Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen

Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen

Dyfernir i’r cneifiwr iau mwyaf addawol yng Nghymru.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gefnogi ysgoloriaeth o £1,000 er cof am Sarah Louise Owen.

Cafodd yr ysgoloriaeth hon ei chyflwyno gyntaf yn 2014 er cof am Louise Owen, a oedd yn drinwraig gwlân fedrus ac a fu’n teithio’n helaeth ar draws y byd. I warchod ei choffadwriaeth, mae’r teulu’n garedig iawn wedi sefydlu’r ysgoloriaeth hon i roi’r cyfle i gneifiwr iau ddatblygu a hybu ei sgiliau mewn cneifio.

Bydd yr ysgoloriaeth yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau sy’n dangos fwyaf o addewid a bydd yn cael ei defnyddio i helpu i ariannu taith i Seland Newydd yn hydref 2019. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant uwch a bydd yn gweithio gyda chontractwr cneifio a drefnir ymlaen llaw. 

Meini Prawf Cymhwysedd

Rhaid i bob ymgeisydd:-
 a) fod yn gneifiwr iau,
 b) fod yn byw yng Nghymru, a
 c) heb fod wedi ennill yr ysgoloriaeth yn y gorffennol.

Meini Prawf Dyfarnu

Bydd yn ysgoloriaeth yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau sydd:-
 a) wedi dangos gallu cyson trwy gydol tymor sioeau cneifio Cymru,
 b) yn gallu dangos ymroddiad a dyhead i wella’u gallu cneifio, ac
 c) sydd wedi’i glustnodi fel un o’r cneifwyr mwyaf addawol yng Nghymru.

Gofynnir i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen gais amgaeedig a byddant yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf dyfarnu a amlinellwyd uchod.

Byddir yn cyflwyno tystysgrif i’r ymgeiswyr llwyddiannus yn Sioe Frenhinol Cymru 2018 a bydd disgwyl iddynt ysgrifennu erthygl ar gyfer blwyddlyfr y Gymdeithas ar ôl iddynt ddychwelyd o’u taith.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 1af Hydref 2018 a byddir yn gofyn i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer ddod am gyfweliad anffurfiol o flaen y panel dewis.

Ffurflen Gais