Ymwelwyr Tramor

Croesawu Ymwelwyr Tramor

Mae Cymru’n enwog o amgylch y byd am estyn croeso cynnes i ymwelwyr a ’dyw Sioe Frenhinol Cymru ddim yn eithriad.

Mae’r sioe’n estyn croeso cynnes iawn bob blwyddyn i lawer o ymwelwyr tramor yn y Pafiliwn Rhyngwladol trwy gydol pedwar diwrnod y sioe.

Yn ystod sioe 2015 cynhaliwyd arolwg o’r ymwelwyr â’r Pafiliwn Rhyngwladol er mwyn deall eu hanghenion yn well. Fe wnaethom groesawu dros 1000 o westeion i’r pafiliwn o 34 o wledydd, y mae llawer ohonynt yn dod i’r Sioe flwyddyn ar ôl blwyddyn ac wedi dod yn ffrindiau.

            Europe
          
Mae Sioe Frenhinol Cymru yn un o’r prif sioeau amaethyddol yn y byd gyda ffocws arbennig ar arddangos goreuon da byw Cymru.  Nid oedd yn syndod canfod mai prif reswm ein hymwelwyr rhyngwladol dros fynychu’r sioe oedd gweld y Cobiau a’r Merlod Cymreig yn cael ei ddilyn yn agos gan y bridiau gwartheg a defaid lawer.  Sioe Frenhinol Cymru yw’r unig le yn y byd i weld goreuon oll da byw wedi casglu gyda’i gilydd am 4 diwrnod.

Rydym wedi clustnodi rhai meysydd i’w gwella ond roedd yr adborth ysgubol yn hynod o gadarnhaol. “Ardderchog yn wir”“Perffaith peidiwch â’i newid”“Mae popeth yn berffaith. Wrth fy modd!”, “Dyma ddigwyddiad y flwyddyn y mae pawb yn sôn amdano”.

Fel ymwelydd tramor, pa un a ydych yn ymweld â’r sioe ar gyfer busnes neu bleser, fe’ch gwahoddir i ymweld â’r Pafiliwn Rhyngwladol ble byddwch, yn ychwanegol at groeso cynnes iawn, yn dod o hyd i:

• Stiwardiaid sioe gwybodus gydag amrywiaeth o sgiliau iaith
• Cyfarwyddyd i’ch helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad â’r sioe
• Copi cyfarch o arweinlyfr y sioe  
• Lle i ymlacio a chyfarfod ffrindiau hen a newydd
• Man cyfarfod i’ch grŵp neu’ch teulu
• Lluniaeth am ddim – Coffi bore, byrbrydau amser cinio a the prynhawn
• Cyfleusterau rhyngrwyd
• Cyflenwad trydan i ailwefrio’ch ffôn neu’ch llechen
• Lle i rwydweithio neu gyfarfod ymwelwyr tramor eraill
• Ystafell gyfarfod busnes fechan sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd preifat
• Cyfleusterau toiled

Os ydych yn ymwelydd tramor dewch i gofrestru yn y Pafiliwn Rhyngwladol, sydd wedi’i leoli yn Rhodfa K, ble byddwch yn derbyn bathodyn Ymwelydd Rhyngwladol sy’n caniatáu mynediad am ddim i’r Pafiliwn Rhyngwladol trwy gydol y sioe.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yn ystod eich ymweliad yn y Pafiliwn Rhyngwladol.

Gwybodaeth ychwanegol am gynllunio’ch ymweliad

Cewch brynu tocynnau ar gyfer y sioe ymlaen llaw neu ar y diwrnod wrth y giât.

Un o ganfyddiadau pwysig yr ymchwil i’r ymwelwyr tramor oedd y gallai llawer gael mantais o ddod yn aelodau o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Gwelsom fod ymwelwyr yn aros am 2, 3 neu hyd yn oed 4 diwrnod y sioe i allu gwerthfawrogi popeth a oedd i’w weld yn llawn a gan hynny, trwy ddod yn aelod, gallent o bosib arbed arian ac elwa ar y llu o fanteision i aelodau i wneud y profiad hyd yn oed yn well!

Mae croeso i ymwelwyr tramor ddod yn Aelodau o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Efallai yr hoffech ystyried hyn yn arbennig os ydych yn ymweld am fwy na diwrnod neu’ch bod yn gobeithio croesawu gwesteion yn ystod y sioe. Mae aelodau’n derbyn llawer o fanteision yn cynnwys mynediad i’r sioe am ddim, defnydd y pafiliynau bwyta i aelodau a mynediad am ddim i adran aelodau’r eisteddle. Canfyddwch fwy am ddod yn aelod.

Accommodation

Mae llawer o opsiynau llety rhagorol. Mae mwy o wybodaeth i’w chael yma.

Ymestyn eich arhosiad yng Nghymru

Mae gan Gymru gyfoeth o bethau gwych i’w gwneud a’u gweld ac mae’n gyrchfan gwyliau poblogaidd iawn. Gwnewch y gorau o’ch ymweliad â’r sioe trwy gymryd amser i weld mwy o Gymru.

Teithio i’r Sioe

Mae mwy o wybodaeth am deithio i'r sioe i’w chael yma.

Teithio o Iwerddon

Mae Irish Ferries wedi cytuno prisiau ffafriol arbennig i bobl sy’n teithio i Sioe Frenhinol Cymru. I gael mwy o fanylion, ffoniwch +353 53 91 33158 neu e-bostiwch clubdeals@irishferries.com