Wasg a ffotograffwyr

Ceisiadau am basys i’r wasg a ffotograffwyr

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawu aelodau’r wasg i Sioe Frenhinol Cymru 2019.

Mae’r sylw a roddir i’n holl ddigwyddiadau yn anhygoel ac rydym yn ddiolchgar dros ben amdano. Er hynny, cymaint yw llwyddiant a phoblogrwydd digwyddiadau’r Gymdeithas, fel bod yna bob amser geisiadau trwm am basys i’r wasg a ffotograffwyr.

Mae dolen i’r amodau a’r telerau yn gysylltiedig â gwneud cais am bàs i’r wasg a ffotograffwyr i’w chael isod. Mae’r rhain yn arbennig o berthnasol i ffotograffwyr, y mae niferoedd y ceisiadau ganddynt wedi codi’n sylweddol yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

GOFYNNIR I CHI DDARLLEN YR AMODAU A’R TELERAU CYN CYFLWYNO’CH CAIS OS GWELWCH YN DDA. Mae cyflwyno’r ffurflen gais yn cadarnhau eich bod yn derbyn yr amodau a’r telerau hyn.

Yn ystod yr ychydig sioeau diwethaf, rydym wedi derbyn nifer cynyddol o gwynion ynghylch nifer y ffotograffwyr yn y cylchoedd a sut y mae’u presenoldeb yn gallu amharu ar y beirniadu, torri ar draws mwynhad a golygon y gwylwyr a’r camerâu teledu ac, yn bwysicaf oll, achosi risg iechyd a diogelwch.

O ganlyniad byddwn yn ymorol eleni am gyfyngu ar nifer y pasys sy’n cael eu dosbarthu, yn arbennig i ffotograffwyr sy’n dymuno mynd i mewn i’r prif gylchoedd beirniadu.

Rydym hefyd wedi cyflwyno stiward ffotograffwyr penodedig yn y prif gylch a chylch y ceffylau. Bydd y stiwardiaid hyn yn helpu i reoli personél o fewn y cylchoedd, yn cynorthwyo ffotograffwyr i gael y lluniau sydd eu hangen arnynt ac yn sicrhau nad oes dim tarfu ar y gweithgareddau beirniadu. Gofalwch eich bod yn cydymffurfio â’u ceisiadau a’u cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda.

Ar gais pwyllgorau Sioe Frenhinol Cymru, os nad yw’r sefyllfa yn y prif gylchoedd beirniadu yn cael ei gwella gan y newidiadau bach hyn, yna bydd nifer y ffotograffwyr sy’n cael mynd i mewn i’r cylchoedd ar unrhyw un adeg yn cael ei gyfyngu yn y blynyddoedd i ddod.

I’w chwblhau a’i dychwelyd erbyn dydd Gwener 7 Mehefin 2019 at:

Katie Williams
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

neu i’w e-bostio at: katie@rwas.co.uk