Arhoswch yn ddiogel yn ein digwyddiadau

Mae diogelwch pobl sy’n mynychu digwyddiadau’r gymdeithas o’r pwys mwyaf ac rydym yn gofyn i bob ymwelydd nodi’r wybodaeth isod. Dylai’r cyngor hwn gael ei gadw mewn cof hefyd pan fyddir yn mynychu digwyddiadau cysylltiedig eraill yn yr ardal leol.

Paratowch ar gyfer y daith
Mae Maes Sioe Frenhinol Cymru yn hawdd dod o hyd iddo ond mae’r ffyrdd mynediad yn gallu mynd yn eithaf prysur ar ddiwrnodau digwyddiadau ac yn gallu golygu traffig sy’n symud yn araf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ddiweddariadau teithio ac yn cynllunio’ch taith. Dilynwch gyfarwyddiadau’r heddlu a staff rheoli traffig os gwelwch yn dda.

Edrychwch y tywydd a byddwch yn barod
Un o’r pethau gorau ynghylch sioeau amaethyddol yw bod yn yr awyr agored, ond mae hynny’n gallu golygu ein bod yn debygol o gael ein heffeithio gan y tywydd. Edrychwch beth yw’r tywydd am fod a chynllunio’n unol â hynny… eli haul a hetiau mewn tywydd poeth, welingtons a chotiau glaw yn ystod tywydd gwlyb a dillad cynnes yn y gaeaf.

Parcio
Pan fyddwch yn parcio’ch car, gwnewch nodyn o ba faes parcio rydych ynddo a ble rydych wedi parcio. Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru bydd y gwasanaeth parcio a theithio yn dod â chi yn ôl a blaen i faes y sioe - cofiwch pa fws sydd angen ichi ei dal ar ddiwedd y dydd. Yn ystod y digwyddiadau eraill, byddwch yn parcio ym mhen isaf maes y sioe. Gwnewch yn siŵr fod eich car wedi’i gloi a bod popeth gwerthfawr yn cael eu rhoi o’r golwg.

Dewch i adnabod lleoedd
Bydd eich rhaglen yn cynnwys map o faes y sioe ac mae yna arwyddion ‘rydych yma’ wedi’u lleoli o amgylch y safle. Cymerwch yr amser i ddod i wybod am leoedd allweddol fel y toiledau, mannau cymorth cyntaf a’r ganolfan plant coll. Trefnwch ‘fan cyfarfod’ gyda ffrindiau a theulu rhag ofn ichi gael eich gwahanu.

Yfwch ddigon o ddŵr
Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod tywydd cynnes. Mae croeso ichi ddod â diodydd a phicnics i faes y sioe, er y bydd amrywiaeth eang o luniaeth ar gael gan y masnachwyr ar y safle, yn ogystal â dŵr yfed o’r safbibellau dynodedig.

Rhowch seibiant i chi’ch hun
Mae maes y sioe yn wirioneddol fawr! Byddwch ar eich traed am amser maith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau cyfforddus a chymerwch yr amser i eistedd i lawr a gorffwys.

Peidiwch â bwydo’r da byw
Peidiwch â bwydo’r da byw os gwelwch yn dda – efallai eu bod ar ddeiet arbennig ac efallai nad ydynt wedi arfer cael eu trin.

Golchwch eich dwylo
Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi’ch dwylo wrth ichi adael yr ardaloedd da byw ac yn arbennig cyn bwyta bwyd. Mae dŵr poeth ac oer a sebon diheintiol ar gael yn y mannau golchi dwylo dynodedig ac ym mhob un o’r toiledau. Mae hyn er mwyn lleihau lledaeniad heintiadau posibl.

Byddwch yn wyliadwrus
Byddwch yn ymwybodol o bethau o’ch cwmpas a rhowch wybod i’r heddlu, i stiward neu i aelod o’r staff am unrhyw beth amheus.

Gadael maes y sioe
Pan fyddwch yn gadael y digwyddiad, yn arbennig ar gerdded, byddwch yn ymwybodol fod mwy o draffig ar y ffyrdd. Croeswch yn y mannau croesi dynodedig yn unig a dilynwch gyfarwyddiadau’r stiwardiaid pan fydd angen. Mae arosfannau parcio a theithio/bysus a safleoedd tacsis dynodedig wedi’u nodi ar y mapiau.

Follow the Green Route
The Royal Welsh Show, and all engaged with associated events throughout the week, take the safety of all our patrons very seriously.  You are specifically asked to exercise care when travelling between the various venues including the Showground, Young Peoples Village, Penmaenau Farm and Builth Wells Town. 

In particular care should be taken to avoid the river and traffic on what can be a busy trunk road.  To facilitate safe travel between the various sites, a ‘Green Route’ has been established for those travelling on foot.  Please take time to study the route which will be clearly marked and make every effort to stick within it.  Your safe enjoyment of our events is our priority.


Yfwch yn gyfrifol
Rydym yn deall y gall ein digwyddiadau fod yn gymdeithasol iawn, ond yfwch yn gyfrifol da chi a chymerwch ofal ohonoch eich hun a’ch ffrindiau.

Yr ardal leol
Mae Llanelwedd a Llanfair-ym-Muallt yn cynnig amrywiaeth fawr o amwynderau lleol, siopau, tafarndai, bwytai a chaffis, i gyd ond ychydig o waith cerdded o faes y sioe. Ond da chi byddwch yn ymwybodol o’r ffordd brysur a’r afon wrth grwydro’r ardal leol. Byddwch yn ofalus wrth symud rhwng y dref a safleoedd eraill.

DIM nofio
Peidiwch â nofio yn yr afon da chi. Hyd yn oed ar ddiwrnod chwilboeth mae’r afon sy’n rhedeg heibio Pentref y Bobl Ifanc, y meysydd carafanau, meysydd parcio a thrwy dref Llanfair-ym-Muallt a phentref Llanelwedd yn gallu bod yn beryglus iawn. Mae yna byllau dwfn ac isgerhyntau cryf nad ydynt i’w gweld o’r wyneb.

Carafanau
Os ydych yn dod â charafan i ddigwyddiad, byddwch yn ystyriol o’r perygl tân sy’n gysylltiedig â charafanau a byddwch yn gyfrifol, e.e. wrth goginio, peidiwch â gadael padelli heb neb yn gofalu amdanynt, byddwch â synhwyrydd mwg a diffoddwr tân powdwr sych sy’n gweithio. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn gwybod ble mae’r diffoddwyr tân ar y safle carafanau.

Arhoswch yn wybodus
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, siaradwch ag un o’r stiwardiaid ar faes y sioe – bydd y Stiwardiaid yn gwisgo bathodyn ac efallai y byddant yn cario radio neu, os bydd digwyddiad yn codi ei ben, yn gwisgo tabard oren.

Argyfyngau
Os digwydd argyfwng, er mor annhebygol hynny, helpwch ni os gwelwch yn dda trwy gydymffurfio’n ddi-oed ag unrhyw geisiadau gan y gwasanaethau brys, y stiwardiaid neu aelodau o’r staff.

Trefniadau diogelwch cyhoeddus a diogelu

O ystyried yr ymosodiadau diweddar gan derfysgwyr, byddem yn hoffi sicrhau pawb sy’n mynychu Sioe Frenhinol Cymru y bu diogelwch ymwelwyr yn brif flaenoriaeth inni, a bydd yn parhau i fod.

Mae gennym eisoes gynlluniau rheoli digwyddiadau a chynlluniau wrth gefn cadarn iawn yn eu lle, sy’n cynnwys nifer enfawr o wahanol senarios, ac sydd wedi’u creu ar y cyd â’r heddlu lleol a phartneriaid allweddol eraill.

Nid oes dim i awgrymu y bydd unrhyw helynt yn digwydd yn y sioe, ond, i sicrhau bod ein gwesteion yn gallu ymlacio a mwynhau’r sioe, rydym yn ychwanegu at y ddarpariaeth diogelu yn ystod yr wythnos, yn unol â’r duedd genedlaethol. Bydd y mesurau hyn, sydd wedi’u cynllunio i dawelu meddwl, yn cynnwys mwy o staff diogelu, mwy o bresenoldeb gan yr heddlu a chwilio bagiau ar hap wrth y mynedfeydd i faes y sioe.

Gofynnwn i’n hymwelwyr ein helpu gyda’r pethau penodol canlynol:

  • Caniatewch fwy o amser i gyrraedd maes y sioe a byddwch yn barod i ddangos pob un o’ch tocynnau, pasys neu fathodynnau perthnasol pan ofynnir ichi.

  • Gofalwch, os oes gennych bàs cerbyd, ei fod wedi’i arddangos yn gywir ar eich ffenestr flaen cyn ichi nesáu at y maes parcio/fynedfa maes y sioe.

  • Rhowch wybod am unrhyw beth amheus i’r heddlu, stiward neu aelod o’r staff.

  • Helpwch ni trwy gydymffurfio’n ddi-oed ag unrhyw geisiadau gan stiwardiaid neu aelod o’r staff.

Diolch ichi am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu i ddigwyddiad gwych arall gan y Gymdeithas.