Prif Bencampwr y Dofednod

Yn enwog am ei iogyrt gwobrwyol, mae gan Gareth Roberts Llaeth y Llan hiraeth bob gwyliau am Ginio Nadolig fel yr oedd ei fam yn arfer ei wneud. Fe wnaeth Prif Bencampwr y Dofednod yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, gŵydd, roi’r cyfle perffaith iddo y llynedd.

Ni allai beidio â phrynu’r ŵydd ar ei waethaf, hyd yn oed er ei bod hi, a hithau’n £165, ychydig yn ddrutach nag y byddai wedi’i dalu fel arfer. A gwyddai Gareth y byddai’i wraig, Falmai, yn gwneud y stwffin perffaith, gan ddefnyddio cnau Ffrengig o’u coeden eu hunain, tra byddai ef yn defnyddio resipi ei fam ar gyfer rhostio tatws yn y saim gŵydd.

Roedd y canlyniad yn Ginio Nadolig mor berffaith ag y gall Gareth ei gofio, gyda’r bwrdd yn eu ffermdy wedi’i osod ar gyfer pryd teuluol mawr. Dim ond eu mab ieuengaf, Gruffydd, sy’n gweithio yn Awstralia, oedd yn absennol.

Meddai Gareth: “Roedd yn Ginio ’Dolig drud iawn, ond yn un traddodiadol iawn o’i gyferbynnu â’r twrci Americanaidd.

“Roeddem bob amser yn arfer cael gŵydd yn yr hen ddyddiau gyda Mam ac roedd hi’n defnyddio’r saim o’r ŵydd i wneud y tatws rhost mwyaf blasus erioed. Rwyf bob amser wedi gweld eisiau cael hwyaden a gŵydd adeg y Nadolig.

“Roedd yn dipyn o nostalgia i mi gan gafodd yr Ŵydd, Prif Bencampwr y Dofednod, ei gwerthu ac roeddwn i’n barod i dalu pris gwirion! Fe wnaeth Falmai ei choginio’n berffaith, ond fe adawodd hi’r tatws rhost i mi gan fy mod bob amser wedi taeru mai fy mam oedd y wraig orau o ran gwneud tatws rhost.”

Mae Gareth yn ymroddedig i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, fel aelod o’r Bwrdd, ond hefyd fel dyn busnes craff, ’doedd o ddim yn anymwybodol o’r ychydig bach o hysbysebu ar ei fusnes a ddaeth yn sgîl yr ŵydd! Eleni bydd, fel arfer, yn cymryd diddordeb brwd yn y dofednod a’r mathau eraill o stoc, ond mae’n cadw’i gardiau’n agos at ei frest ynghylch pa un a fydd o’n prynu unrhyw adar!

Mae Llaeth y Llan, er yn fusnes modern, soffistigedig sy’n gwerthu iogyrt ardderchog i’r prif archfarchnadoedd, yn fusnes teuluol sydd â’i wreiddiau’n ddwfn yn y gymuned leol. Ac mae Gareth yn estyn yr ysbryd cymunedol hwnnw i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, gan ei disgrifio fel ‘llwyddiant ysgubol’, sy’n mynd o nerth i nerth. Mae’r teulu’n arbennig o falch o fod wedi ennill Gwobr Syr Bryner Jones CAFC yn 2009.

Mae’n egwyl wych hefyd oddi wrth redeg ei fusnes gwobrwyol, sy’n cyflogi 32 o bobl mewn cymuned gwbl wledig. Mae’r ffigurau’n siarad drostynt eu hunain, gyda 900 tunnell o iogyrt yn cael ei gynhyrchu bob blwyddyn.