Newyddion

10 Rhagfyr 2013
Y Ffair Aeaf yn torri sawl record

Roedd y nifer mynychwyr mwyaf erioed, 29,374 a phris uchaf o £7,100 am heffer bîff ifanc yn rhan yn unig o lwyddiant ysgubol 24ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir yn flynyddol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Wedi’i disgrifio gan gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, John Davies, fel “achlysur campus a llwyddiant aruthrol,” roedd nifer mynychwyr y Ffair Aeaf yn uwch o 2500 na 2012 a chroesawyd 1300 yn fwy o ymwelwyr i faes y sioe nag erioed o’r blaen ar gyfer y Ffair.

Darllenwch fwy
2 Rhagfyr 2013
28 Tachwedd 2013 Gwobr Personoliaeth y Flwyddyn i gneifiwr o Gymru
Gwobr Personoliaeth y Flwyddyn i gneifiwr o Gymru

Mae un o brif gneifwyr Prydain, Gareth Daniel o Fachynlleth, newydd dderbyn gwobr  tra chwenychedig Personoliaeth Cneifio’r Flwyddyn Lister ar gyfer 2013.

Mae’r wobr, a roddir yn flynyddol gan Fwrdd Marchnata Gwlân Prydain ac a noddir gan Lister Shearing Equipment Ltd, yn mynd i’r sawl sydd wedi hybu ac annog eraill sydd â diddordeb mewn cneifio ac sydd wedi ennill parch diwydiant cneifio’r Deyrnas Unedig.  Dewisir yr enillydd trwy bleidlais boblogaidd trwy gyhoeddiad cneifio Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain ‘Newsclip’ sy’n cyflenwi’r darllenwyr â ffurflenni enwebu ar gyfer y wobr.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2013
Gwnewch eich siopa at y Nadolig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae siopa Nadolig yn un o’r atyniadau mawr i ymwelwyr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a gydag arwyddion o adferiad economaidd sy’n cyflymu ’does dim angen iddi fod yn Nadolig o gynildeb i helwyr bargeinion sy’n chwilio am anrhegion i gyfeillion a theulu yn y digwyddiad deuddydd yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Mae’r Ffair yn digwydd ar Ragfyr 2 a 3 gan adael dim ond 21 diwrnod siopa tan y Nadolig ac eleni mae nifer y stondinau awyr agored yn cael eu cynyddu o 40 y cant.  Bydd rhodfa newydd yn cael ei hagor - rhwng Pafiliwn S4C a’r danffordd - gan greu llwybr cylchol o amgylch maes y sioe.

Bydd bron 400 o stondinau masnach yn y Ffair a bydd amrywiaeth y stondinau, yn cynnwys crefftau, dillad, bwyd, llyfrau, hen bethau, gemwaith ac anrhegion tymhorol o bob math, yn cynnig dewis eang ac atyniadol i siopwyr heb strach y stryd fawr a gyda pharcio am ddim ar stepen y drws.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2013
Enillwyr Bwrsari CAFC

Roedd yr ymgeiswyr ar gyfer Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas  Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014 mor drawiadol fel bod y beirniaid wedi mynd yn groes i’r traddodiad trwy roi’r wobr i ddau o bobl yn lle un.

“Daeth saith o ymgeiswyr ymlaen i’w dewis ac roedd pob un ohonynt yn haeddu mynd i Rydychen,” meddai’r beirniaid yn eu hadroddiad.  “Roedd ein dewis terfynol yn un anodd iawn a’n penderfyniad oedd y dylai dau ohonynt dderbyn y bwrsari y tro hwn.

“Roeddem yn edmygus iawn o’r weledigaeth a oedd gan bawb ar gyfer eu gyrfaoedd a dyfodol eu busnes.  Roedd ganddynt syniadau clir hefyd o ran cyfeiriad amaethyddiaeth a chefn gwlad Cymru yn y dyfodol ac roedd eu brwdfrydedd a’u hegni yn eglur iawn.”

Darllenwch fwy
14 Tachwedd 2013
Gwobr fawr i ffermwr defaid o Sir Fynwy

Mae un o’r gwobrau mwyaf clodfawr yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad eithriadol at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill gan ffermwr o Sir Fynwy, Maurice Trumper o Lanfair Cilgedin, Y Fenni.

Mae Mr Trumper, sydd bellach yn ffermio mewn partneriaeth â’i fab, yn ŵyna dros 1000 o famogiaid bob blwyddyn, yn cynnwys 150 o ddefaid Ile de France.  Eu diadell yw’r fwyaf a’r hynaf o’r brîd yng Nghymru a Lloegr.

Mae’i gyfraniadau at ddiwydiant defaid Cymru yn ymestyn dros fwy na 50 mlynedd ac yn ystod yr amser hwnnw mae wedi dal cyfres o swyddi trwy Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr.  Bu’n gadeirydd Pwyllgor Da Byw Cymreig yr NFU ac yn is-gadeirydd y Pwyllgor Marchnata Da Byw dros Gymru a Lloegr ac yn gadeirydd Cyngor Cymru yr NFU.

Darllenwch fwy
12 Tachwedd 2013
Niferoedd y da byw yn cystadlu yn y Ffair Aeaf

Mae brwdfrydedd cynhyrchwyr da byw o bob cwr o’r wlad a’u dyhead i hawlio gwobr chwenychedig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’i adlewyrchu unwaith eto yng nghryfder y niferoedd sy’n cystadlu yn y Ffair y mis nesaf.  

Hon fydd y 24ain Ffair Aeaf, sy’n cael ei chyfrif fel y brif sioe stoc ddethol yn y Deyrnas Unedig, a bydd bron 1250 o wartheg, defaid, moch a cheffylau, yn ogystal â 153 o gynigion yn y cystadlaethau carcas ŵyn, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Darllenwch fwy
27 Hydref 2013
Welsh National Foal Show - 27th October

Welsh National Foal Show - 27th October

Darllenwch fwy

tudalen 34 o 44