Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

11 Rhagfyr 2018

Gyda’r tymor blaenorol o bedair blynedd yn y swyddi yn tynnu at ei derfyn, fe wnaeth cyfarfod cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gadarnhau lliaws o swyddi’r brif ford i’w dal am gyfnod arall.

Yn cael ei gynnal ar faes y sioe ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr, mynychodd aelodau cyngor y gymdeithas y cyfarfod yn llu i glywed yn uniongyrchol am weithgareddau’r gymdeithas, am lwyddiannau Sir Nawdd Sir Drefaldwyn 2018 ar ei hymadawiad ac am gynlluniau Sir Benfro, Sir Nawdd 2019.

“Diolchaf ichi, aelodau’r Cyngor hwn a Bwrdd y Cyfarwyddwyr, dan arweinyddiaeth ein Cadeirydd John Davies a’r holl bwyllgorau eraill sy’n ffurfio’r gymdeithas ehangach.” meddai Cadeirydd y Cyngor, David Lewis, yn ei anerchiad agoriadol. “Mae bod yn sefydliad a arweinir gan yr aelodau yn un o’n cryfderau a’n gwerthoedd craidd allweddol, sydd wedi helpu i sicrhau llwyddiant dros flynyddoedd lawer.”

Yn ystod y cyfarfod roedd aelodau cyngor y gymdeithas, sydd bob un yn cael eu henwebu gan eu priod bwyllgorau ymgynghorol sir nawdd neu’u cyfethol gan fwrdd y cyfarwyddwyr, yn gytûn. 

Gan gytuno i aros wrth y llyw am bedair blynedd arall, derbyniodd David Lewis yr enwebiad i barhau fel Cadeirydd y Cyngor.

Ond roedd Is-Gadeirydd presennol y cyngor, Cyril Davies, wedi penderfynu, er y gofynnwyd iddo aros, fod yr amser wedi dod i roi’r gorau i’w swydd a throsglwyddo’r awenau i rywun newydd. Gydag enwebiadau ar gyfer tri ymgeisydd posibl, cymerodd aelodau’r cyngor ran mewn pleidlais, ac yn dilyn hynny daeth Nicola Davies o Geredigion yn Is-gadeirydd y cyngor am y pedair blynedd ganlynol.

Bu Nicola yn gefnogwr oes i’r gymdeithas, gan arddangos cobiau Cymreig gyda’i theulu ers pan oedd yn ifanc. Yn dilyn ei blwyddyn fel Miss Sioe Frenhinol Cymru yn 1996, daeth Nicola yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Ceredigion a dechreuodd stiwardio yn y sioe bob blwyddyn. Yn 2007 penodwyd Nicola yn gynrychiolydd y sir ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr ac ar y cyngor. Ar hyn o bryd mae Nicola yn gwasanaethu hefyd fel cynrychiolydd y bwrdd ar y Pwyllgor Da Byw, Pwyllgor Cenedlaethau’r Dyfodol, y Grŵp Ceffylau a Phwyllgor y Rhaglen. Nicola yw’r Prif Gyhoeddwr a Sylwebydd yn ystod Sioe Frenhinol Cymru hefyd.

Derbyniodd Harry Fetherstonhaugh swydd Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe, am flwyddyn yn unig, pryd y bydd yn dod yn Llywydd yn ystod blwyddyn Sir Nawdd Clwyd yn 2020, ac yntau wedi bod yn Gyfarwyddwr y Sioe am 25 mlynedd. Yn cymryd lle Harry ar ôl Sioe Frenhinol Cymru 2019 fydd Richard Price, a etholwyd yn Ddarpar Gyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe.

Fe wnaeth David Powell dderbyn ei enwebiad i aros fel Trysorydd Anrhydeddus y Gymdeithas am gyfnod arall yn y swydd hefyd.

Yn dilyn yr holl etholiadau, myfyriodd David Lewis ar flwyddyn lwyddiannus arall i’r gymdeithas. “Mae cyfuniad o syniadau newydd ac adeiladu ar ein traddodiadau cryf wedi parhau i gyfuno i gyflenwi digwyddiadau eithriadol a gwelliant parhaus. ’Dyw sefyll yn llonydd ddim yn opsiwn!

“A wnawn ni ddim sefyll yn llonydd wrth inni edrych tuag at 2019 gyda’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad wedi cael adnewyddiad ac wedi’i hailfrandio ym mis Mai, 100fed Sioe Frenhinol Cymru ac erbyn yr adeg yma y flwyddyn nesaf byddwn newydd gynnal y 30ain Ffair Aeaf. 

“Mae 2019 yn addo bod yn flwyddyn bwysig iawn arall yn ein hanes ac mae cynlluniau yn mynd rhagddynt yn dda i sicrhau ein bod yn cydnabod y cerrig milltir arwyddocaol hyn.

“Mae arnaf eisiau talu teyrnged i waith pawb wrth ddarparu ein tri digwyddiad, ac yn arbennig Harry Fetherstonhaugh fel Cyfarwyddwr y Sioe a Kay Spencer a William Hanks fel Cyfarwyddwyr yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad a’r Ffair Aeaf. 

“Wrth gwrs ni fyddai’r un o’r digwyddiadau hyn yn digwydd heb ymroddiad a chefnogaeth ein Cyfarwyddwyr Anrhydeddus Cynorthwyol, cadeirydd, aelodau pwyllgorau, stiwardiaid, masnachwyr, arddangoswyr a’r holl bartneriaid gwirfoddol a statudol sy’n dod at ei gilydd i greu ein digwyddiadau hudolus.

“Rydym yn arbennig o ddiolchgar hefyd i’n noddwyr, arddangoswyr a stondinau masnach, sydd yn dal i gefnogi ein digwyddiadau, yn yr hyn yr ydym yn cydnabod eu bod yn amseroedd heriol.”