Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019

11 Rhagfyr 2018

Mae’r ffermwr gwartheg adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Seimon Thomas FRAgS, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2019. 

Yn ystod cyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr, y mae siroedd nawdd y gymdeithas yn cychwyn ac yn gorffen eu tymor yn y swydd. Yn dilyn camre Sir Nawdd 2018, Sir Drefaldwyn, tro Sir Benfro yw hi’n awr i gymryd yr awenau ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, 2019.

Cynigiwyd Seimon Thomas gan Gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Sir Benfro, Meurig James, a ddywedodd: “Mae’n fraint ac yn anrhydedd cynnig Seimon fel Llywydd 2019 i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.”

Mae Seimon, ei wraig Eleanor, a’u plant Hanna a Sion a’r teulu cyfan yn adnabyddus ledled y diwydiant amaethyddol fel arweinwyr yn y diwydiant llaeth. Fel y drydedd genhedlaeth i ffermio yn Drysgolgoch, Llwyndrain, Sir Benfro, mae’r teulu’n rhedeg y fuches Drisgol dra llwyddiannus. Gyda 700 o fuchod a gwartheg ifainc, dyma’r fuches o fuchod Llaeth Byrgorn fwyaf yn y DU.

Mr Seimon Thomas FRAgS, gyda’i wraig, Eleanor

Wrth dderbyn swydd y llywydd, dywedodd Seimon “Fel bachgen pedair blwydd oed yn dangos gwartheg Llaeth Byrgorn yn Llanelwedd gyda fy nhad a fy nhad-cu, ni freuddwydiais erioed y byddwn un diwrnod yn derbyn y fraint a’r anrhydedd o gael fy ethol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru iddynt yn 2019 gan gymuned amaethyddol Sir Benfro.

Wrth annerch aelodau’r cyngor, aeth Seimon yn ei flaen i ddweud: “Roedd cael y cyfle i feirniadu ym mhedair Sioe Frenhinol y Deyrnas Unedig yn fraint fawr ond cael fy ethol yn Llywydd y sioe orau un yw’r anrhydedd fwyaf. Mae fy niolchgarwch yn ymestyn i bwyllgor Sir Benfro dan arweiniad ein cadeirydd, Mr Meurig James, am y fraint o gael fy enwebu ar gyfer yr anrhydedd yma ar ran fy sir enedigol.

“Byddaf yn llywyddu dros gymdeithas mor llwyddiannus, sydd yn ystod y blynyddoedd wedi cael ei harwain gan dîm mor ardderchog, yr wyf yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â nhw yn awr. Ar ran Sir Benfro edrychwn ymlaen at 2019 gyffrous a llewyrchus i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.”

Dechreuodd paratoadau Sir Benfro o ddifrif 12 mis yn ôl, dan gyfarwyddyd rhagorol y pwyllgor ymgynghorol. Gyda dwsinau o ddigwyddiadau wedi’u cynnal yn barod, mae ymdrechion codi arian y sir brysur ar eu hanterth bellach.

Yn cymryd yr awenau yr wythnos ddiwethaf hefyd oedd Miss Emily Davies. Cafodd Emily, a gyflwynwyd gan Mr Edward Perkins, Llywydd y gymdeithas yn 2007 pan oedd Sir Benfro yn Sir Nawdd ddiwethaf, ei hethol yn Llysgenhades y gymdeithas yn swyddogol ar gyfer 2019.

Mae Emily, ynghyd â gwirfoddolwyr gweithgar eraill, wedi bod yn gweithio’n galed dros y 12 mis diwethaf i ddylunio a lansio’r dewis o nwyddau Sir Benfro, yn ogystal â threfnu a rhedeg nifer o ddigwyddiadau codi arian.

Ynghyd â thîm ymroddedig o bobl o’r un meddwl, bydd Emily’n cychwyn ar Sioe Deithiol Buchod ar Daith wythnos o hyd, gan orffen yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, yma ar faes y sioe ar 18 a 19 Mai 2019. Bydd gwirfoddolwyr yn llythrennol yn dod ag iard y fferm i iard yr ysgol, gan gymryd ysgolion drosodd am ddiwrnod cyfan i siarad gyda’r plant ynghylch o ble y daw eu bwyd.

Bydd gweithgareddau’r sioe deithiol yn cynnwys amrywiol weithgareddau ymarferol y tu mewn a’r tu fas i’r ystafell ddosbarth, gyda’r nod o adrodd y stori ffermio, gan annog cymunedau lleol i gymryd rhan, gan godi ymwybyddiaeth o CAFC a chodi arian at ddwy elusen ffermio: RABI a Sefydliad DPJ.

Gyda llawer mwy o ddigwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer 2019, mae’r pwyllgor yn gweithio’n brysur y tu ôl i’r llenni hefyd yn trefnu digwyddiad Tir Glas a Dom Brenhinol Cymru ar y 6ed Mehefin 2019 ar Fferm Cardeeth ger Caeriw trwy ganiatâd caredig Hugh a David James, Langdon Mill.

“Rydym ar ben ein digon ac yn teimlo’n ddedwydd iawn gyda’r gefnogaeth ardderchog a dderbyniwyd yn Sir Benfro gan y pum pwyllgor ardal, yr Aelodau Ifanc a Phwyllgor y Merched.” eglurodd Seimon “Bydd ein hapêl yn Sir Benfro’n cael ei defnyddio i gychwyn ar gynllunio ac adeiladu Canolfan Arddangos Gymreig newydd, i fod yn gyfleuster hyblyg sy’n cynnig amryw o opsiynau i holl ddiwydiannau Cymru ac ymhellach i ffwrdd. Bydd yr adeilad hwn yn darparu swyddfeydd newydd ar gyfer ein staff gweithgar yn Llanelwedd hefyd.  Byddwn yn hoffi diolch o galon i bawb a fu’n gyfrannog am y gefnogaeth yr ydym wedi’i chael yn ystod ein blwyddyn sir nawdd.”

2019 fydd y pumed tro y bu Sir Benfro yn sir nawdd ers i Sioe Frenhinol Cymru ymgartrefu’n barhaol ar faes y sioe yn 1963. Strwythur unigryw'r siroedd nawdd a’r pwyllgorau ymgynghorol yw’r hyn sy’n gosod y gymdeithas ar wahân i eraill ac yn sicrhau fod pobl Cymru’n cadw perchenogaeth ar y digwyddiadau. Mae ymdrechion codi arian pob un o’r siroedd er 1963 wedi cyfrannu miliynau o bunnoedd sy’n cael eu buddsoddi’n ôl ym maes y sioe, gan ei gwneud yn un o’r goreuon yn Ewrop. Mae hyn wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o ranberchenogaeth yn ein safle.