Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

11 Rhagfyr 2018

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’n strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n dyfarnu cyfleoedd a all newid bywyd i unigolion, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr y sector amaethyddol yn y dyfodol.

Y diweddaraf o’n hysgolorion Nuffield i gwblhau eu hysgoloriaethau yw Iwan Vaughan, gyda’i destun dewisedig ‘Bwydo Protein yn Gynaliadwy i Ddiwydiant Llaeth y Deyrnas Unedig’.

Tyfodd Iwan i fyny ar y fferm deuluol yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant a gwyddai bob amser y byddai ei ddyfodol o fewn y diwydiant amaethyddol.  Daeth ei ddiddordeb yn a’i hoffter o faeth anifeiliaid cnoi cil wrth i’r wagen gymysgu gyntaf gyrraedd y fferm yn 2005 a dechreuodd ystyried sut i wneud y gorau o’r porthiant cartref i gynyddu’r cynnyrch gan y fuches odro.

Astudiodd Iwan Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth o 2007-2010, ac ar ôl graddio dechreuodd weithio i Wynnstay Group PLC fel Gwerthwr. Cwblhaodd Ddiploma mewn Maeth Anifeiliaid Cnoi Cil ym Mhrifysgol Harper Adams ac mae bellach yn gweithio fel Arbenigwr Llaeth.

Fel rhan o’i ysgoloriaeth Nuffield archwiliodd Iwan pa ffynonellau protein y gellir eu tyfu ar y fferm, a sut y gallwn gael gwell defnydd o brotein gyda thir glas a ffynonellau eraill o brotein cynaliadwy, megis pryfetach ac algâu, ar gyfer y dyfodol.

Mae Iwan wedi cael y cyfle i deithio i lawer o wledydd yn ystod ei astudiaeth, gan ddechrau yn y Deyrnas Unedig a’r Iseldiroedd, Iwerddon, Dubai, cyn mentro ymhellach i ffwrdd i’r Unol Daleithiau, Canada, Awstralia a Seland Newydd.

Iwan Vaughan yn cyflwyno canfyddiadau ei astudiaeth Nuffield i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyngor CAFC

Gellir gweld copi o adroddiad Iwan ar wefan Ryngwladol Nuffield: www.nuffieldinternational.org

Mae pob Ysgolor Nuffield yn gweithio o fewn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector gwledig ac yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd byddant yn ymgymryd â’u prosiect ymchwil yn eu maes diddordeb. Byddant yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio  am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt gyfle i astudio arferion a ddefnyddir dramor a gartref.

“Mae’r gymdeithas wedi ymrwymo i annog a chefnogi addysg ac ymchwil o fewn y diwydiant amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru. Mae ein buddsoddiad parhaol mewn pobl ifanc yn rhan allweddol o’n strategaeth yn y dyfodol.” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae darparu’r bwrsari a’r cyfle i unigolyn ddod yn Ysgolor Ffermio Nuffield yn sicrhau bod ein diwydiannau gwledig yn dal i wella ac elwa ar eu hymchwil a’u dysg.”

“Byddem yn hoffi diolch i Iwan am ei gyflwyniad manwl, addysgiadol, sy’n peri i rywun feddwl, i’r cyngor ac yn dymuno pob hwyl iddo yn y dyfodol.”

I gael gwybod mwy am Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield ac am wneud cais am ysgoloriaeth yn y dyfodol, ewch i www.nuffieldscholar.org Mae ceisiadau ar gyfer ysgolorion 2019 yn agor ar y 1af Ionawr.