Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben

11 Rhagfyr 2018

Mae blwyddyn sir nawdd anhygoel Sir Drefaldwyn wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd orffen yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr.

Yn cael ei harwain o’r tu blaen gan y Llywydd, Tom Tudor, dechreuodd Sir Nawdd 2018 eu siwrnai gyda gweledigaeth i ddod â phobl at ei gilydd a chodi arian i’r gymdeithas. “Ni wnaethom osod targed”, meddai Tom, “Yr unig beth roedd arnom eisiau ei wneud oedd mwynhau ein hunain a chael hwyl.” Gweithiodd tîm penderfynol Sir Drefaldwyn gyda’i gilydd ac maent wedi cyrraedd diwedd eu hymgyrch codi arian llwyddiannus ar ôl codi’r swm anhygoel o £430,000.

Tîm Sir Drefaldwyn yn cyflwyno’u siec derfynol yng nghyfarfod cyngor yr wythnos ddiwethaf.

Mynegodd David Lewis, Cadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, ei ddiolchgarwch i dîm Sir Drefaldwyn: “Ar ran y Gymdeithas estynnaf hefyd ein hedmygedd a’n diolch calonnog i’n Llywydd Mr Tom Tudor, ei wraig Ann, y teulu Tudor cyfan, teulu ehangach Sir Drefaldwyn a phawb sydd wedi dod at ei gilydd yn enw Sir Drefaldwyn yn eich tymor llwyddiannus fel ein Sir Nawdd. Hoffwn dalu teyrnged hefyd i’ch Cadeirydd, Anwen Orrells, eich Ysgrifennydd Jan Phillips, eich Trysorydd Huw Tudor a’ch Llysgenhades Cathrin Roberts. Da iawn wir bob un ohonoch ar flwyddyn arbennig.”

Trwy beth wmbredd o ddigwyddiadau fel Digwyddiad Tir Glas 2018, “Strictly Come Dancing”, ffug briodas, cyngherddau, sioeau ffasiwn, arwerthiannau, Parti yn y Parc, y Tour de Maldwyn, i enwi ond ychydig, mae’r tîm wedi cael dwy flynedd aruthrol o brysur. Nid yn unig y maent wedi codi arian i’r gymdeithas, ond mae’u hymdrechion wedi arwain hefyd at godi dros £15,000 i elusennau canser, yn cynnwys Cronfa Ganser Lingen Davies a Bowel Cancer UK.

Yn ei phleidlais o ddiolch i Tom, fel Llywydd 2018 sy’n ymddeol, meddai Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Sir Drefaldwyn, Anwen Orrells: “Yr un peth allweddol yr ydym i gyd yn ei edmygu yn Tom ydy ei ddycnwch, ei benderfyniad a’i gryfder cymeriad arbennig, sydd heb erioed ballu. Gyda chefnogaeth ryfeddol Ann, mae wedi ein cyflenwi ag arweiniad a chyfeiriad eithriadol gydol yr amser.

“Llawer o ddiolch Tom, Ann a’r teulu Tudor cyfan. Rydych wedi bod yn wir ysbrydoliaeth inni i gyd ac rwyf i, y pwyllgor a phobl Sir Drefaldwyn, yn falch o fod wedi gallu rhannu’r siwrnai gyda chi.”

Mae’r gymdeithas wrth ei bodd fod Sir Drefaldwyn wedi penderfynu buddsoddi eu harian mewn cyfleusterau ar gyfer aelodau iau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Bydd yr adeiladwaith parhaol a fydd yn gartref i’r Bar Aelodau wedi’i wella yn creu gwell cyfleuster i’n cenhedlaeth nesaf. Bydd unrhyw arian dros ben yn mynd tuag at wella pafiliwn presennol Trefaldwyn, sydd ag angen ychydig o ofal tyner cariadus.

“Yr hyn sy’n gwneud y Gymdeithas, a’i digwyddiadau, mor arbennig yw ein model ‘sir nawdd’ gyda phobl Cymru, ein diwylliant a’n traddodiadau” meddai Tom wrth iddo ddiolch i’w dîm am eu gwaith caled a’u cefnogaeth. “Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn drysor Cymreig, ac fel y dywedodd Brian Jones mor aml o’m blaen, mae ymdrechion Sir Drefaldwyn yno i Gymru gyfan elwa arnynt.”

Yn dilyn camre Sir Nawdd Sir Drefaldwyn 2018, tro Sir Benfro yw hi’n awr i gymryd yr awenau ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, 2019. Maent eisoes wedi dechrau’n gyflym a brwdfrydig ac wedi cynnal Drama’r Geni (gyda thro annisgwyl) a fynychwyd gan dros 400 o bobl y diwrnod ar ôl y cyngor.