Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil

28 Tachwedd 2018

Mae ymweliadau gan Iarlles Wessex a’r Prif Weinidog yn dangos proffil a gwerth Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Yn ddigwyddiad masnach yn anad dim, mae’r Ffair Aeaf yn rhoi’r cyfle perffaith i rwydweithio gyda chydffermwyr, cynhyrchwyr, cyflenwyr a phrynwyr, ac mae wedi dod yn ganolfan ddelfrydol i drafod a gwneud busnes.  Mae hyn o bwys arbennig yn ystod y cyfnod tyngedfennol hwn i amaethyddiaeth Cymru.

“Y Ffair Aeaf yw’r sioe stoc ddethol orau yn y Deyrnas Unedig bellach, wrth iddi ddenu arddangoswyr o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.” meddai Mr Maurice Jones yn ei anerchiad yn ystod y seremoni agoriadol swyddogol. “Mae’r ffair wedi datblygu, gan nid yn unig godi safon y stoc yn barhaus, ond hefyd wrth hyrwyddo bwyd wedi’i gynhyrchu yng Nghymru, sy’n mor bwysig wrth inni fentro i ddyfroedd dieithr.

“Fel diwydiant, rydym yn falch iawn o ansawdd y stoc yr ydym yn ei gynhyrchu, ac yng Nghymru mae gennym rai o’r ffermwyr gorau yn y byd, yn cael eu cefnogi gan ddiwydiant perthynol enfawr yn y gadwyn gyflenwi ac yn y sector prosesu bwyd, yn cynhyrchu rhywfaint o’r bwyd gorau a mwyaf diogel yn y byd, ac yn darparu llawer o waith, gyda chefnogaeth fedrus gan Lywodraeth Cymru.”

Eglurodd David Lewis, cadeirydd cyngor y gymdeithas fod amaethyddiaeth, wrth gwrs, yn dal i fod wrth galon ein digwyddiadau. “Un o golofnau ein llwyddiant yw cefnogaeth ddiysgog ein harddangoswyr. Rydym wrth ein bodd, er gwaethaf sialensau, o gael niferoedd uwch o wartheg yn cystadlu, mwy yn cystadlu yn y neuadd garcas a’r sioe ddofednod a niferoedd cryf yn cystadlu yn adrannau’r defaid, ceffylau a moch.

“Mae gennym fwy nag erioed yn cystadlu yn yr adran crefftau cartref hefyd a niferoedd cryf yn cystadlu yn yr adran gosod blodau a garddwriaeth. Mae’r ffair yma’n mynd o nerth i nerth!”

Dyfarnwyd un o’r teitlau mwyaf ei bri sydd i’w hennill yn y ffair bob blwyddyn, prif bencampwr y gwartheg, i `I Candy`, heffer Limousin X yn pwyso 672kg, yn cael ei harddangos gan y Brodyr Edwards o Gorwen. Mae hyn yn gamp ardderchog i’r teulu, sydd trwy Trebor, Gwyn ac yn awr y genhedlaeth nesaf, yn gefnogwyr mawr i’r gymdeithas.

 

Yn cael ei gwerthu’n ddiweddarach gan ein harwerthwyr swyddogol, McCartneys, am £6,600, prynwyd ‘I Candy’ gan feirniad yr Heffrod a’r Prif Bencampwr, y ffermwr a’r cigydd lleol Mr Arwyn Morgan o Lanfair-ym-Muallt, ar ben-blwydd ei wraig yn 70.

Ddydd Llun, croesawodd y gymdeithas Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i faes y sioe. “Roedd hi’n bleser cael ymweliad gan yr Iarlles yn Ffair Aeaf eleni.” meddai Mr Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf. “Roedd yr ymweliad pum awr yn llawn dop ac ehedodd yr amser fel y gwynt wrth inni alw heibio’r goreuon oll sydd gan y digwyddiad ardderchog hwn i’w gynnig.”

“Mae gan Ei Huchelder Brenhinol ddiddordeb brwd mewn amaethyddiaeth ac roedd ei gwybodaeth am y diwydiant yn amlwg wrth iddi ddangos diddordeb gwirioneddol yn holl adrannau’r ffair a sgwrsio’n rhydd â phawb y gwnaeth hi eu cyfarfod.”

“Rydym yn gobeithio’n fawr iawn ei bod hi wedi mwynhau ei hymweliad â maes y sioe gymaint ag y gwnaethom ni.”

  

Gwelodd dydd Mawrth y ffair ymwelydd uchel ei phroffil arall wrth i’r Prif Weinidog, Y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS, yng nghwmni Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, ymweld â maes y sioe, am yr ail waith eleni, i gynnal trafodaethau gydag arweinwyr ffermio Cymru ar gytundeb ymadael Brexit sydd ar ddod a chyfarfod masnachwyr a’r cyhoedd fel rhan o’i rhaglen brysur.

Rydym wrth ein bodd fod y Prif Weinidog wedi dewis dod i Gymru gyntaf ar ei thaith o gwmpas y Deyrnas Unedig a’i bod wedi dychwelyd i faes y sioe mor fuan ar ôl ei hymweliad â’r sioe yn yr haf.

Fel digwyddiad sy’n llawn arweinwyr busnes a diwydiant, mae’r Ffair Aeaf yn cyflym ddod yn lle perffaith i randdeiliaid ddod at ei gilydd. Mae’r gymdeithas yn falch fod y Ffair Aeaf wedi gallu chwarae rhan wrth hwyluso trafodaethau rhwng unigolion a sefydliadau dylanwadol iawn, sy’n effeithio ar ddyfodol amaethyddiaeth Cymru a’r economi wledig.

Fel rhan o’n strategaeth i wella’n barhaus ac i symud gyda’r amseroedd, gwelwyd rhai mentrau newydd yn cael eu cyflwyno yn y Ffair Aeaf eleni, yn cynnwys y farchnad ffermwyr gychwynnol i gefnogi busnesau bwyd a diod o Gymru sydd newydd sefydlu. Wedi’i gwneud yn bosibl trwy bartneriaeth gyda phrosiect Agora Llywodraeth Cymru, roedd y farchnad yn llwyddiant mawr trwy gydol y ddau ddiwrnod, gan gynnig profiad prynu arall i ymwelwyr eiddgar a’r cyfle i ryngweithio gyda’u cwsmeriaid ac i ennill hyder i’r busnesau newydd. Mae’r gymdeithas yn falch o fod yn gallu cefnogi busnesau newydd fel hyn.

Ychwanegiad newydd arall oedd Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru. Wedi’u cynllunio i arddangos y cynhyrchion arbenigol lawer a gynhyrchir yma yng Nghymru, roedd prawf blas eleni’n canolbwyntio ar fridiau ŵyn brodorol Cymru.

Gareth Ward, pen-cogydd arobryn o fwyty Ynyshir ym Machynlleth, yr arbenigwr bwyd, Nerys Howell a’r pen-cogydd gweithredol o’r Celtic Manor, Mike Bates oedd y panel beirniadu o dri. Gyda’i gilydd fe wnaethant ddatgan mai’r brîd gorau ei flas, yn eu barn nhw, oedd y Mynydd Cymreig – Diadell Fynydd.

Enillydd ein cystadleuaeth crwyn masnachol newydd oedd Double Shuffle, bustach o darw Glas Prydeinig wedi’i fagu a’i arddangos gan G H & A H Roberts o Star, Gaerwen, Ynys Môn. Mae’r beirniad a noddwr y gystadleuaeth, Hayley Hanson, yn bwriadu defnyddio’r croen buddugol i’w droi’n nwyddau lledr Brenhinol Cymru moethus.

Mewn man arall ar faes y sioe, enillydd ein gwobr stondin fasnach gyffredinol orau oedd Bodoli Ltd, busnes bach sy’n llunio celfyddyd cerrig mân unigryw a phersonol a gemwaith o grefft llaw gydag entrepreneur ifanc 14 mlwydd oed, Lili Jones wrth y llyw.

Roedd dros 400 o stondinau masnach eleni, yr oedd pob un ohonynt yn dweud eu bod wedi cael diwrnodau prysur. Unwaith eto fe wnaeth y noson siopa gyda’r hwyr weld miloedd o ymwelwyr yn ymbleseru mewn tipyn o siopa Nadolig ac yn mwynhau’r awyrgylch Nadoligaidd a’r arddangosfa dân gwyllt drawiadol.

“Wrth i Ffair Aeaf arall dynnu at ei therfyn, mae’n ddiogel dweud bod pawb wedi cael amser gwych. Rydym yn wastadol ddiolchgar am waith ac ymroddiad enfawr y cannoedd o wirfoddolwyr a stiwardiaid ymroddedig, heb bwy ni fyddai’r ffair yn syml iawn ddim yn digwydd.” meddai Cadeirydd y Ffair Aeaf, Alwyn Rees “Brysied y flwyddyn nesaf, pan fyddwn yn dathlu pen blwydd y Ffair Aeaf yn 30!”


Crynodeb o’r canlyniadau:

Prif Bencampwr y Gwartheg
I Candy, heffer Limousin X yn pwyso 672kg, a arddangoswyd gan y Brodyr Edwards o Gorwen. Gwerthwyd am £6,600 i Mr Arwyn Morgan o Lanfair-ym-Muallt, Powys.

Prif Bencampwr y Bîff Ifanc
Queen Bee, heffer Limousin X yn pwyso 311kg, a arddangoswyd gan Mr Llŷr Hughes o Amlwch, Ynys Môn. Gwerthwyd am £7,500 i S Bett o Stirling.

Prif Bencampwr y Defaid
Pâr o ŵyn Dutch Texel, a arddangoswyd gan Steve a Sara Gibbons o Aberhonddu, Powys. Gwerthwyd am £800 y pen i’r beirniad, JM & SM Rowlands o Lanidloes.

Prif Bencampwr Unigol y Moch
Mochyn Cymreig x Pietrain, a arddangoswyd gan DBM & RCM Davies o Lanbedr Pont Steffan, Ceredigion. Gwerthwyd am £300 i Mr Rob Rattery o Aberystwyth.

Prif Bencampwr Pâr o Foch 
Pâr o foch Pietrain x Cymreig, a arddangoswyd gan Mr Myrddin James, Tregaron, Ceredigion. Gwerthwyd am £24 y pen i Rob Rattery, Aberystwyth.

Prif Bencampwr Carcas Unigol
Oen Beltex X, a arddangoswyd gan Mr Gwynne a Mrs Linda Davies o Dregaron, Ceredigion. Gwerthwyd i Mr Brian Jones, Castell Howell am £1,800.

Prif Bencampwr Pâr o Garcasau
Pâr o ŵyn Beltex, a arddangoswyd gan B Blandford a’i Feibion o Ledbury, Swydd Henffordd. Gwerthwyd i E & S Thomas, Wauntrefalau, Cardigan am £300 y pen.

Ceffyl Pencampwriaeth Cymru
Idyllic Glamorize, Merlen Fynydd Gymreig, a arddangoswyd gan Mark & Liz Kilbey o Great Bentley, Essex.

Prif Bencampwr y Ceffylau
Brynseion Red Hot Gossip, Merlen Gymreig (teip Cob) blwydd, a arddangoswyd gan Mrs Ceri Fell o Newent, Swydd Gaerloyw.

Prif Bencampwr y Dofednod
Iâr Old English Game Spangle, a arddangoswyd gan M & J Woolway o Abertawe.

Prif Bencampwr Dofednod wedi’u Trin
Gŵydd, a arddangoswyd gan Mrs E Marion Evans, Ceredigion. Gwerthwyd am £160 i Nigels Butchers o Ashbourne, Swydd Derby.

Pencampwr Hamper Cig Cyffredinol
Bocs Anrheg Charcuterie, gan Ruth Davies o Gastell-nedd Port Talbot. Gwerthwyd am £50 i T W Roberts & Son, Malt House, Lisvane.

Bydd rhestr lawn o’r canlyniadau a’r enillwyr ar gael ar y wefan yn fuan.