Ffermwr mawr ei barch o Ddinbych yn ennill Gwobr Goffa John Gittins am ei gyfraniad oes at ddiwydiant defaid Cymru.

20 Tachwedd 2018

Mae un o’r gwobrau uchaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Clwyd Hughes o Ddinbych.

Cynorthwyodd Mr Clwyd Hughes i gyflwyno’r ddafad Miwl Gymreig i Gymru ac wrth wneud hynny, cynorthwyodd i godi safon cynhyrchu defaid magu ac ansawdd ŵyn wedi’u pesgi wrth i’r Miwl Cymreig gyflym ddod yn sylfaen systemau cynhyrchu ŵyn ar lawer o ffermydd Cymru. 

Mae Mr Hughes wedi amlygu manteision bridiau hyrddod i gynhyrchu ŵyn i’w lladd hefyd a dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei waith arloesol ar gynhyrchu da byw ble oedd wedi canolbwyntio ar gadw anifeiliaid dan do yn ofalus, rheoli costau a rheoli tir glas.

Alwyn Rees, yn cynrychioli Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Kevin Parry, o Gymdeithas Bridwyr y Defaid Miwl Cymreig a Tim Ward, o Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol Cymru oedd panel y beirniaid ar gyfer y wobr.

Gan gyfweld rhestr fer o dri ymgeisydd, cytunodd y beirniaid fod pob un o’r tri yr un mor deilwng  o’r wobr. “Nid oedd yn benderfyniad hawdd gydag ansawdd uchel yr ymgeiswyr, ond fe wnaethom gytuno yn y diwedd y dylid rhoi Gwobr Goffa John Gittins i Mr Clwyd Hughes mewn cydnabyddiaeth o’i gyfraniad oes at Ddiwydiant Defaid Cymru.” meddai’r beirniaid.

Mae Mr Hughes wedi hyrwyddo’r diwydiant ffermio yn eang ac wedi cynnal llawer o deithiau fferm a diwrnodau agored ar Fferm Llangwyfan dros y blynyddoedd, yn cynnwys Diwrnod Agored i NSA Cymru. Mae wedi croesawu llawer o ymweliadau fferm i’w gyd-ffermwyr, defnyddwyr, myfyrwyr amaethyddol, gwleidyddion, swyddogion llywodraeth ac ymwelwyr tramor o wledydd mor amrywiol â Sbaen, Canada, yr Eidal a gwledydd Sgandinafia.

Yn ystod bywyd prysur, mae wedi bod yn aelod ac yn gefnogwr Pwyllgor Da Byw a Chyngor CAFC, wedi gwasanaethu ar Grŵp Cyswllt Rhanbarthol y Comisiwn Cig a Da Byw, Pwyllgorau Undeb Amaethwyr Cymru, Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Phwyllgor Gweithredol Cymdeithas Bridwyr y Defaid Miwl Cymreig ymhlith llawer o rai eraill. 

Etholwyd Mr Hughes yn Llywydd Cymdeithas y Bridwyr Defaid Miwl Cymreig mewn cydnabyddiaeth o’i gyfraniad a bu hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Da Byw Sioe Dinbych a Fflint ac yn gwasanaethu fel Prif Oruchwyliwr Defaid y Sioe am flynyddoedd lawer.

Er bod Mr Hughes wedi camu’n ôl o ddyletswyddau ffermio llawn bellach, mae yn dal yn weithgar iawn.

Byddir yn cyflwyno’r wobr iddo ar ddydd Llun 26 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.