Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

27 Gorffennaf 2018

Ar ôl blwyddyn o gynllunio, mae Sioe Frenhinol Cymru 2018 yn tynnu at ei therfyn ar ôl pedwar diwrnod llawn dop, gwych o gystadlaethau.

Unwaith eto mae’r sioe wedi gweld tyrfaoedd o fynychwyr sioe hapus yn heidio yn eu miloedd o bob rhan o’r byd i faes y sioe yn Llanelwedd i ddathlu goreuon amaethyddiaeth Cymru a Lloegr.

Yn ddiamau y da byw oedd piau canol y llwyfan am y pedwar diwrnod llawn. Fel bob amser roedd safon uchel iawn o gynigion yn y cystadlaethau ym mhob adran ac mae’n fraint inni ddenu arddangoswyr o bell ac agos, pob un yn gobeithio mynd adref gyda rhoséd chwenychedig Sioe Frenhinol Cymru. Dywedir yn aml fod yr arddangosion da byw yn Sioe Frenhinol Cymru yn arddangosfa o rai o’r anifeiliaid gorau yn Ewrop a ’doedd eleni ddim yn eithriad.

Y cystadleuwyr blaen yng nghylch y gwartheg oedd yr heffer Lincoln Red, Donington Jessie V12, yn cael ei harddangos gan Edward Middleton o Spilsby, Swydd Lincoln, a gipiodd deitl Prif Bencampwr y Bîff, tra bod Davlea Bradnick Alicia, buwch Holstein drawiadol yn cael ei harddangos gan Bryn Davies o Ilminster, Gwlad yr Haf wedi’i henwi’n Brif Bencampwr y Buchod Godro.

    

Yng nghylch y defaid dyfarnwyd teitl Pencampwr Pencampwyr y Defaid i Miss Anna Pennell o Darlington, Durham, gyda hesbin Clun Forest. Enillwyd Prif Bencampwriaeth y Moch gan hwch British Lop o’r enw Knighton Queen, yn eiddo i Julian Collings o Launceston, Cernyw.

Yn y cyfamser, o amgylch y prif gylch, cafodd y gwylwyr eu diddanu gan bedwar diwrnod anhygoel o ddosbarthiadau ceffylau, i gyd yn cyrraedd eu hanterth yn y gystadleuaeth bnawn dydd Iau am y teitl y mae pawb am ei hennill o Brif Bencampwr Ceffylau Sioe Frenhinol Cymru, a feirniadwyd gan yr Uwchfrigadydd Matthew Sykes, Cyrnol Catrodol Anrhydeddus Marchfagnelau Brenhinol y King's Troop. Enillydd eleni oedd merlyn hela yn gweithio, yn eiddo i Mr David Thomas o Abertawe.


 

Canlyniadau Allweddol y Da Byw

Prif Bencampwr y Ceffylau
Beirniadwyd gan yr Uwchfrigadydd Matthew Sykes
Penstrumbly Dur Latif, merlyn hela yn gweithio, yn eiddo i Mr David Thomas o Abertawe.

Prif  Bencampwr y Bîff
Beirniadwyd gan Mrs C Williams
Donington Jessie V12, heffer Lincoln Red, yn cael ei harddangos gan Edward Middleton o Spilsby, Swydd Lincoln

Tîm o Bump y Natwest – bridiau bîff
Beirniadwyd gan Mr R J Irvine
Tîm o wartheg Limousin Prydeinig yn eiddo i A W Jenkinson Farms, R & J Graham, Paul Dawes a Melanie Alford

Prif Bencampwr y Buchod Godro
Beirniadwyd gan Mr Ashley Flemming
Davlea Bradnick Alicia, buwch Holstein, yn llaetha, yn cael ei harddangos gan Bryn Davies o Ilminster, Gwlad yr Haf

Tîm o Bump Marks & Spencer
Beirniadwyd gan S W Oultram
Tîm o wartheg Holstein yn eiddo i D W & CE Jones Wiltor Holsteins, Mr Bryn Davies, Mr A H Wilson a’i Fab, Andrew & Jane Whittaker a Mr Iwan Rhys Morgan.

Pencampwr Pencampwyr y Defaid
Beirniadwyd gan Mr JH Williams
Hesbin Clun Forest, yn cael ei harddangos gan Miss Anna Pennell o Darlington, Durham

Prif Bencampwr y Moch
Beirniadwyd gan Miss Ann Uglow
Knighton Queen, hwch British Lop, yn cael ei harddangos gan Julian Collings o Launceston, CernywAr wahân i’r cystadlaethau, siopa syfrdanol a 12 awr o fynd ac atyniadau di-dor bob dydd, mae i’r sioe isgerrynt difrifol. Tra bod mwyafrif llethol yr ymwelwyr yn mwynhau eu diwrnod allan yn yr haul, mae Sioe Frenhinol Cymru yn croesawu nifer fawr o bobl bwysig sy’n ymweld sydd yn defnyddio’r sioe fel llwyfan i gael eu gweld ac i wneud busnes.

Ymhlith y rheini oedd yn mynychu’r sioe oedd y Prif Weinidog, Y Gwir Anrhydeddus Teresa May AS a Phrif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC. Wrth fwynhau taith o amgylch maes y sioe, cyfarfu’r Prif Weinidog â chynhyrchwyr bwyd gorau un Cymru yn y neuadd fwyd cyn mynd i weld y defaid, y gwartheg a’r ceffylau yn y prif gylch. Yn ddiweddarach y bore hwnnw ymunwyd â Mrs May gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington CBE AS a gyda’i gilydd bu iddynt  fynychu trafodaeth bord gron gydag arweinwyr busnesau amaethyddol allweddol ac aelodau undeb.

 

Mae aelodau eraill y cabinet a fynychodd y sioe yr wythnos hon yn cynnwys y Gwir Anrhydeddus Brandon Lewis AS, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS, a’r Gwir Anrhydeddus Andrea Leadsom AS. Roedd Cynulliad Cymru â phresenoldeb sylweddol yn y sioe hefyd gyda Lesley Griffiths AC, Dafydd Elis-Thomas AC, Alun Davies AC, Eluned Morgan AC, Hannah Blythyn AC, Huw Irranca-Davies AC a Kirsty Williams AC i gyd yn bresennol yn ystod yr wythnos.

“Mae Sioe Frenhinol Cymru yn sicr o fod yn y lle perffaith fel y llwyfan i’r bobl proffil uchel hyn sy’n gwneud y penderfyniadau ddod at ei gilydd o bob rhan o’r wlad.” meddai John Davies, Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr “Rydym wedi darparu llwyfan ryngwladol i Gymru yr wythnos hon, yn arbennig amaethyddiaeth, sydd â thrafodaethau sy’n effeithio ar ddyfodol amaethyddiaeth Cymru a’r economi wledig rhwng unigolion a sefydliadau dylanwadol iawn.”

“Mae’r ffaith fod y sioe yn denu nid yn unig gannoedd o filoedd o ymwelwyr, ond hefyd y bobl bwysig iawn, uchel eu statws hyn yn rheolaidd, yn dangos pwysigrwydd y digwyddiad i’r diwydiant amaethyddol ehangach.”

“Yr amser hwn y llynedd, roeddem yn myfyrio ynghylch yr hyn yr ystyrid iddi fod yn sioe ysgubol, ond mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu bod sioe eleni wedi mynd ymhell y tu hwnt i’n disgwyliadau, hyd yn oed yn mynd heibio i rai’r llynedd.” ychwanegodd Mr Davies.

Gyda nifer cynyddol o’r ymwelwyr yn dod o gefndir sydd heb fod yn amaethyddol, mae’r sioe’n chwarae rhan fawr wrth ymgysylltu’n uniongyrchol â’r cyhoedd ac yn gweithredu fel ffenestr siop i gynnyrch Cymreig. Roeddem wrth ein bodd eleni o groesawu nifer o ddathliadau eraill hefyd, yn cynnwys RAF 100. Mae i’r gymdeithas gysylltiadau cryf a thraddodiad hirsefydlog o weithio’n agos gyda’r lluoedd arfog. Dewisodd yr RAF Sioe Frenhinol Cymru i nodi eu blwyddyn ganmlwyddiant gydag arddangosfeydd trawiadol yn y prif gylch, arddangosfeydd parasiwt arbenigol a thros-ehediadau gan wahanol awyrennau bob dydd.

Fel diolch i’r gymdeithas am y blynyddoedd lawer o gefnogaeth fe wnaeth Is-Farsial yr Awyrlu, Sue Gray gyflwyno model replica o Spitfire i Gyfarwyddwr y Sioe, Harry Fetherstonhaugh a’r Prif Weithredwr, Steve Hughson fel arwydd o ddiolch i’r gymdeithas a chymuned amaethyddol Cymru.

Hefyd yn dathlu eu pen-blwydd yn 30, ymunodd tîm Countryfile â ni ddydd Llun ar gyfer sesiwn holi ac ateb arbennig gyda’r cyflwynwyr John Craven, Anita Rani, Sean Fletcher a’r cynhyrchydd gweithredol, Bill Lyons yn rhannu eu huchafbwyntiau o’r rhaglen dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

 

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael niferoedd uwch nag erioed o’r cyhoedd trwy’r giatiau ac rydym yn diolch i bawb am wneud sioe eleni’n ddiogel a llwyddiannus.” medd Steve Hughson, y Prif Weithredwr.

“Mae’r gefnogaeth a gawn, flwyddyn ar ôl blwyddyn gan ein hymwelwyr, arddangoswyr, masnachwyr, noddwyr a’n byddin o wirfoddolwyr yn gwneud i rywun deimlo’n ostyngedig iawn. Mae ochr ymarferol cynnal un o’r sioeau amaethyddol mwyaf clodfawr yn Ewrop, er yn gryn her, yn fraint hefyd.

“Rwyf yn falch ein bod unwaith eto wedi creu llwyfan ardderchog ble mae gwleidyddiaeth, busnes ac adloniant yn gweithio law yn llaw. Ac wrth gwrs, mae’n fodd o arddangos y da byw a’r cynnyrch gorau un sydd gan Gymru i’w gynnig.”

Wrth inni ddod i derfyn Sioe Frenhinol Cymru 2018, edrychwn ymlaen at adeiladu ar ein llwyddiant  a’ch croesawu’n ôl ar 22 – 25 Gorffennaf yn 2019 ar gyfer ein 100fed sioe!