Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru

24 Gorffennaf 2018

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth nodedig i’r gymdeithas, yn wirfoddol yn bennaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Heddiw (dydd Llun 23 Gorffennaf) cyflwynwyd cyfanswm o ddeuddeg gwobr er anrhydedd mewn seremoni wobrwyo ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru, yn cynnwys dwy o fedalau arian gwerthfawr y gymdeithas. Cyflwynwyd y rhain i Mr W I Cyril Davies a Mr Edward Morgan mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad neilltuol.

Mae Cyril wedi gwasanaethu am bron saith mlynedd fel Is-Gadeirydd y Cyngor a bu’n aelod o’n cyngor am 30 mlynedd. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd y Cyfarwyddwyr am 26 mlynedd ac yn aelod gweithredol o’r pwyllgor cyllid, staffio a thâl cydnabyddiaeth, pwyllgor y cyfansoddiad a llawer mwy. Ers ei ymddeoliad o ADAS, mae Cyril wedi stiwardio ym mhob un o dri digwyddiad y gymdeithas. 

Mae Cyril wedi cynrychioli’r gymdeithas ar CARAS am 18 mlynedd ac wedi dal swydd Cadeirydd Cenedlaethol o 2009 tan 2011 ac mae’n aelod gweithredol o’r panel cymedrolwyr. 

Mae Edward wedi gwasanaethu’r gymdeithas am 22 mlynedd fel stiward ac mae wedi rhoi’r gorau iddi’n ddiweddar fel Cyfarwyddwyr Anrhydeddus Cynorthwyol y Peiriannau a Stondinau Masnach. Mae Edward wedi gofalu am yr adran stondinau masnach yn effeithiol dros ben fel Cadeirydd y Pwyllgor, swydd a ddaliodd am 10 mlynedd.

Mae Edward yn Aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Sir Frycheiniog hefyd. 

Mr Cyril Davies yn derbyn Medal Arian Sioe Frenhinol Cymru gan Lywydd 2018, Mr Tom Tudor MBE, FRAgS a’i wraig Ann.

“Rydym yn dragwyddol ddiolchgar am waith caled ac ymroddiad yr holl stiwardiaid a gwirfoddolwyr sy’n gysylltiedig â’r gymdeithas. Mae mwy na 1,500 o bobl yn rhoi’u hamser i eistedd ar bwyllgorau, i ymuno â grwpiau ymgynghorol y siroedd, i godi arian ac i helpu’n gyffredinol gyda digwyddiadau’r gymdeithas, dyma’r ‘llwch aur’ sy’n gwneud ein sioe mor arbennig.” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae cyflwyno gwobrau er anrhydedd y gymdeithas yn ffordd inni ddangos ein gwerthfawrogiad i’r rheini sydd wedi rhoi gwasanaeth nodedig i’r gymdeithas am flynyddoedd lawer. Yr ymroddiad a’r haelioni hwn sy’n gwneud Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru y llwyddiant ydyw. Heddiw rydym yn arbennig o falch o allu dyfarnu dwy o’n hanrhydeddau mwyaf, medalau arian Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. ”

Y rhai eraill i dderbyn gwobrau er anrhydedd y gymdeithas yw:

Is-Lywyddiaeth Oes Er Anrhydedd

Mr John Vaughan
Dyfarnwyd Medal Arian y Gymdeithas i John yn 2001. Roedd yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol Golygyddol a Chyhoeddusrwydd yn 1986 ac yn ddiweddarach daeth yn Gadeirydd Cyllid, swydd y mae’n dal i’w chyflawni heddiw. Bu John yn gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Sir Drefaldwyn am 25 mlynedd ac mae’n Aelod gweithredol o’r Bwrdd hefyd. Mae’n briod â Beryl ac rydym wrth ein bodd eu bod ill dau wedi gallu agor y Sioe yn gynharach heddiw.

Mrs Kay Spencer
Mae Kay yn rhoi’r gorau iddi fel Ysgrifennydd Pwyllgor Ymgynghorol Gwent ar ôl 20 mlynedd o wasanaeth ffyddlon, ac yn ystod yr amser hwnnw bu hi’n Ysgrifennydd dwy flwyddyn nawdd, yn fwyaf diweddar yn 2015. Bu Kay yn aelod o’r Pwyllgor Ymgynghorol am 22 mlynedd ac mae hi wedi cynrychioli’r Sir ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr am 18 mlynedd. Bydd Kay yn dal ymlaen fel Cyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol Cynnyrch Llaeth a Chrefftau Cartref, ac fel Cyfarwyddwr yr Ŵyl Wanwyn hefyd.

Swydd Llywodraethwr Oes Er Anrhydedd

Mrs Beryl Vaughan
Bu Beryl yn stiward yn swyddfa’r wasg er 1988. Gyda thros 30 mlynedd o gefnogi’r gymdeithas, mae Beryl yn dal i fod yn angerddol, brwdfrydig ac egnïol, gan sicrhau bod aelodau’r wasg a’r cyfryngau yn cael gofal da iawn ac yn cael eu gwerthfawrogi gan y gymdeithas. Mae Beryl yn gefnogwr enfawr i holl ddigwyddiadau a gweithgareddau’r gymdeithas, ac mae wedi codi swm sylweddol o arian i’r sioe, yr Eisteddfod Genedlaethol a llawer mwy. Rydym wrth ein bodd hefyd fod Beryl a John wedi gallu agor y sioe y bore yma.

Y Cyng. Rosemarie Harris
Gyda thros 33 mlynedd o wasanaeth i’r Gymdeithas, mae Rosemarie wedi dal llu o swyddi o fewn y gymdeithas fel aelod o’r bwrdd, cyn-aelod o fentrau, trefnydd gosod blodau yn y Ffair Aeaf, yn ogystal â’i gwaith fel uwch-stiward (gosod blodau) i adran arddwriaethol y sioe. Mae Rosemarie, gyda phwyllgor bychan, wedi datblygu adran gosod blodau’r sioe yn un o’r gorau o’i math yn y Deyrnas Unedig ac mae hi’n trefnu’r adran honno gyda medr, dychymyg a phroffesiynoldeb a fagwyd gan flynyddoedd o brofiad. Mae hi’n gaffaeliad mawr i’r sioe a’r gymdeithas. Mae Rosemarie yn dal i gefnogi’r gymdeithas yn ei swydd bresennol fel Arweinydd Cyngor Powys.

Yr Uwchgapten Peter Holtorp
Gyda thros 35 mlynedd o wasanaeth i’r gymdeithas, mae Peter wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r gymdeithas yn adran y ceffylau fel uwch-stiward yn y cylch casglu. Cafodd yr Uwchgapten Holtorp yrfa ddisglair fel cyn-weithiwr difa bomiau yng Ngogledd Iwerddon a chyn hynny roedd yn gweithio i’r Cenhedloedd Unedig.

Aelodaeth Oes Er Anrhydedd

Mr D Hayden Jones
Mae Hayden wedi bod yn uwch-stiward ym Mhafiliwn yr NSA gwlân ac arddangosiadau (cnu) er 1982 (36 mlynedd), cyn hynny roedd Hayden yn stiward yn y gystadleuaeth carcas ŵyn ac mae wedi cysegru cyfanswm o dros 50 mlynedd i’r gymdeithas. Croesawodd Hayden Ddigwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2014 yn ei gartref yn Llanbadarn Fynydd hefyd.

Mrs Heather Davies
Bu Heather yn gweithio i’r gymdeithas o 2003 tan ei hymddeoliad fel cynorthwy-ydd gweinyddol a derbynnydd y llynedd. Roedd Heather yn darparu’r cymorth ysgrifenyddol i Gymdeithas Aredig Cymru a Phencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru hefyd. 

Miss Davina Rees
Bu Dee yn gweithio i’r gymdeithas o 2002 tan ei hymddeoliad diweddar. Roedd Dee yn gweithio fel derbynnydd a Chynorthwy-ydd Gweinyddol gan gefnogi’r beirniaid a chyfleusterau i bobl anabl yn arbennig. Fe wnaeth ymarweddiad cyfeillgar Dee arwain at ei hethol yn fwyaf ‘hoff gan bawb’ mewn arolwg cyfryngau cymdeithasol.

Cawg Rhosynnau Grisial

Mrs Rosemary Heigl Williams
Mae Rosemary wedi rhoi gwasanaeth aruthrol i’r gymdeithas. Mae’i rhieni a’i chwiorydd wedi bod yn gefnogwyr fel stiwardiaid ers amser maith hefyd. Mae Rosemary wedi rhoi dros 48 mlynedd o wasanaeth i’r gymdeithas ac mae’n uwch-stiward yn adran y ceffylau. Am y 40 mlynedd ddiwethaf, bu Rosemary yn byw yn Yr Almaen ond mae’n gwneud yr ymdrech i hedfan drosodd ar gyfer y sioe bob blwyddyn.

Mrs Miriam Jones
Rhoddodd Miriam flynyddoedd lawer o wasanaeth ymroddedig i’r gymdeithas fel ‘gwraig gwneud te’ a ffrind ardderchog.  Mae hi wedi sbwylio llawer o bwyllgorau a staff gyda theisennau a danteithion cartref, y mae colled fawr ar eu hôl.