Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018

23 Gorffennaf 2018

Fe wnaeth diwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018 groesawu rhywfaint o dywydd mwy claear a thyrfaoedd enfawr i faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Wrth annerch ymwelwyr yn seremoni agoriadol bore heddiw (dydd Llun 23 Gorffennaf), eglurodd Llywydd 2018, Mr Tom Tudor, ba mor falch oedd i fod yn llywydd y gymdeithas yn ystod blwyddyn Sir Nawdd Trefaldwyn.  “Credaf fod Sioe Frenhinol Cymru yn amlygu’r cyfan sy’n dda yn amaethyddiaeth Cymru a llawer mwy… ein hiaith, ein diwylliant ac wrth gwrs, ein hawyrgylch Cymreig arbennig. ’Does dim gwell sioe yn y byd, ac mae’n fy ngwneud i’n falch o fod yn ffermwr, ac yn rhan o Dîm Sioe Frenhinol Cymru.”

Agorwyd y sioe yn swyddogol gan John a Beryl Vaughan, o Lanerfyl, Y Trallwng, Powys. Mae gan John a Beryl ill dau gysylltiad hir â’r gymdeithas, gyda’r ddau ohonynt wedi cyfarfod tra oeddynt yn gweithio yn y sioe yn ôl yng nghanol y 70au. Yn fwyaf diweddar, ochr yn ochr â’u rhestrau eang o ymrwymiadau eraill, mae John ar hyn o bryd yn gadeirydd pwyllgor cyllid y gymdeithas ac yn aelod o fwrdd y cyfarwyddwyr. Beryl yw’r uwch-stiward yng nghanolfan y wasg yn y sioe ac, ynghyd â John, maent wedi bod yn gefnogwyr ffyddlon ac ymroddedig i’r gymdeithas ac i Sir Nawdd Trefaldwyn ers llawer iawn o flynyddoedd.

Yn ystod eu hanerchiad, fe wnaeth John a Beryl ill dau ganmol aelodau ifanc y gymdeithas. “Mae’r cenedlaethau iau o ffermwyr heddiw wedi cael addysg dda, maen nhw’n optimistaidd, yn ddiwyd ac yn bobl fusnes craff sy’n ymgymryd â thechnoleg newydd yn hawdd. Maen nhw’n barod i fynd â’u busnesau i gyfeiriad gwahanol, newydd weithiau, os bydd angen” meddai John.

“Rydym yn falch dros ben fod pwyllgor ymgynghorol Sir Drefaldwyn wedi penderfynu codi arian i’w roi tuag at adeilad parhaol newydd ar gyfer aelodau ifanc y gymdeithas. Nhw yw ein dyfodol a rhaid inni eu cefnogi yn ein hymdrechion i sicrhau bod gennym sioe a fydd yn llwyddiant ysgubol am flynyddoedd i ddod” ychwanegodd Beryl.

John a Beryl Vaughan yn agor Sioe Frenhinol Cymru 2018 yn swyddogol.

Yn dilyn y seremoni agoriadol, cafwyd agoriad swyddogol rhai o’r stablau newydd ar gyfer Prosiect Ceffylau’r gymdeithas gan Lywydd Gwent (2015), Mr David Morgan a Llywydd Sir Gâr (2017), Mr Brian Jones.

Eglurodd Cadeirydd y Cyngor, David Lewis, “Mae’r gymdeithas yn cydnabod bod ein safle yn un o’n hasedau pwysicaf. O’r herwydd rydym wedi ymrwymo i gynllun clir o fuddsoddi i sicrhau bod y safle eiconig hwn yn parhau i ddarparu cyfleuster gwych ar gyfer ein digwyddiadau ein hunain a llawer o ddigwyddiadau eraill.

“Wrth wraidd y Buddsoddiad hwn mae un o’n pileri llwyddiant pwysicaf, strwythur y siroedd nawdd. Rydym yn falch iawn fod siroedd nawdd 2015 a 2017 ill dwy wedi dewis cefnogi’r prosiect ceffylau a fydd, ynghyd â rhywfaint o arian y gymdeithas, yn arwain at fuddsoddiad o £1 miliwn yn y cyfleusterau i’r Ceffylau yma ar y safle.”

Mae prosiect y ceffylau’n cynnwys nifer o elfennau a fydd, pan fyddant wedi’u cwblhau, yn golygu  bod yna stablau newydd, man arddangos newydd, parcio newydd ar fryn y ceffylau, caban newydd i fforman y ceffylau yn ogystal ag arena ymarfer nesaf at gylch y ceffylau.

Ochr yn ochr â chystadlaethau a chyffro’r diwrnod agoriadol, mae’r sioe yn gwasanaethu hefyd fel llwyfan niwtral ble gall arweinwyr busnes, gwleidyddion a phobl ddylanwadol eraill ddod at ei gilydd, a ’doedd heddiw ddim gwahanol.

“Mae diwrnod cyntaf y sioe bob amser yn paratoi’r llwyfan ar gyfer gweddill yr wythnos, ac rydym wrth ein bodd fod cymaint o unigolion pwysig yn ymuno â ni, pob un yn defnyddio llwyddiant y gymdeithas i ymgysylltu â’r gymuned wledig a hyrwyddo’r sector amaethyddol” meddai John Davies, Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

“Fel bob amser mae’r gymdeithas yn falch o allu darparu llwyfan rhyngwladol ar ba un y bydd yn chwarae rhan gyfrannog wrth ffurfio dyfodol sector amaethyddol Cymru, a Phrydain, yn y dyddiau ansicr hyn."