Gwobr Dr Emrys Evans

17 Gorffennaf 2018

Gyda’r thema’n cwmpasu arloesedd a sgiliau cyfathrebu, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Jim Ellis, Fferm Llwyndyrus, Y Ffôr, Pwllheli.

Eleni roedd chwech o ymgeiswyr am y wobr, a noddwyd yn garedig gan Mrs Mair Evans, gyda phob un ohonynt yn cael eu hasesu yn eu sgiliau o ran sut y maent wedi croesawu arloesedd a’r defnydd o sgiliau cyfathrebu.

“Mae cwmpasu Arloesedd a Sgiliau Cyfathrebu yn frîff eang, ac fe wnaeth pob un o’r ymgeiswyr ei ddehongli’n wahanol, a wnaeth beirniadu’r wobr hon yn arbennig o ddiddorol.” meddai’r beirniaid, Mrs Susan Jones a Ms Anna Jones. “Yn y diwedd fe wnaethom ei gyfyngu i set o dri maen prawf. Roeddem yn chwilio am:

1)    Ymgeisydd gyda busnes neu swydd â gwreiddiau mewn ffermio, sy’n cynnwys arloesedd a chyfathrebu a;

2)    Ymgeisydd sy’n mynd y tu hwnt i’w busnes neu swydd ddyddiol i arloesi a/neu gyfathrebu ar ran y diwydiant ehangach a;

3)    Enghreifftiau o feddwl y tu allan i’r bocs a gwneud rhywbeth unigryw ac annisgwyl.

“Roedd yn benderfyniad anhygoel o anodd gan fod pob un o’r ymgeiswyr yn gystadleuwyr cryf, pob un yn dangos angerdd, gwreiddioldeb ac ymroddiad gwirioneddol. Serch hynny, roedd un enwebai yn sefyll allan.”

Mae Jim yn fachgen ifanc sy’n cyfuno ffermio bîff a defaid, ar fferm deuluol Gymreig draddodiadol, gyda menter newydd y byddai llawer yn disgwyl dod o hyd iddi yng nghanol Caerdydd neu Lundain. Mae wedi sefydlu ei stiwdios creadigol ei hun ym Mhen Llŷn yn cynnig ffotograffiaeth, fideograffeg drôn, graffigwaith a delweddu 3D i dynnu sylw at ffermio Cymreig ar ei orau, ar draws pob platfform.

Mae gan Jim amrywiaeth eang o gleientiaid - o ddelwyr peiriannau i ganolfannau celfyddydau - ac mae ansawdd ei waith yn arbennig. Ar yr ochr gyfathrebu, mae Jim yn rhannu ei sgiliau creadigol a’i sgiliau busnes gyda myfyrwyr yng ngholeg amaethyddol Glynllifon. Mae’n arwain grŵp o fyfyrwyr dan ‘gronfa arloesedd’; gan eu hannog i feddw ohonynt eu hunain, nid yn unig fel ffermwyr ifanc, ond hefyd fel entrepreneuriaid, arloeswyr a chyfathrebwyr. Mae Jim yn credu mai’i nod yw cynorthwyo busnesau gwledig wrth ddefnyddio technoleg i gyrraedd marchnadoedd byd-eang “heb gyfyngiadau”.

“Ac yntau ond yn 23 mlwydd oed roeddem yn teimlo nad oes dim terfynau i botensial Jim ac mae’n haeddu cael ei gydnabod trwy ddyfarnu iddo Wobr Dr Emrys Evans am 2018.” ychwanegodd y beirniaid.

Bydd tystysgrif a medal yn cael eu cyflwyno ar ddydd Llun 23 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru er cof am Dr Emrys Evans, enillydd medal aur Sioe Frenhinol Cymru a chadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a fu farw'r noson cyn sioe’r canmlwyddiant yn 2004.