Grŵp Diogelwch

15 Mai 2018

Bydd nifer o fesurau i wella lles a diogelwch yn cael eu cyflwyno yn ardal Llanfair-ym-Muallt erbyn y Sioe Fawr eleni yn dilyn adolygiad eang.

Cafodd y mesurau hyn eu hargymell gan grŵp gweithredu diogelwch y digwyddiad a sefydlwyd yn dilyn marwolaeth  ffermwr ifanc o Bowys, James Corfield, haf diwethaf.

Mae’r grŵp yn cynnwys nifer o sefydliadau allanol, yn eu plith, Cyngor Sir Powys, y gwasanaethau brys, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, trefnwyr digwyddiadau, cynghorwyr lleol a gwirfoddolwyr, a nod y grŵp yw gwella lles a diogelwch pobl sy’n dod i’r ardal dros wythnos y Sioe Fawr.

Cafodd mesurau lles a diogelwch eu hadolygu mewn pedwar maes pwysig sef trwyddedu, trafnidiaeth, iechyd a diogelwch a seilwaith, gyda’r gwelliannau i’w rhoi ar waith cyn y Sioe eleni ym mis Gorffennaf.

Bydd y mesurau ychwanegol yn cynnwys ‘Llwybr Gwyrdd’ o dref Llanfair-ym-Muallt i Faes y Sioe, Fferm Penmaenau a’r safle gwersylla a’r Pentref Ieuenctid;  canolfan les newydd yn y dref yn yr hen ganolfan groeso dan ofal staff gwasanaeth ieuenctid Cyngor Sir Powys.  Hefyd, bydd bugeiliaid stryd yn gweithio yn y dref cyn ac yn ystod pedwar diwrnod y Sioe, yn ogystal â gwell darpariaeth feddygol yn yr ardal a ffens diogelwch newydd rhwng Y Gro a’r afon.

Mae’r cynlluniau hefyd yn cynnwys gwella trefniadau traffig a thacsis, mwy o doiledau cyhoeddus, gwell goleuadau a deunydd gwybodaeth newydd i ymwelwyr a gwell mesurau diogelwch a CCTV yn y dref.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: “Yn dilyn digwyddiadau trasig y llynedd, mae’n bwysig i ni gydweithio a rhannu ein profiadau a’n gwybodaeth i wella lles a diogelwch pobl sy’n dod i’r ardal dros gyfnod y Sioe.

“Mae’r Sioe’n achlysur pwysig nid yn unig i Bowys, ond i Gymru gyfan, a rhaid i ni wneud popeth yn ein gallu i reoli diogelwch ac i ychwanegu at brofiadau’r ymwelwyr sy’n dod i un o ddigwyddiadau pwysicaf y wlad.

“Mae’r adolygiad wedi cyrraedd carreg filltir bwysig gyda chamau sylweddol a fydd yn sicrhau bod y digwyddiad a’r gweithgareddau o gwmpas hyd yn oed yn fwy diogel.  Ond, nid dyma ddiwedd y gwaith.  Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu trefniadau lles a diogelwch er mwyn sicrhau eu bod yn addas i’r diben yn y dyfodol.”