Cyhoeddi 100 diwrnod tan Eisteddfod yr Urdd

23 Chwefror 2018

Cystadlu yn y Cytiau Moch? Llwybrau tarmac ar hyd y Maes? Golygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru? Ydi, mae Eisteddfod yr Urdd ar Faes y Sioe, Llanelwedd ar y gorwel!

Heddiw, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

Tocynnau ar werth am hyd at 40% yn rhatach

Cyhoeddwyd hefyd bod tocynnau’r Eisteddfod yn mynd ar werth heddiw drwy wefan www.urdd.cymru/tocynnau  Am y tro cyntaf erioed, bydd posib prynnu tocyn unrhyw ddydd, lle na fydd angen penderfynu pa ddiwrnod fyddwch chi’n ymweld â’r Eisteddfod ymhell o flaen llaw. Ac os archebwch eich tocynnau cyn y 30ain o Ebrill fe’u cewch am bris gostyngol sydd rhwng 15 a 40% yn rhatach na’u prynnu wedi hynny neu ar y diwrnod.

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld â’r ardal ers Eisteddfod Llanelwedd 40 mlynedd yn ôl ym 1978, ac mae’r digwyddiad wedi tyfu tipyn ers hynny gan groesawu 90,000 o ymwelwyr yn flynyddol erbyn hyn.  

Dywedodd y Cyng. Aled Wyn Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys “Rydym yn hynod gyffrous fod Eisteddfod yr Urdd yn dod yn ôl i Bowys am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, ac i Lanelwedd am y tro cyntaf ers 40. Mae cymunedau’r ardal wedi bod yn brysur yn paratoi ac yn codi arian tuag at yr wyl, ac mae cynnydd aruthrol wedi bod yn nifer aelodau’r Urdd yn ardal Brycheiniog a Maesyfed, ac yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd, sy’n dangos fod yr wyl yn cael effaith fawr yn barod. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at groesawu plant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yma i’r Eisteddfod, ac at y bwrlwm a ddaw gyda nhw.”

Bydd posib mwynhau gweld 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod wythnos yr Eisteddfod ddiwedd Mai a dechrau Mehefin, mewn cystadlaethau yn amrywio o ganu, actio a dawnsio i drin gwallt a choginio. Yn ogystal â’r cystadlu, bydd gweithgareddau megis sesiynau chwaraeon, wal ddringo, sioeau i blant, ffair, cerddoriaeth fyw a dros 80 o stondinau yn cynnig gweithgareddau ac yn gwerthu nwyddau amrywiol ar y Maes. Gyda’r nos, bydd pob math o gyngherddau, sioeau a chystadlu yn arddangos talentau lleol a chenedlaethol.

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd “Ry’n ni’n gyffrous iawn o fod yn dychwelyd i’r ardal brydferth hon o Gymru am y tro cyntaf ers 40 mlynedd. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ymysg plant a phobl ifanc yr ardal a’u teuluoedd, mae gwaith ymchwil yn dangos bod ymweliad yr Eisteddfod ag ardaloedd yn cyfrannu hyd at £6 miliwn i’r ardal leol a bod 78% o’r ymwelwyr yn gwario arian mewn busnesau lleol. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu ieuenctid a theuluoedd o bob cwr o Gymru i Lanelwedd ymhen 100 diwrnod.”