Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2018

11 Rhagfyr 2017

Mae’r ffermwr adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Tom Tudor MBE FRAgS, Llanerfyl, Y Trallwng, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2018. 

Yn ystod cyfarfod blynyddol Cyngor y Gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr, y mae siroedd nawdd y Gymdeithas yn dechrau ac yn gorffen eu tymor yn y swydd. Yn dilyn camre Sir Gâr, Sir Nawdd 2017, tro Sir Drefaldwyn yw hi’n awr i dderbyn y fantell ar gyfer y flwyddyn sydd ar ddod, 2018.

Wrth ei gyflwyno dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Sir Drefaldwyn, Mrs Anwen Orrells, fod Tom eisoes wedi ennill llawer iawn o barch gan y gymuned leol a Sir Nawdd Sir Drefaldwyn yn ystod ei amser fel Darpar Lywydd “Mae Tom wedi dod â phawb at ei gilydd gyda’i gyfeillgarwch a’i amcanion cyffredin”.

Ac yntau wedi byw a ffermio yn Sir Drefaldwyn ar hyd ei oes, mae Tom yn un o hoelion wyth y gymuned leol. Mae Llysun, fferm bîff a defaid, yn dibynnu’n gyfan gwbl ar ffermio tir glas, ac ynghyd â’i wraig, Ann a’i fab, Richard, mae Tom wedi gweithio’n galed i ennill yr enw o fod â system rheoli tir glas ragorol yn ardal yr ucheldir.

Ar ôl ennill llawer o anrhydeddau dros y blynyddoedd, yn cynnwys Cystadleuaeth Tir Glas Cymru, Cystadlaethau Silwair Cymru, Cystadlaethau Silwair Cenedlaethol Cymdeithas Tir Glas Prydain, Gwobr Goffa John Gittins a Gwobr Goffa Syr Bryner Jones, i enwi ond ychydig, mae Tom yn cael ei gydnabod yn ffermwr arbennig gan lawer.

Mae cyd-ffermwyr, ymchwilwyr a myfyrwyr o bob cwr o’r byd wedi ymweld â’r fferm dros y blynyddoedd i gael gwybod am ei sgiliau hwsmonaeth tir glas ac anifeiliaid ac mae wedi rhannu ei wybodaeth yn helaeth trwy wasanaethu ar lawer o bwyllgorau a grwpiau lleol a chenedlaethol.

Wrth dderbyn swydd y llywydd, meddai “Wrth dderbyn y bathodyn arbennig iawn hwn, does yna’r un anrhydedd fwy i ffermwr cyffredin o Gymru fel fi, wrth gael ei ethol gan ei bobl ei hun i fod yn llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.”

Mr Tom Tudor MBE FRAgS, Llywydd 2018 i Sir Nawdd Sir Drefaldwyn yn  annerch aelodau yng Nghyfarfod Cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Wrth annerch aelodau’r cyngor trwy gyswllt fideo, aeth Tom yn ei flaen i ddweud “Mae ein blwyddyn wedi cyrraedd ac edrychwn ymlaen at weithio gyda phawb sydd a wnelo â’r Gymdeithas dros y 12 mis nesaf. Mae Sir Drefaldwyn yn sir wych ac rydym yn anelu at wneud y gorau o’r cyfle i ddod at ein gilydd, i gael hwyl fel cymuned ac i godi arian i’r Gymdeithas.

“I mi’n bersonol, mae Sioe Frenhinol Cymru’n creu ymdeimlad aruthrol o falchder; balch o fod yn ffermwr, balch o fod yn Gymro a balch o fod yn rhan o gymuned ardderchog Sioe Frenhinol Cymru.”

Yn cymryd yr awenau yr wythnos ddiwethaf hefyd oedd Mrs Cathrin Roberts. Yn cael ei chyflwyno gan Ysgrifennydd Pwyllgor Ymgynghorol Sir Drefaldwyn, Mrs Janet Phillips, cafodd Cathrin ei hethol yn swyddogol yn Llysgenhades y Gymdeithas ar gyfer 2018.

Dechreuodd paratoadau Sir Drefaldwyn o ddifrif 12 mis yn ôl, dan gyfarwyddyd rhagorol y pwyllgor ymgynghorol. Gyda dwsinau o ddigwyddiadau megis arwerthiannau addewidion, teithiau cerdded noddedig, ciniawau, teithiau tractorau, gornestau saethu colomennod clai, cyngherddau, Strictly Come Dancing, arwerthiannau da byw, wedi’u cynnal yn barod, mae ymdrechion codi arian y sir brysur ar eu hanterth bellach. Ynghyd â nwyddau a dillad y sir, mae gwerthiant eu gin Sir Drefaldwyn, sydd wedi’i gomisiynu’n arbennig, wedi bod yn dra phoblogaidd - yn llwyddiant mawr gyda phawb sydd wedi’i brynu hyd yma! 

Gyda llawer mwy o ddigwyddiadau yn yr arfaeth ar gyfer 2018, mae’r pwyllgor yn gweithio’n ddyfal hefyd y tu ôl i’r llenni hefyd yn trefnu Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2018, a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 16 Mai 2018 yn Carnbwll, Four Crosses, Powys, trwy ganiatâd caredig Martin Evans. Lleoliad rhagorol ar ffin Cymru/Swydd Amwythig/Sir Gaer sy’n anelu at ddenu nifer fawr o ymwelwyr o bell ac agos.

O ganlyniad i gychwyniad mor llwyddiannus i’w hapêl, roedd aelodau pwyllgor Sir Drefaldwyn yn gallu dweud bod cyfanswm yr arian a godwyd eisoes wedi cyrraedd mwy na £50,000 hyd yma. Dros y blynyddoedd, mae Sir Drefaldwyn wedi codi arian at gyfleusterau’r aelodau ar faes y sioe. “Y tro hwn roeddem yn teimlo fel petai’n dro’r aelodau iau i elwa o’n hymdrechion ac rydym yn anelu at godi arian i wella eu cyfleusterau hwy ar faes y sioe.” eglurodd Tom. “Mae gan yr aelodau ifanc angerdd a brwdfrydedd a nhw yw ein dyfodol a dyfodol y Gymdeithas”.

Y flwyddyn nesaf fydd y pedwerydd tro y mae Sir Drefaldwyn wedi bod yn sir nawdd ers i Sioe Frenhinol Cymru ymgartrefu’n barhaol ar faes y sioe yn 1963. Strwythur unigryw y siroedd nawdd a’r pwyllgorau ymgynghorol yw’r hyn sy’n gosod y Gymdeithas ar wahân i eraill ac yn sicrhau bod pobl Cymru’n cadw perchenogaeth y digwyddiadau. Mae ymdrechion codi arian pob un o’r siroedd er 1963 wedi cyfrannu miliynau o bunnoedd, sy’n cael eu buddsoddi’n ôl ym maes y sioe, gan ei wneud yn un o’r rhai gorau yn Ewrop. Mae hyn wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o gydberchnogaeth ein safle.