Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

11 Rhagfyr 2017

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’i strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd newid bywyd, gan anelu at ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr sector amaethyddol y dyfodol.

Y diweddaraf o’n talentau Nuffield i gwblhau’u hysgoloriaethau yw Anna Jones, gyda’i phwnc dewisedig ‘Help neu Rwystr? - Sut y mae’r Cyfryngau Prif Ffrwd yn Portreadu Ffermio i’r Cyhoedd’.

Mae Anna’n dod o fferm ucheldir yn yr ardal hardd ar y ffin rhwng Cymru a Swydd Amwythig, gyda gwastadeddau Swydd Amwythig i’r dwyrain a Mynyddoedd y Berwyn i’r gorllewin. Er iddi fod yn byw ar ochr Lloegr y ffin, aeth Anna i’r ysgol yng Nghymru ac ymunodd â Ffermwyr Ifanc Sir Drefaldwyn.

Cwblhaodd Anna radd mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Canol Sir Gaerhirfryn yn 2002 ac yna aeth yn ei blaen i ddechrau fel gohebydd papur newydd yng Ngogledd Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr cyn ymuno â’r BBC fel ymchwilydd ar Countryfile yn 2006. 

Mae Anna bellach yn byw ac yn gweithio ym Mryste fel cyfarwyddwr ar y rhaglen ac mae hi’n gweithio’n bennaf ar yr eitemau ymchwiliadol, gyda’r cyflwynydd Tom Heap. Mae Anna wedi arbenigo mewn materion gwledig hefyd ac wedi gweithio ar Radio 4 fel cynhyrchydd ‘Farming Today’ ac ‘On Your Farm’.

Mae prosiect ymchwil Anna yn bwnc sy’n agos iawn at ein calon gan fod y Gymdeithas yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein digwyddiadau a ffermio yng Nghymru yn gyffredinol yn derbyn sylw cadarnhaol yn y cyfryngau, yn lleol ac yn genedlaethol.

Wrth iddi gyflwyno ei chanfyddiadau i gyfarfod Cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, eglurodd Anna fod ei hastudiaethau’n pontio’i dau fyd – ffermio a newyddiaduraeth.

Mae copi o adroddiad Anna i’w weld ar wefan Ryngwladol Nuffield: www.nuffieldinternational.org

Anna Jones yn cyflwyno canfyddiadau ei hastudiaeth Nuffield i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyngor CAFC Iwan Vaughan yn derbyn ei dystysgrif gan Lywydd 2017, Brian Jones


Yn bresennol yng nghyfarfod y Cyngor hefyd oedd Iwan Vaughan, a longyfarchwyd yn ffurfiol ar ddod yn Ysgolor y Gymdeithas 2017 gyda’i brosiect ymchwil ar ‘Archwilio ffynonellau protein cynaliadwy i fwydo diwydiant llaeth y Deyrnas Unedig, a chynyddu effeithiolrwydd nitrogen y rwmen yr un pryd.

Tyfodd Iwan i fyny ar y fferm deuluol yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant a gwyddai bob amser y byddai ei ddyfodol o fewn y diwydiant amaethyddol. Daeth ei ddiddordeb yn a’i hoffter o faeth anifeiliaid cnoi cil wrth i’r wagen gymysgu gyntaf gyrraedd y fferm yn 2005 a dechreuodd ystyried sut i wneud y gorau o’r porthiant cartref i gynyddu’r cynnyrch gan y fuches odro.

Yn gweithio ar hyn o bryd fel arbenigwr llaeth i Wynnstay Group PLC, mae Iwan yn bwriadu rhannu’r canfyddiadau o’i ymchwil gyda ffermwyr a’r gymuned amaethyddol ehangach, gan arwain at effaith gadarnhaol ar ddiwydiant llaeth y Deyrnas Unedig.

Mae pob Ysgolor Nuffield yn gweithio o fewn y sectorau ffermio, bwyd, garddwriaeth neu’r sectorau gwledig ac yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd byddant yn ymgymryd â’u prosiect ymchwil yn eu maes diddordeb. Byddant yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir dramor a gartref.

“Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i annog a chefnogi addysg ac ymchwil o fewn y diwydiant amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru. Mae ein buddsoddiad parhaol mewn pobl ifanc yn rhan allweddol o’n strategaeth yn y dyfodol.” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae darparu’r bwrsari a’r cyfle i unigolyn ddod yn Ysgolor Ffermio Nuffield yn sicrhau bod ein diwydiannau gwledig yn dal i wella ac i elwa ar eu hymchwil a’u dysg.”

“Dymunwn y gorau i bob un o’r ysgolorion gyda’u hastudiaethau ac edrychwn ymlaen at dderbyn eu hadroddiadau pan gânt eu cyhoeddi."