Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cicdanio’r Nadolig yn Llanelwedd

29 Tachwedd 2017

Mae ychydig ddyddiau Nadoligaidd gwych wedi’u mwynhau unwaith eto gan filoedd o ymwelwyr hapus yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhaliwyd ar faes y sioe yn Llanelwedd dros y deuddydd diwethaf.

Yn ddigwyddiad masnach yn bennaf oll, mae’r Ffair Aeaf yn cynnig cyfle perffaith i rwydweithio gyda chydffermwyr, cynhyrchwyr, cyflenwyr a phrynwyr, ac mae hi wedi dod yn ganolfan ddelfrydol i drafod, cynllunio a gwneud busnes.

Yn ei anerchiad yn y seremoni agoriadol swyddogol, cyfeiriodd Mr Oriel Jones a’i ŵyr Mr Shaun Jones, at y Ffair Aeaf fel dathliad o’n diwydiant ble mae ffermwyr a chigyddion lleol yn cyfarfod a chydweithredu.

“Mae hi’n glod i’r gymdeithas a phawb sydd a wnelo â hi fod y sioe wedi dal i fynd o nerth i nerth a’i bod mor uchel ei pharch o fewn y diwydiant amaethyddol ac ymhellach i ffwrdd.” meddai Mr Jones

“Rwyf wedi mwynhau dod i’r sioe hon am lawer o resymau dros y blynyddoedd. I gyfarfod â ffrindiau, i drafod bargeinion ac i groesawu cwsmeriaid. Mewn digwyddiadau fel y rhain y mae ffermwyr a’r holl randdeiliaid o fewn y diwydiant yn ymgasglu i drafod sut mae pethau’n mynd gyda nhw a sut ydym yn dod yn ein blaenau.

“Yr un brif ffactor sydd gennym yn erbyn pob adfyd yw gwytnwch. Nid wyf yn tybio fod yna unigolyn mwy gwydn na ffermwr. Rydym fel diwydiant yn datblygu beunydd, a dyna beth sy’n ein gwneud mor arbennig. ’Does dim amheuaeth fod yna gyfnodau anodd o’n blaenau, ond ym mhob adfyd mae un peth sicr… sef, y byddwn ni, fel diwydiant, yma am genedlaethau i ddod.”

Bu’r gefnogaeth i’r ffair gan y diwydiant, yn arbennig yr arddangoswyr da byw, yn rhyfeddol. Gyda chynigion cryf o bob cwr o’r Deyrnas Unedig ym mhob adran, a mwy nag erioed yn cystadlu yn y cystadlaethau defaid a charcas, fe wnaeth y da byw, fel bob amser, chwarae’r brif ran yn y digwyddiad deuddydd prysur.

Cafodd un o’r teitlau mwyaf clodfawr sydd i’w hennill yn y ffair bob blwyddyn, prif bencampwriaeth y gwartheg, ei dyfarnu i `Mouse`, heffer Limousin yn pwyso 628kg, yn cael ei dangos gan Price a Rogers o’r Clas ar Wy, Powys.

Yn cael ei gwerthu’n ddiweddarach gan ein harwerthwyr swyddogol, McCartneys, am £5,100, prynwyd `Mouse` gan Anthony Kitson o Hutton, Gogledd Swydd Efrog. Mae Mr Kitson yn gefnogwr cadarn i’r Ffair Aeaf a phrynodd Brif Bencampwr 2016 y llynedd hefyd.

Fodd bynnag, nid dim ond yn yr arwerthiant da byw yn unig yr oedd masnachu prysur yn digwydd. Eleni roedd 420 o stondinau masnach, y nifer uchaf erioed, yr oedd pob un ohonynt yn dweud iddynt gael ychydig ddyddiau prysur. Gwelodd y noson siopa gyda’r hwyr filoedd o ymwelwyr yn tretio’u hunain i rywfaint o siopa Nadolig ac yn mwynhau’r awyrgylch siriol a’r arddangosfa dân gwyllt ysblennydd.

“Wrth i’r 28ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddod i’w therfyn, rwyf yn gallu cadarnhau gyda balchder mawr fod pawb wedi mwynhau ffair wych arall. Rydym yn fythol ddiolchgar am y gwaith a’r ymroddiad aruthrol gan y cannoedd o wirfoddolwyr a stiwardiaid ymroddedig, heb bwy, yn syml iawn, ni fyddai’r ffair yn digwydd.” meddai  Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, Will Hanks.

“Yn arbennig, hoffwn ddiolch i Gadeirydd newydd y Ffair Aeaf, Alwyn Rees, sydd wedi gwneud argraff enfawr yn ei flwyddyn gyntaf ac yn dod â chyfoeth o sgiliau a huodledd i’r swydd.

“Rhaid diolch yn arbennig hefyd i’n harwerthwyr swyddogol, McCartneys, i’r prynwyr ac, wrth gwrs, i’r arddangoswyr a ddylai unwaith eto fod yn falch iawn ohonynt eu hunain wrth iddynt ddod â goreuon da byw Prydain i Lanelwedd.”

Crynodeb o’r canlyniadau:

Prif Bencampwr y Gwartheg

Mouse, heffer Limousin yn pwyso 628kg, yn cael ei dangos gan Price a Rogers o’r Glas ar Wy, Powys. Fe’i gwerthwyd am £5,100 i Mr Anthony Kitson o Hutton, Gogledd Swydd Efrog.

Prif Bencampwr y Bîff Ifanc

Little Mix, heffer Limousin X yn pwyso 393kg, wedi’i magu ac yn cael ei dangos gan Mr Tecwyn Jones, Llanrwst, Conwy. Fe’i gwerthwyd am £4,100 i V & G Bowring o Mansfield.

Prif Bencampwr y Dofednod

Bantam Old English Game, yn cael ei dangos gan Mr Huw Evans, Swydd Gaerwrangon.

Prif Bencampwr y Defaid

Pâr o ŵyn Dutch Texel, wedi’u magu ac yn cael eu dangos gan Mr Hywel Williams, Llangadog, Sir Gaerfyrddin. Fe’u gwerthwyd am £520 y pen i’r beirniad, Mr Tom Hughes, Llanfairpwll, Ynys Môn.

Pencampwriaeth Cymreig y Ceffylau

Afan Ragdoll, eboles Merlen Fynydd Gymreig, wedi’i magu ac yn cael ei dangos gan Mr Isaac Thomas Dennis Price o Lanafan Fawr, Llanfair-ym-Muallt, Powys.

Prif Bencampwr y Ceffylau

Tigbourne, Ceffyl Chwaraeon, yn cael ei ddangos gan Daphne Thorneycroft o Surrey.

Prif Bencampwr y Carcasau - Sengl

Oen Beltex, wedi’i fagu ac yn cael ei ddangos gan B Blandford a’i Feibion o Ledbury, Swydd Henffordd. Fe’i gwerthwyd i Mr Brian Jones, Castell Howell am £2,100.

Prif Bencampwr y Carcasau - Parau

Pâr o ŵyn Dutch Texel, wedi’u magu ac yn cael eu dangos gan Mr Robin Slade, Almeley, Swydd Henffordd. Fe’u gwerthwyd i Fwyty La Marina, Penarth, Caerdydd am £300 y pen.

Prif Bencampwr y Moch - Sengl

Mochyn Pietrain x Cymreig, yn cael ei ddangos gan Mr Myrddin James, Tregaron, Ceredigion. Fe’i gwerthwyd am £450 i Mr Tom Hughes, Llanfairpwll, Ynys Môn.

Prif Bencampwr y Moch - Parau

Pâr o foch Cymreig x Large White, yn cael eu dangos gan Mr Andrew Davies, Aberystwyth, Ceredigion. Fe’u gwerthwyd am £390 y pen i RL Evans, Castellnewydd Emlyn, Ceredigion.

Prif Bencampwr y Dofednod wedi’u Trin

Twrci, yn cael ei ddangos gan Mr S Goulbourne, Sir Gaerfyrddin. Fe’i gwerthwyd am £160 i Mr Gareth Roberts, Dinbych.

Pencampwr Hamper Cig Cyffredinol

Hamper Nadolig Cymreig Ffres, gan Mr Adrian Walker (Golden Valley Meat & Game) Y Fenni, Sir Fynwy. Fe’i gwerthwyd am £180 i Mr a Mrs Tom Tudor, Llysun, Powys.

Bydd rhestr lawn o’r canlyniadau a’r enillwyr ar gael ar y wefan yn y man.