Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Cymru yn cael ei ddyfarnu i ŵr proffesiynol ifanc o Sir Gaerfyrddin.

14 Tachwedd 2017

Mae beirniaid o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi rhoi cyfle i Mr Rhys Richards, o Landeilo, Sir Gaerfyrddin fynychu Cynhadledd Ffermio Rhydychen fis Ionawr nesaf.

“Roedd pob un o’r chwe ymgeisydd a gyflwynwyd gan y siroedd eleni o safon uchel iawn ac fe wnaethant argraff arnom gyda pheth wmbredd o frwdfrydedd ac ymroddiad tuag at y sector amaethyddol.” meddai’r beirniaid, Menna Evans ac Abigail Reader. 

“Roedd ein penderfyniad terfynol yn anodd iawn, ond roedd y ddwy ohonom yn gwbl gytûn fod Rhys yn dangos ymroddiad a chariad gwirioneddol tuag at ei fusnes, y diwydiant a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, yn ogystal â gwir awydd i fynychu a dysgu yn y gynhadledd.”

“Cenhadaeth Cynhadledd Ffermio Rhydychen yw 'Hysbysu, Herio ac Ysbrydoli' ac rydym yn sicr y bydd Rhys yn cofleidio’r cyfle hwn ac yn gallu hybu ei gyfranogiad wrth lunio dyfodol amaethyddiaeth Cymru o ganlyniad.”

Mae Cynhadledd Ffermio Rhydychen, a gynhelir bob blwyddyn yn nechrau Ionawr, wedi sefydlu enw am drafodaeth gref a siaradwyr arbennig. Mae’r gynhadledd yn un o’r digwyddiadau pwysicaf o’i math, gan ddod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol. I dyfu a ffynnu, rhaid i amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig gwestiynu ei dull gweithredu a’i meddwl. Gyda hyn mewn cof, y thema ar gyfer Cynhadledd Ffermio Rhydychen 2018 yw Cofleidio Newid – ble bydd y mynychwyr a’r siaradwyr yn mynd i’r afael â phynciau anodd, megis rhoi sylw i newidiadau ymddygiad sydd eu hangen o fewn busnesau teuluol a sut y gallai tarfu digidol lwyr newid cyfeiriad ffermio Prydain at fyd newydd o bosibiliadau.

I fod yn gymwys ar gyfer y bwrsari rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

Byddir yn gwahodd Rhys i ysgrifennu erthygl ar gyfer Blwyddlyfr Sioe Frenhinol Cymru 2018 a byddir yn cyflwyno ei fwrsari iddo ar ddydd Llun 27 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.