Medal Aur Sioe Frenhinol Cymru i David Lewis

24 Gorffennaf 2017

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r gymdeithas, a hynny’n wirfoddol ran amlaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Heddiw (dydd Llun 24 Gorffennaf) cyflwynwyd cyfanswm o ddeg gwobr er anrhydedd mewn seremoni wobrwyo ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru. Roedd y rhain yn cynnwys un aelodaeth oes er anrhydedd, saith swydd llywodraethwr oes er anrhydedd, un is-lywyddiaeth oes er anrhydedd, ac am y tro cyntaf er 2013, fedal aur.

Wedi iddo weinyddu’r seremoni wobrwyo’n gydwybodol ar gyfer y naw derbynnydd teilwng iawn arall, syfrdanwyd Mr David Lewis gan gyhoeddiad annisgwyl gan Is-Gadeirydd Cyngor y gymdeithas, Mr Cyril Davies, fod yna anrhydedd arall i’w chyflwyno.

“Mae Mr David Lewis yn un o’r unig bobl sydd wedi dal bob un o’r swyddi uchaf o fewn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ers dod yn aelod yn 1976.” meddai Mr Davies i ddechrau.

“Yn ogystal â bod yn un o’n prif sylwebyddion gwartheg am dros 40 mlynedd a’i fod wedi beirniadu’r Tîm o Bump urddasol y llynedd, mae David wedi dal swyddi Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr ac mae’n awr yn Gadeirydd y Cyngor. Roedd yn Llywydd yn 2005, pan oedd Sir Gâr yn sir nawdd ddiwethaf, felly mae hi fel petai’n briodol ein bod yn cydnabod gorchestion a chyfraniad nodedig David eleni, ym mlwyddyn Sir Gâr.

“Mae gwreiddiau David wedi’u gosod yn gadarn y tu mewn i fywyd gwledig a diwylliannol Cymru. Fe sefydlodd ei deulu Wasg Gomer yn Llandysul ac mae e’n arwerthwr ac yn fridiwr Gwartheg Charolais adnabyddus. Mae e wedi dal swydd uchel fel Cadeirydd y Gymdeithas Charolais hefyd.

“Mae profiad a gwybodaeth David wedi bod yn fanteisiol iawn i’r Gymdeithas am flynyddoedd lawer ac rwyf yn gwybod bod ei gyngor doeth yn cael ei werthfawrogi gan bawb.

“Mae yna lawer y gellir ei ddweud ynghylch y cyfraniad y mae David wedi’i wneud i’r gymdeithas. Mae’n Gymrawd o CARAS ac yn Is-Lywydd Oes Er Anrhydedd, ond byddai’r gymdeithas yn hoffi mynd â hynny un cam ymhellach ym mlwyddyn Sir Gâr mewn cydnabyddiaeth o’i gyfraniad nodedig a pharhaol trwy ddyfarnu anrhydedd uchaf y Gymdeithas - Y Fedal Aur.”

 

Mr David Lewis DL, FRICS, FLAA, FRAgS yn derbyn Medal Aur ‘annisgwyl’ Sioe Frenhinol Cymru gan Lywydd 2017, Mr Brian Jones MBE, FRAgS a’i wraig Helen.

Yn cael ei rhoi i gydnabod cyfraniad nodedig i amaethyddiaeth Cymru, dyfarnwyd y fedal aur gyntaf un yn ôl yn 1957 i’r Athro Thomas James Jenkin, un o gyfarwyddwyr Gorsaf Bridio Planhigion Cymru fel yr oedd yr adeg honno a chadeirydd y Sefydliad Botaneg Amaethyddol Cenedlaethol yng Nghaergrawnt. Yn fab fferm o Faenclochog, Sir Benfro, daeth yr Athro Jenkin yn wyddonydd mawr ei fri ac yn arloeswr mewn ymchwil tir glas.

Cyflwynwyd y wobr yn dilyn un o’r argymhellion gan ‘weithgor’ a sefydlwyd yn y 50’au cynnar gan y gymdeithas i gael golwg ar amcanion y gymdeithas ac i argymell ffyrdd pellach o weithredu i sicrhau bod y gymdeithas yn chwarae rhan fwy effeithiol wrth ddylanwadu ar bolisi amaethyddol blaengar yng Nghymru wrth fynd ymlaen.

Y rhai eraill sydd wedi derbyn gwobrau er anrhydedd y gymdeithas yw:

Is-Lywyddiaeth Oes Er Anrhydedd      

Mrs Marjorie Evans

Mae Marjorie wedi cefnogi’r gymdeithas ers blynyddoedd lawer, yn arbennig fel Uwch Stiward gyda’r ‘Sheeptacular’ poblogaidd iawn, ynghyd â’i gŵr Llewelyn Evans. Mae Marjorie yn cynorthwyo gyda Moliant y Maes hefyd.

Swydd Llywodraethwr Oes Er Anrhydedd    

Mrs Carol Thomas

Mae Carol wedi cefnogi’r gymdeithas ers blynyddoedd lawer ac mae’n Brif Stiward yn yr Arlwyo ar hyn o bryd ac yn Brif Stiward (Gwobrau) yn yr adrannau Cynnyrch a Gwaith Llaw hefyd.  Ar ben dyletswyddau eraill, mae Carol yn ysgrifennu holl gardiau gwobrau’r adran hefyd. Bu Carol â rhan weithredol mewn o leiaf tair blwyddyn Sir Nawdd Morgannwg yn 1993, 1999 a 2009. Mae Carol yn weithgar iawn yn Sir Forgannwg hefyd.

Mr D Ifor Davies   

Mae Ifor, o Sir Gaerfyrddin, wedi stiwardio yn yr adran Gwartheg Holstein er 1974, ryw 43 o flynyddoedd. Mae’n gefnogwr brwd i Sir Nawdd Sir Gâr a bu â rhan bersonol fel codwr arian rhagorol mewn nifer o ymgyrchoedd codi arian, yn cynnwys y flwyddyn lwyddiannus iawn hon.

Mr Roger Nock

Mae Roger Nock wedi rhoi’r gorau iddi’n ddiweddar fel Cyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol  Adran Goedwigaeth lwyddiannus iawn y Gymdeithas ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Mae Roger wedi dod â’i wybodaeth a’i gysylltiadau o yrfa mewn coedwigaeth i wella a datblygu’r adran. Bydd Roger yn parhau fel Cadeirydd y Pwyllgor Coedwigaeth a bydd yn dal i stiwardio yn yr Ŵyl Wanwyn a’r Ffair Aeaf hefyd.

Mr Lyn Richards

Mae Lyn wedi penderfynu rhoi’r gorau iddi fel Cyflwynydd/Sylwebydd yn Adran y Moch, swydd y mae wedi’i chyflawni gyda steil ers blynyddoedd lawer ac fe’i hystyrir yn un o leisiau’r sioe.

Bu Lyn yn rhagweithiol iawn fel rhan o flwyddyn Nawdd Sir Gâr, yn arbennig o fewn Pwyllgor Rhanbarth y Gogledd. Mae’n aelod o’r cyngor.

Mrs Audrey Lewis

Mae Audrey wedi gweithio i’r Gymdeithas am dros 30 mlynedd, yn fwyaf diweddar fel Swyddog Nawdd y gymdeithas, swydd y mae hi wedi’i datblygu dros flynyddoedd lawer. Mae nawdd yn parhau i fod yn elfen gref o fodel llwyddiannus y gymdeithas ac rydym yn ddiolchgar i Audrey am ei chyfraniad a’i chefnogaeth yn ystod ei gyrfa faith.

Mr Brian Jones

Mae Brian wedi bod yn stiwardio yn yr Adran Gneifio er 1980 ac wedi dal swydd Prif Stiward. Mae’n aelod gweithgar o’r pwyllgor cneifio, wedi iddo gynt fod yn gadeirydd ac is-gadeirydd. Roedd a wnelo Brian â threfnu Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân y Byd Gwellau Aur 1994 a 2010, a Phencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan a gynhaliwyd ym Mrycheiniog y llynedd. Mae’n feirniad Cneifio a Thrin Gwlân uchel ei barch ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Brycheiniog. 

Mr Bryan S Williams

Bu Bryan, fel y Brian blaenorol, a wnelo â’r Adran Gneifio ers dechrau’r 1980’au.  Yn ogystal â bod yn stiward, mae Bryan yn feirniad Trin Gwlân a Chneifio uchel ei barch, ac yntau wedi beirniadu ar lefel byd. Ef oedd anogwr y gystadleuaeth Trin Gwlân ac mae’n Aelod Oes Er Anrhydedd o Gyngor Byd y Gwellau Aur. Bu Bryan yn gyn-reolwr ar Dîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru hefyd.

Aelodaeth Oes Er Anrhydedd

Mrs Dilys Morgan

Dechreuodd Dilys fel stiward cyffredinol yn yr adran Cynnyrch a Gwaith Llaw ac mae hi bellach yn dal swydd Uwch Stiward yr Adran, gyda chyfrifoldeb arbennig am yr Adran Coginio Iau.  Mae Dilys yn arddangoswraig frwd hefyd.

“Rydym bob amser yn ddiolchgar am y gwaith caled a’r ymroddiad gan bob un o’r stiwardiaid a’r gwirfoddolwyr sydd a wnelo â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Mae mwy na 1,500 o bobl yn rhoi o’u hamser i eistedd ar bwyllgorau, i ymuno â’r grwpiau ymgynghorol sirol, i godi arian ac i helpu gyda digwyddiadau’r gymdeithas, ac rydym yn ymwybodol iawn mai dyma sy’n gwneud ein sioe mor arbennig.” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae cyflwyno gwobrau er anrhydedd y gymdeithas yn fodd inni ddangos ein gwerthfawrogiad i’r rheini sydd wedi rhoi gwasanaeth eithriadol i’r gymdeithas ers blynyddoedd lawer. Yr ymroddiad a’r haelioni hwn sy’n gwneud Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mor llwyddiannus.

“Mae eleni’n neilltuol o arbennig, gan nad yn aml y mae Medal Aur glodfawr Sioe Frenhinol Cymru yn cael ei chyflwyno. Mae cydnabod y cyfraniad arbennig y mae David wedi’i wneud i amaethyddiaeth Cymru yn fraint y mae pawb yma yn y gymdeithas yn ymfalchïo ynddi.”