Dau o Sir Gaerfyrddin yn agor Sioe Frenhinol Cymru 2017

24 Gorffennaf 2017

Fe ddaeth yn heulwen, ac fe ddaeth y tyrfaoedd hefyd heddiw (24 Gorffennaf) ar gyfer diwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2017 yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Agorwyd y sioe yn swyddogol gan Mr David Gravell (Gravells Cydweli), dyn busnes adnabyddus ac uchel ei barch yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi bod â chysylltiad hir â Sioe Frenhinol Cymru, a Mr Arwel Jones, ffermwr llwyddiannus yn Sir Gaerfyrddin, arddangoswr rheolaidd yn y sioe a Chadeirydd presennol CFfI Cymru.

Yn ystod ei anerchiad, ymhelaethodd Mr David Gravell ar ymrwymiad busnes ei deulu i hybu’r Gymraeg a phobl Cymru trwy noddi a chefnogi cymunedau, clybiau a sefydliadau megis Sioe Frenhinol Cymru. “Mae ein buddsoddiad mewn busnes ac yn y digwyddiadau hyn yn wych o ran creu hunaniaeth i Gymru a bydd yr hunaniaeth yma’n caniatáu i Gymru gael ei gwerthu i’r Byd.”

Yn dilyn y seremoni agoriadol cafwyd agoriad swyddogol y polion dringo newydd sbon gan yr arwr rygbi lleol a chenedlaethol, Dan Lydiate. Roedd y polion newydd wedi’u cyfnewid mewn union bryd ar gyfer sioe eleni i sicrhau bod gan y cystadleuwyr yr amodau gorau posibl ar gyfer pedwar diwrnod cyffrous o gystadlaethau.

Mewn man arall ar faes y sioe, cafwyd agoriad swyddogol rhan gyntaf Prosiect Dŵr y gymdeithas, yn cael ei ariannu gan Sir Nawdd Meirionnydd 2016. Mae rhan gyntaf y prosiect yn cynnwys gosod  twll turio, tanc storio 280m3, gorsaf bwmpio o’r math diweddaraf a system ddyfrhau cwbl awtomatig ar gyfer y prif gylch, sy’n gweithio’n llawn. Bydd gwaith ar ran nesaf y prosiect yn dechrau ar ôl y sioe a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu dŵr ar gyfer golchi adeiladau a lorïau yn lân a defnyddio dŵr llwyd yn yr holl doiledau ar y safle.

Mae’r nodwedd ddŵr, yn defnyddio meini o Feirionnydd a roddwyd yn garedig gan Hedd Pugh, yn deyrnged barhaol addas i’r Prosiect Dŵr.

Mae gwaith i gwblhau’r cynseiliau, i adnewyddu ac i osod stablau newydd yn lle’r rhai presennol fel rhan o Brosiect Ceffylau’r Gymdeithas ar fynd ers tro, a chafodd rhan gyntaf y Prosiect Ceffylau hwn, y bu mawr ddisgwyl amdano, yn cael ei ariannu gan Sir Nawdd Gwent 2015, ei agor yn swyddogol heddiw hefyd. Gyda dros 3,000 o geffylau yn cystadlu yn y sioe, ynghyd â chryfder adrannau’r ceffylau yn y Ffair Aeaf a’r Ŵyl Wanwyn, mae’r gymdeithas yn llwyr ymwybodol o bwysigrwydd ceffylau ac rydym wrth ein bodd fod Sir Gâr, y Sir Nawdd bresennol, yn parhau i gefnogi’r prosiect hwn.

Ochr yn ochr â’r cystadlaethau a chyffro’r diwrnod agoriadol, mae isgerrynt difrifol iawn â’i ffocws ar fusnes yn rhedeg trwy’r sioe eleni.

“Ers ffurfio’r gymdeithas yn 1904, mae’r diwydiant amaethyddol wedi mynd trwy newid sylweddol ac wedi wynebu nifer o sialensau. Er gwaethaf yr amserau newidiol hyn, mae’r diwydiant wedi dangos ei allu i arloesi, addasu a gorchfygu, gan ddangos ei gydnerthedd.” medd John Davies, Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

“Wrth wynebu’r ymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd sydd ar ddod, bydd hyn yn prysuro cyflymder newid a’r galwadau ar y diwydiant. Mae Sioe Frenhinol Cymru yn dangos gwerth y diwydiant  amaethyddol ehangach, gan ddathlu a chyfuno pob elfen o fwyd a ffermio mewn un lle.

“Mae’r sioe’n cynnig y llwyfan perffaith i sefydliadau a rhanddeiliaid ddod at ei gilydd. Heddiw bu’n anrhydedd inni allu chwarae rhan wrth hwyluso trafodaethau sy’n effeithio ar ddyfodol amaethyddiaeth Cymru a’r economi wledig rhwng unigolion a sefydliadau dylanwadol iawn.”