Adeilad godro trawiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2017

7 Gorffennaf 2017

Mae uned odro rhychwant clir drawiadol wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2017 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Roedd y gystadleuaeth, a noddwyd yn garedig gan Harrison Clark Rickerbys Limited ac a gyfyngwyd i ffermydd yn Sir Gaerfyrddin, sir nawdd y gymdeithas ar gyfer eleni, yn chwilio am yr adeilad godro neu’r uned odro rhad-ar-ynni ac amgylcheddol sensitif gorau yn Sir Gaerfyrddin.

“Roedd cynigion eleni’n dangos cynllunio gofalus ac ymrwymiad i fuddsoddiad cyfalaf sylweddol yn nyfodol eu priod fusnesau fferm.” meddai’r beirniaid, Richard Ellis, Colin V J Pugh FRAgS a David Henderson MRICS. “Roedd yr adeiladau a’r cyfleusterau a gynigiwyd yn y gystadleuaeth o safon uchel drwyddynt.”

“Mae’r cynigion yn enghreifftiau rhagorol o siediau buchod godro cyfoes, yn cyfuno dyluniad ac adeiladwaith da, gyda sylw da i fanylion. Roedd y tebygrwydd rhwng y cynigion yn sylweddol ac roedd gan bob un stori debyg iawn i’w hadrodd. Nid gorchwyl hawdd mohoni inni benderfynu ar enillydd cystadleuaeth eleni. Ar ôl ystyriaeth ofalus, a gan gyfeirio’n arbennig at thema’r gystadleuaeth, fe wnaethom benderfynu bod y Mri A W & J L Thomas o Abergwili, Caerfyrddin yn enillwyr teilwng.”

Mae’r adeilad a gynigiwyd ar gyfer y gystadleuaeth gan y Mri Thomas yn cynnwys un adeilad rhychwant clir 320 troedfedd o hyd x 134 troedfedd sy’n darparu lle i gadw buchod mewn ciwbiclau, a hynny ar gyfer hyd at 500 o fuchod, ynghyd â pharlwr godro saethben 30/60, iard gasglu, cyfleusterau trin buchod, nifer o gorlannau lloi, swyddfa ac ystafell offer. Wedi’i gwblhau yn 2012 gan ddefnyddio contractwyr lleol, mae’r adeilad o wneuthuriad ffrâm borthol dur galfanedig  gyda goledd to 22½ gradd gyda bondo sy’n gorhongian a sitenni to sment ffibr rhychog ar dulathau z galfanedig.

Mae cynllun yr adeilad ciwbiclau wedi’i drefnu gydag un gyfres o giwbiclau pen wrth ben ac un gyfres o giwbiclau sengl sydd i’w cael ar y naill ochr i rodfa borthi ganolog sy’n rhedeg hyd llawn yr adeilad. Mae slyri’n cael ei storio mewn siamberi delltog dan ddaear o dan pobman y mae mannau mynd o gwmpas rhwng ciwbiclau, yn cynnwys yr iard gasglu. Mae’r siamberi’n darparu lle i storio slyri am hyd at bum mis, gyda’r slyri’n cael ei gorddi gyda llowcwyr slyri sydd wedi’u lleoli ar y tu allan ac yn gweithio ar drydan Economy 7.

Caiff y buchod eu gwelya ar flawd llif dros goncrit, gyda rhaniadau ciwbiclau er cysur y buchod. Mae i’r adeilad ciwbiclau sgriniau awyru a reolir gan synwyryddion ar y ddwy ochr wedi’u hategu gan sgriniau rhwydwaith sefydlog, wedi’u gosod i lawr at lefel gwely’r ciwbicl. Mae hyn, wedi’i gyfuno â chrib agored di-dor gyda phadell dal dŵr glaw oddi tanodd, yn rhoi awyriad rhagorol, gyda’r canlyniad fod yna amgylchedd agored, golau, sy’n cael digon o awyr, i’r da byw.

Mae’r parlwr godro’n drefniad saethben 30/60 uned gyda dwysfwydydd yn cael eu bwydo yn y parlwr. Mae’r parlwr wedi’i orffen i safon uchel, gydag arwynebau hawdd eu glanhau ar y lloriau a’r waliau, yn defnyddio dŵr golchi wedi’i ailgylchu. Mae’r cyfleusterau trin ochr yn ochr â’r parlwr gyda rhodfeydd dirwystr yn caniatáu i’r buchod symud yn rhwydd. Mae’r iard gasglu llawr delltog wedi’i hymgorffori o fewn yr adeilad ciwbiclau.

Mae dyluniad a’r gweddlun yn canolbwyntio ar ddefnydd effeithlon o lafur a, ble mae’n bosibl, o ynni. Mae defnydd pympiau sy’n arbed ynni, dal dŵr glaw, motorau teirgwedd a rheolaeth effeithlon ar slyri, i gyd yn cyfuno i arbed ynni a ddefnyddir i yrru llafur a pheiriannau yn y pen draw.

Bydd yr enillydd yn derbyn Trywel Arian Ystâd Peniarth, a roddwyd gan y diweddar Gyrnol J F Williams-Wynne CBE DSO MA FRAgS, a thystysgrif ar ddydd Mawrth 25 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru.