Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn addo cynnal gwydnwch mewn byd sy’n newid yn gyflym

19 Mehefin 2017

“Rydym wedi ymrwymo i gynnal gwydnwch ac adeiladu dyfodol cryf mewn byd sy’n newid yn gyflym.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 14eg Mehefin.

Yn cael ei groesawu gan Sir Nawdd eleni, Sir Gaerfyrddin, yng nghartref prydferth llywydd eleni, Mr Brian Jones MBE FRAgS, bu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 yn edrych yn ôl ar flwyddyn lwyddiannus arall, ac ymlaen at Sioe Frenhinol Cymru eleni, sydd ond ychydig wythnosau i ffwrdd.

Mewn cyfnod o ansicrwydd ac o newid, yn wleidyddol ac yn ariannol, roedd yr aelodau a oedd yn bresennol yn yr AGM yn dawelach eu meddwl o glywed bod y gymdeithas yn cydnabod yr angen i ddeall a chofleidio’r heriau. “Mae ein tynged yn ein dwylo. Nid mater o siawns yw tynged, mater o ddewis ydyw. Nid rhywbeth i aros amdano ydyw, ond i’w gyflawni.” meddai Mr Davies.

Fe wnaeth datganiad ariannol blynyddol y gymdeithas a gyflwynwyd i’r aelodau gadarnhau  gostyngiad yn y gwarged, sy’n parhau i gryfhau pwysigrwydd rheoli costau yn ystod cyfnod heriol. Er gwaethaf hyn, rydym yn dal wedi ymrwymo i’n strategaeth o fuddsoddiad tymor hir yn y safle i sicrhau ei fod yn ateb y gofyn, o wella’r seilwaith ac o fabwysiadu technolegau newydd, gan ein galluogi i weithio’n fwy craff.

“Rhaid inni sicrhau dyfodol cynaliadwy, sefydlogrwydd ariannol a hirhoedledd trwy fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i greu ffrydiau incwm newydd.” meddai Mr Davies wedyn. “Trwy weithio gyda sefydliadau megis Croeso Cymru a’r tîm digwyddiadau mawr yn Llywodraeth Cymru, rydym yn amlwg yn rhoi maes y sioe ar y map cenedlaethol fel cyrchfan digwyddiadau”.

Unwaith eto cafodd cefnogaeth ddiysgog ac ymdrechion codi arian anhygoel ein siroedd nawdd ei gydnabod. Talwyd diolch i Feirionnydd, sir nawdd 2016, y mae’u £235,000 anhygoel wedi’i roi tuag at ddarparu cynllun dŵr preifat y mae mawr angen amdano, gan ganiatáu inni fod yn fwy effeithlon gyda’n defnydd dŵr ac i arbed swm sylweddol o’n bil dŵr.

Diolchodd Mr Brian Jones, Llywydd 2017, i Sir Gaerfyrddin gyfan am y fraint o fod yn Llywydd iddynt. “Rwyf yn ddiolchgar iawn fy mod wedi fy amgylchynu gan dîm mor dda a hoffwn ddiolch yn arbennig i Mr Meirion Owen, Mr Jonathan Davies, Mr Roy Davies a Mrs Georgina Cornock-Evans a gweddill y tîm am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u cefnogaeth ardderchog.”

“Rydym wrth ein bodd ein bod eisoes wedi codi mwy na £200k trwy bob math o ddigwyddiadau codi arian” meddai Mr Jones wedyn. “Roedd ein Calendr Sir Nawdd yn arbennig o lwyddiannus, ac mae’r elw ohono wedi’i rannu rhwng ein pot codi arian ein hunain ac elusennau canser y fron a’r brostad.”

“Bydd cronfeydd eleni’n mynd tuag at y prosiect ceffylau ar faes y sioe, gan barhau’r gwaith da a ddechreuwyd gan Went yn 2015, a byddwn yn hoffi diolch i Georgina am gomisiynu cerflun pen ceffyl ysblennydd a fydd yn cael ei arddangos ar faes y sioe mewn cydnabyddiaeth o gefnogaeth Sir Gaerfyrddin yn 2017.”

Mr Brian Jones, Llywydd 2017, yn annerch yr aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Rhoddodd Mr Harry Fetherstonhaugh, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe amlinelliad o’r hyn sydd yn ein haros yn y Sioe sy’n dod, a fydd yn cael ei hagor gan ddyn busnes uchel ei barch o Sir Gaerfyrddin, David Gravell ac Arwel Jones, Cadeirydd CFfI Cymru.

“Gydag Amaethyddiaeth yn cadw’i lle wrth galon y sioe, rwyf yn faIch o roi gwybod y bu’r cynigion da byw a’r ceisiadau am stondinau masnach amaethyddol yn gryf iawn unwaith eto a hoffwn ddiolch i’r holl arddangoswyr a’r rheini o fewn ein strwythur ein hunain sy’n gweithio i wneud yn siŵr fod da byw yn parhau i fod yn ganolbwynt ein sioe.” meddai Mr Fetherstonhaugh “Serch hynny, rydym yn y busnes adloniant hefyd ac mae gan ein rhaglen 12 awr orlawn yn y prif gylch rywbeth ar gyfer pawb.”

Yr atyniadau mawr yn y prif gylch eleni fydd Arddangosfa Geffylau Ryngwladol Lorenzo, sy’n arddangosfa anhygoel, y perfformiad cyffrous ac egnïol gan y Kangaroo Kid, Tîm Arddangos Parasiwtio yr RAF HAWKS, sioe ryfeddol arall, Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du, Gyrru Cerbyd Tristar, Merion Owen a’r Cwac Pac, y Ras Gyfnewid Rhwng Helwyr, cystadlaethau trotian a llawer mwy.

Bydd Sioe Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd ar 24 - 27 Gorffennaf. I gael mwy o wybodaeth am y gymdeithas neu’r sioe ewch i www.cafc.cymru