Beth sydd i gyfrif am holl gyffro Sioe Frenhinol Cymru?

13 Mehefin 2017

Fel un o’r uchafbwyntiau yng nghalendr amaethyddol Prydain, mae Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad blynyddol llawn mynd gyda phedwar diwrnod o gystadlaethau cyffrous, da byw, coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, rhaglen 12 awr o adloniant di-baid, atyniadau, arddangosfeydd a llawer mwy… mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd!

Pryd a ble?

24 - 27 Gorffennaf 2017 ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt

Cynhelir y sioe bob mis Gorffennaf ar faes sioe hardd y Sioe Frenhinol, sy’n gorwedd yng nghanol cefn gwlad prydferth Canolbarth Cymru.

I rai mae hi’n bererindod flynyddol am yr wythnos gyfan, i eraill mae hi’n ddiwrnod allan i’w gofio bob blwyddyn… ond, yn rhyfeddol, mae yna rai nad ydynt erioed wedi cael ‘Profiad o Sioe Frenhinol Cymru’. Rydym yn gwybod! Mae’n anodd credu. Felly, gyda chwe wythnos yn unig i fynd, dyma ond ychydig o’r rhesymau paham y dylech ymweld…

 

1. Peth wmbredd o anifeiliaid

Gyda dros 8,000 o dda byw yn cystadlu, yr anifeiliaid yw un o’r prif atyniadau yn y sioe bob blwyddyn. Mae arddangoswyr yn teithio o bobman i ddod â’u hanifeiliaid arobryn posibl i’r sioe gan ddisgwyl dychwelyd adref gyda rhoséd Sioe Frenhinol Cymru, sy’n cael ei chwennych mor fawr. Bydd digon o gyfleoedd i wylio’r beirniadu a’r arddangosfeydd a hefyd i fynd yn agos iawn at amrywiaeth enfawr o anifeiliaid, yn cynnwys: ceffylau, gwartheg, defaid, geifr, moch, cwningod, ieir, anifeiliaid anwes, a hyd yn oed ambell neidr a phryf copyn neu gorryn!

 

2. Sŵn, cyflymder a pherygl

Gyda rhaglen 12 awr gyffrous o adloniant bob dydd, byddwch yn cael eich cadw’n brysur drwy’r dydd. Mae’r sioe yn fwy ac yn well nag y gallech byth ei ddychmygu gyda mynd di-baid yn y prif gylch o’r eiliad y cyrhaeddwch chi faes y sioe. Pa un a ydych yn cael eich denu at y ceffylau urddasol, yr arddangosfeydd da byw trawiadol neu gynnwrf a pherygl yr arddangosfeydd, mae yna rywbeth i bawb ei fwynhau. Mae’r holl adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd wedi’u cynnwys ym mhris eich tocyn, felly dewch draw a chreu atgofion bythgofiadwy.

 

3. The Flying Frenchman

Yn cael ei adnabod fel "The Flying Frenchman," mae Lorenzo yr Arddangosfa Geffylau Ryngwladol yn ymuno â ni yn y sioe o’i dref enedigol, Saintes Maries de la Mer yn ne Ffrainc.

Byddwch yn cael eich diddanu gan arddangosfa anhygoel o styntiau herfeiddiol, sy’n cynnwys hedfan dros gyfres o neidiau tra’i fod yn sefyll ar gefnau nifer o’i geffylau syfrdanol o hardd! Bydd ei sioe, sy’n arddangosiad o sgil a rheolaeth anhygoel, yn eich cael yn cnoi’ch ewinedd ac yn dal eich anadl mewn ansicrwydd a disgwyliad!

 

4. The Kangaroo Kid

Campau beiddgar, troelli’n rhyfeddol gyda’r olwynion blaen yn yr awyr a neidiau trawiadol! Perfformiad gwefreiddiol gan styntwyr o safon byd o Awstralia. Gyda’u sgiliau anhygoel a’u campau cyffrous, bydd y deuawd mentrus yn rhuthro o amgylch y prif gylch ar eu beiciau cwad, gan eich cadw ar ymyl eich sedd trwy gydol perfformiad gwirioneddol gyffrous!

 

5. Neidio allan o awyren!

Yn ymuno â ni am y tro cyntaf fydd Tîm Arddangos Parasiwtio rhyfeddol yr RAF HAWKS. Pob un yn cymryd amser oddi wrth eu dyletswyddau gweithredol prysur yn yr RAF, bydd y tîm yn hedfan o Abertawe i neidio i lawr i’r prif gylch ar dri diwrnod cyntaf y sioe. Unwaith y byddant wedi glanio, byddwch yn cael eich croesawu i mewn i’r cylch i gyfarfod y tîm yn bersonol.

 

6. Cwac Pac

Mae’r cyfuniad o gŵn defaid clyfar gyda hwyaid Indian Runner digywilydd yn gwneud arddangosfa eithriadol o ryngweithiol a doniol. Byddwch yn gallu ymuno â Meirion a’i gwac pac ffyddlon yn y cylch i gael cyfle i gymryd rhan ymarferol yn yr arddangosfa.

 

7. Parcio am ddim

Gall ymwelwyr fwynhau parcio hawdd, cyflym a didrafferth gyda’n gwasanaeth parcio a theithio ardderchog - yr union beth sydd ei angen arnoch ar ôl eich siwrnai i sir brydferth Powys.

 

8. Siopa, siopa a mwy o siopa!

Yn wir fe fyddwch yn gallu siopa nes byddwch yn disgyn gyda dros 1,000 o stondinau masnach yn Sioe Frenhinol Cymru eleni. Bydd digonedd o gyfleoedd i chi dretio’ch hun wrth i chi fwynhau mynd am dro bach trwy’n rhodfeydd a’n pebyll siopa. O ddillad i dractors, offer da byw i emwaith, anrhegion artisan i ddodrefn, ynghyd â llawer mwy! A pheidiwch â phoeni am orfod ei gario o gwmpas drwy’r dydd… mae gennym ‘crèches siopa’ ble gellwch chi adael eich pryniadau gwerthfawr nes byddwch yn barod i fynd adref.

 

9. Bwyd & Diod

Pan fydd hi’n bryd am damaid o ginio neu os ydych ag awydd ryw ddanteithfwyd blasus, does ond rhaid i chi ddilyn eich trwyn. Chewch chi ddim eich siomi gyda chymaint o gyfleoedd i fwynhau profiadau sy’n tynnu dŵr i’ch dannedd o amgylch maes y sioe. Pa un ai yn y Neuadd Fwyd, Pabell yr Ŵyl Fwyd, marchnad y Ffermwyr neu un o’r mannau gwerthu bwyd lawer, byddwch wedi’ch amgylchynu gan dameidiau blasu dengar wedi’u cynhyrchu yng Nghymru ac yn bellach i ffwrdd.

 

10. Tractors mawr, sgleiniog

Mae’n freuddwyd pob bachgen bach (a geneth fach!) (a mawr). Rhodfeydd a rhodfeydd o’r peiriannau uwch-dechnoleg diweddaraf yn cael eu harddangos. Pa un ai yw’n feic cwad newydd, yn dractor newydd sgleiniog, yn gombein o’r math diweddaraf un neu’n gerbyd cludo ceffylau newydd, mae amrywiaeth yr offer yn y sioe yn anferth. Mwynhewch edrych arnynt a beth am eistedd ar beiriannau gwirioneddol drawiadol!

 

11. Cneifio

Heb unrhyw amheuaeth un o’r lleoedd mwyaf poblogaidd i fod yn ystod pedwar diwrnod y sioe yw Canolfan Gneifio Meirion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn lleisio’r anthemau cenedlaethol tra byddwch yn gwylio wrth i Dîm Cymru gystadlu mewn gornestau prawf yn erbyn timau cenedlaethol o Loegr, Yr Alban, Ffrainc, Seland Newydd. Mae’r awyrgylch anhygoel a’r sŵn gan y miloedd o gefnogwyr tra pharod eu cymeradwyaeth yn codi’r to tra bo’r cneifwyr medrus o bob rhan o’r byd yn brwydro trwy raglen orlawn o gystadlaethau.

 

12. Y Pentref Chwaraeon

Dewch â’r plantos draw i fwynhau’n pentref Chwaraeon. Bydd digonedd i’ch cadw chi, a nhw, wedi’u difyrru gyda rygbi, pêl-droed, golff, trampolinio, jiwdo, pêl-rwyd, tennis, criced a mwy. Fe allech hyd yn oed gael y cyfle i gyfarfod cynrychiolwyr o blith timau’r Scarlets, Gleision Caerdydd a’r Gweilch!

 

13. Garddwriaeth

I’r rhai da yn yr ardd yn ein plith, ein pabell arddwriaeth fydd eich nefoedd fach berffaith. Yn llawn i’r ymylon o amrywiaeth wefreiddiol o blanhigion, llysiau ac arddangosfeydd gosod blodau, cystadlaethau, stondinau masnach, gweithdai, arddangosiadau a sgyrsiau ar lwyfan, cystadlaethau garddio i blant, Sioe Fêl Genedlaethol Cymru a llawer mwy!

 

14. Cystadlaethau

Yn gyntaf ac yn bennaf sioe amaethyddol ydym, ond mae’n eglur i’w weld o’r miloedd o gystadlaethau a gynhelir trwy gydol y pedwar diwrnod fod yna rywbeth ar gyfer pawb:

 • Da Byw
 • Cneifio a thrin gwlân
 • Cystadlaethau celf, crefftau, garddio a ffotograffiaeth i ysgolion
 • Crefftau cartref, coginio, cynnyrch a gwaith llaw
 • Cynnyrch Llaeth, caws, menyn, iogwrt, hufen iâ
 • Sioe Fêl Genedlaethol Cymru
 • Anifeiliaid anwes, cwningod a moch cwta
 • Coetiroedd a chwympo coed
 • Torri coed â bwyell
 • Gwneud ffyn
 • Dofednod a cholomennod
 • Garddwriaeth a gosod blodau
 • Pedoli, gwaith haearn a gemwaith
 • Tynnu rhaff
 • Clybiau Ffermwyr Ifanc 
 • Tir glas a silwair
 • Adeiladau fferm
 • Gwobrau myfyrwyr

Yn rhyfeddu eto? Mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd…

 

15. Ymunwch â 14,000 o bartïwyr ym Mhentref y Bobl Ifanc

Yn rhedeg ochr yn ochr â Sioe Frenhinol Cymru, mae Pentref y Bobl Ifanc yn denu dros 4,000 o wersyllwyr a 14,000 o bartïwyr wrth i Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru gynnal yr ŵyl fwyaf yng Nghanolbarth Cymru.

Mae dathlwyr cynhyrfus yn gallu ymuno yn yr hwyl o’r Sadwrn cyn y sioe a chael eu diddanu bob nos gan lu o sêr lleol a chenedlaethol, o fandiau Cymreig llawn addewid i DJs Radio 1, yn cynnwys Greg James. Cymerwch olwg ar eu gwefan am fwy o wybodaeth: www.yfc-wales.org.uk/young-peoples-village

Felly, beth ydych yn disgwyl amdano? A’r rhan orau… os archebwch chi eich tocynnau ar-lein cyn y 9fed o Orffennaf fe gewch chi ddisgownt hefyd! I gael mwy o fanylion neu i brynu’ch tocynnau heddiw, ewch i www.cafc.cymru