Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu miloedd i Lanelwedd heulog

29 Tachwedd 2016

Ymunodd miloedd o ymwelwyr â’r heulwen a dod allan yn llu i fwynhau Ffair Aeaf Frenhinol Cymru oer ond bythgofiadwy a gynhaliwyd ar faes y sioe yn Llanelwedd dros y deuddydd diwethaf.

Ychwanegodd y boreau rhewllyd gyda diwrnodau braf, oer a heulog o aeaf yn eu dilyn at yr hwyliau da tymhorol a oedd yn llifo drwy’r tyrfaoedd wrth iddynt fwynhau’r hyn sydd dros y 27 mlynedd ddiwethaf, wedi dod yn un o’r sioeau anifeiliaid tewion gorau yn Ewrop.

Fel bob amser, da byw chwaraeodd y brif ran eto yn Ffair Aeaf ysgubol o lwyddiannus eleni gyda niferoedd cryf yn cystadlu yn yr holl adrannau o bob cwr o’r Deyrnas Unedig. Gyda chyfle i sicrhau cyfran o’r cyfanswm o £25,000+ o arian gwobrwyo oedd ar gael a theitl gwobr chwenychedig Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, roedd safon yr holl arddangosion yn eithriadol o uchel unwaith eto. Mae’r ffair yn dal i fynd o nerth i nerth a thystiolaeth o dwf eleni oedd y cynnydd yn nifer y gwartheg a’r moch, neuadd garcas fwy i gynnwys mwy o gystadlaethau a mwy o gynigion carcas ŵyn nag erioed o’r blaen a phabell geffylau fwy.

Dyfarnwyd un o’r teitlau mwyaf ei bri sydd i’w hennill yn y ffair bob blwyddyn, sef prif bencampwr y gwartheg, i Tip Top, bustach Limousin x Charolais X yn pwyso 640kg, yn cael ei arddangos gan Mr Blair M Duffton a Miss Rebecca Stuart o Huntly, Swydd Aberdeen.

Magwyd Tip Top gan Colin Phillips o Henffordd ac fe’i gwerthwyd i’r perchnogion presennol gan McCartneys yn eu harwerthiant potensial sioe yn Aberhonddu y llynedd. Wrth ddychwelyd i Gymru, barnwyd mai Tip Top oedd yr anifail gorau gan y beirniaid Mr Bryn Lloyd, a fu’n beirniadu dosbarthiadau’r bustych hefyd, a Mr Pearse McNamee, beirniad yr heffrod.

Gwerthwyd y bustach yn ddiweddarach gan McCartneys, yr arwerthwyr swyddogol am y seithfed flwyddyn yn olynol, am £4,000 i B & T Kitson Ltd o Hutton, Gogledd Swydd Efrog.

Llysgenhades CAFC 2016, Catrin Jones a’r Llywydd, Richard Jones yn cyflwyno potel o siampên i’r prynwr, Antony Kitson a Sean Kennedy a Stewart Bett a oedd yn dangos Prif Bencampwr y Gwartheg yn Ffair Aeaf 2016, Tip Top, ar ran yr arddangoswr, Mr Blair M Duffton a Miss Rebecca Stuart.

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau ac arddangosfeydd fe wnaeth y goleuadau, coed, carolau a dathliadau Nadolig eraill sicrhau bod y ffair ddeuddydd wedi dechrau tymor y Nadolig yn berffaith. Bu’r noson siopa gyda’r hwyr yn dyst eto i filoedd o ymwelwyr yn chwilota ac yn tretio’u hunain i rywfaint o siopa Nadolig ac yn mwynhau’r awyrgylch siriol a’r arddangosfa dân gwyllt drawiadol. Roedd pob un o’r masnachwyr yn dweud bod lefel y gwerthu yn rhagorol. Roedd y fasnach mor brysur i rai fel eu bod yn sôn iddynt werthu rhai cynhyrchion i gyd yn yr amser cyflymaf erioed. Roedd gan Patchwork Foods o Ruthun stondin yn neuadd fwyd boblogaidd y Ffair Aeaf ac fe wnaethant drydar amser cinio dydd Llun;

‘FFLACH NEWYDDION o’r Ffair Aeaf! Wedi gwerthu’r Festive Duck i gyd mewn 3 awr! Bendith Duw ar noddwyr @sioefrenhinolcymru #Eithriadol’

“Maen nhw’n dweud bob amser bod amser yn mynd heibio’n gyflym pan ydych yn cael hwyl ac mae’r ddau ddiwrnod diwethaf wedi mynd heibio mewn fflach. Fel erioed, mae’r peth wmbredd o waith a’r ymroddiad gan y gymdeithas a’r cannoedd o wirfoddolwyr a stiwardiaid ymroddedig wedi dwyn ffrwyth ac wedi arwain at Ffair Aeaf wych arall. Mae’n destun balchder mawr imi gael gweld goreuon da byw Prydain, miloedd o ymwelwyr hapus a channoedd o fasnachwyr bodlon i gyd yma gyda’i gilydd ar faes y sioe yn ystod y deuddydd diwethaf.” meddai Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, Will Hanks

Mae cyflawni digwyddiad mor wych i’w briodoli’n gyfan gwbl i ymdrech tîm enfawr, ac fel y dywedodd Alun Evans yn ei anerchiad yn y seremoni agoriadol swyddogol, ‘Rydym yn cysegru’r 27ain Ffair Aeaf hon i Emyr Lewis, cadeirydd y Ffair Aeaf, a fu, yn drist iawn, farw ond ychydig wythnosau’n ôl”.

Aeth David Lewis, Cadeirydd y Cyngor ymlaen i ddweud “Fel un o aelodau cyntaf y Pwyllgor Ffair Aeaf gwreiddiol, bu Emyr yn gyfrannog yn rhedeg y Ffair Aeaf ers ei dechreuad ryw 27 mlynedd yn ôl. Yn ei swydd fel Cadeirydd y Ffair Aeaf, am y deng mlynedd ddiwethaf, mae Emyr wedi gwneud cyfraniad enfawr at lwyddiant ysgubol y digwyddiad hwn.

“Byddwn yn colli ei wên hoffus a’i hiwmor direidus. Mae’i farwolaeth yn golled enfawr i’r gymdeithas ac mae ein meddyliau gyda’i wraig, Angharad a’r teulu ar yr adeg drist yma.”

Crynodeb o’r canlyniadau:

Prif Bencampwr y Gwartheg
Tip Top, Limousin x Charolais X, Mr Blair M Duffton a Miss Rebecca Stuart o Huntly, Swydd Aberdeen. Gwerthwyd am £4,000 i B & T Kitson Ltd o Hutton, Gogledd Swydd Efrog.

Prif Bencampwr y Bîff Ifanc
Brutus Cheeky Girl, Limousin x Limousin X, wedi’i magu a’i harddangos gan D S a D A Brute o Aberhonddu, Powys. Gwerthwyd am £4000.

Prif Bencampwr y Defaid
Pâr o ŵyn Dutch Texel, wedi’u magu a’u harddangos gan Mr Robin Slade o Almeley, Henffordd. Gwerthwyd am £600 y pen.

Prif Bencampwr Unigol y Moch
Mochyn Cymreig, wedi’i fagu a’i arddangos gan D B M ac R C M Davies o Lanbedr Pont Steffan, Ceredigion. Gwerthwyd am £220

Prif Bencampwr Pâr o Foch
Pâr o foch Cymreig, wedi’u magu a’u harddangos gan Mr H D & Mrs E M Roberts o Bwllheli, Gwynedd. Gwerthwyd am £400 y pen.

Prif Bencampwr Carcas Unigol  
Oen Beltex, a arddangoswyd gan Mr Dafydd Lewis o Lanwrda, Sir Gaerfyrddin. Gwerthwyd am £580.

Prif Bencampwr Pâr o Garcasau
Pâr o ŵyn Beltex, wedi’u magu a’u harddangos gan B Blandford a’i Feibion o Ledbury, Swydd Henffordd.

Bydd rhestr lawn o’r canlyniadau a’r enillwyr ar gael ar y wefan yn fuan.