Addasiad ysgubor garreg draddodiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm 2016 CAFC

9 Gorffennaf 2016

Mae addasiad ysgubor trawiadol sy’n cynnig llety twristiaid hunanarlwyol o safon uchel ym Meirionnydd wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2016 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Roedd y gystadleuaeth, a oedd wedi’i chyfyngu i ffermydd ym Meirionnydd, y sir nawdd yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, yn chwilio am yr adeilad fferm gorau o fewn y sir sy’n awr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer twristiaeth.

Roedd yr holl gynigion yn y gystadleuaeth yn enghreifftiau o adeiladau fferm o waith carreg a oedd yn ddiangen ac a addaswyd i ddarparu llety a chyfleusterau ar gyfer y diwydiant twristiaeth fferm. Mae arallgyfeirio i dwristiaeth fferm wedi bod yn elfen allweddol ers tro byd wrth gynnal incwm ffermydd ym Meirionnydd a gyda’r rhagolygon o systemau cymorth sy’n gostwng, mae incwm o fentrau amgen yn debygol o ddod hyd yn oed yn fwy angenrheidiol.

Nododd y beirniaid David Henderson MRICS, Colin Pugh FRAgS ac Alan Williams, mai “Sylw a wnaed dro ar ôl tro gan ymgeiswyr yng nghystadleuaeth eleni oedd eu bod, trwy arallgyfeirio’u busnes fferm, wedi galluogi o leiaf un o’r genhedlaeth nesaf i aros ar y fferm. Siawns fod hynny’n ofyniad tyngedfennol er mwyn cynnal hyfywedd ffermio a bywyd gwledig yn yr unfed ganrif ar hugain.”

“Roedd yr adeiladau a’r cyfleusterau a gynigiwyd yn y gystadleuaeth o safon uchel drwyddynt draw ac yn dangos cynllunio gofalus ac ymrwymiad i fuddsoddiad cyfalaf sylweddol yn nyfodol busnes y fferm.”

Fodd bynnag, y sylw i fanylion, y defnydd gofalus o le ynghyd â safon uchel yr adeiladu a’r gorffeniadau, yr un pryd â llwyddo i gynnal cymeriad yr adeilad presennol a’r ardal o’i gwmpas oedd y nodweddion amlwg a welodd Wobr Adeiladau Fferm eleni’n cael ei rhoi i Richard a Laura Ellis o Fferm Bryn Rhug, Islawrdref, Dolgellau.

Roedd hen feudy carreg Richard a Laura wedi bod yn adfeiliedig am flynyddoedd lawer nes y sylweddolwyd ei botensial trwy’i addasu’n llety twristiaid hunanarlwyol. Wedi’i gwblhau ym mis Rhagfyr 2015, mae’r beudy bellach yn darparu cyfleusterau o ansawdd uchel, gyda lle i hyd at bedwar o westeion gysgu yno. Mae’r cynllun mewnol yn drefniant ‘â’i ben i lawr’ gydag ystafelloedd gwely ar y llawr isaf a chegin/lle byw ar y llawr cyntaf i fanteisio ar y golygfeydd panoramig o’r wlad o gwmpas.

Mae balconi allanol ac ystafell wydr, gyda mynedfa ystafell esgidiau yn darparu lle ychwanegol at yr adeilad gwreiddiol. Mae mannau wyneb caled a mannau glaswelltog ar bob ochr i’r adeilad wedi’u hamgáu o fewn wal gae gerrig draddodiadol sy’n angori’r datblygiad cyfan yn ei amgylchoedd. Mae cyfuniad llwyddiannus o nodweddion gwaith cerrig a chyplau coed gwreiddiol gyda gorffeniadau mewnol modern wedi’i gyflawni ac wedi arwain at gyfleuster o ansawdd uchel.

Bydd yr enillydd yn derbyn Trywel Arian Ystâd Peniarth, a roddwyd gan y diweddar Gyrnol J F Williams-Wynne CBE DSO MA FRAgS a thystysgrif ar ddydd Mawrth 19 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru.