Gwobr Dr Emrys Evans

9 Gorffennaf 2016

Enillydd teilwng Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni, gyda’i thema mecaneiddio amaethyddol, yw Dafydd Evans o Hendreseifion, Llanwrin, Machynlleth, Powys.

Roedd naw o ymgeiswyr am wobr 2016, a noddwyd yn garedig gan Bailey Trailers Ltd, y cafodd pob un ohonynt eu hasesu ar eu gallu i wneud y defnydd gorau neu fwyaf effeithlon o fecaneiddio yn eu menter amaethyddol. Roedd pob ymgeisydd wedi dod â pheiriant, dyfais neu system ymlaen fel eu cynnig ar gyfer y wobr a rhoddodd y beirniaid sylw arbennig i’r amcan y datblygwyd y peiriant, dyfais neu system ar ei gyfer; ei addasrwydd i’r diben; cost, yn cynnwys cost yn erbyn budd ei ddefnydd a chost rhedeg yn erbyn budd ei ddefnydd; diogelwch y mecanwaith a rhwyddineb ei weithio.

Roedd Dafydd, yr ieuengaf o dri brawd ar fferm bîff a defaid deuluol, wedi sylweddoli o oedran cynnar na fyddai’r fferm yn gallu cynnal pob un ohonynt ac y byddai’n rhaid iddo  edrych o gwmpas am alwedigaeth arall. Yn dilyn cwrs weldio dwy flynedd yng Ngholeg Powys, sefydlodd ei fusnes ei hun yn 2003, yn 19 oed. Mae’i weithdy ar y fferm deuluol mewn adeilad y bu iddo ef ei hun ei adeiladu. Mae bod â’r fferm ar y safle yn golygu fod ganddo hefyd ‘le arbrofi’ yn gyfagos i’w weithdy.

Er ei fod yn gallu cynhyrchu a chodi adeiladu dur ac yn gallu cynnig gwasanaethau peirianneg amaethyddol eraill, mae Dafydd yn canolbwyntio’n bennaf ar drelars amaethyddol o wahanol fathau, ac yn arferol mae’n adeiladu 50 y flwyddyn dan yr enw ‘Evans Trailers’. Mae Dafydd yn cyflogi prentis.

“Mae safon y dyfeisgarwch, ymroddiad, gwybodaeth a brwdfrydedd a ddangoswyd gan yr ymgeiswyr am y wobr wedi gwneud dewis yr enillydd mwyaf teilwng yn anodd iawn.” meddai’r beirniaid David Morgan a John Robertson. “Yn ogystal, fe wnaeth amrywiaeth a graddfa’r mentrau a archwiliwyd ychwanegu at yr anhawster o wneud dewis.”

“Mae Dafydd wedi cymryd sefyllfa sy’n wynebu llawer o ffermydd teuluol nad ydynt yn gallu cynnig bywoliaeth i bob un o’r plant, ac wedi’i throi’n alwedigaeth amgen lewyrchus a chadarnhaol iddo ef ei hun. Bu iddo ddangos craffter busnes sylweddol hefyd a’r gallu a’r parodrwydd i feddwl y tu allan i’r blwch os yw cyflwr y farchnad yn mynnu.” ychwanegodd y beirniaid.

Bydd tystysgrif a medal yn cael eu cyflwyno ar ddydd Llun 18 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru er cof am Dr Emrys Evans, medalydd aur y Sioe Fawr a chadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a fu farw'r noson cyn sioe’r canmlwyddiant yn 2004.