Ffermwr o Geredigion yn ennill Tlws Tir Glas 2016 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

9 Gorffennaf 2016

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd ar dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn.

Caiff y gystadleuaeth fawr ei bri yma ei threfnu gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru (FWGS), sy’n dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni, ar y cyd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac fe’i noddir gan HSBC a chyflwynir y tlws i’r enillydd yn Sioe Frenhinol Cymru.

Enillydd 2016 yw Mr Eurig Jenkins o Pentrefelin, Talsarn, Ceredigion, aelod o Gymdeithas Tir Glas Canol Ceredigion.

Ar y cyd â’i dad a’i frawd, mae Eurig Jenkins yn ffermio 701 erw o borfa barhaol, 250 troedfedd uwchben lefel y môr, yn Pentrefelin Farm Ltd. Mae gyda’r fferm system lloia mewn bloc yn y gwanwyn sy’n dechrau ar 1 Chwefror gyda 300 o fuchod yn lloia o fewn y mis. Gyda 402 o fuchod yn llaetha, 127 o heffrod gwasod a 137 o loi wedi’u diddyfnu, caiff y stoc eu pori gan ddefnyddio system pori padogau a llainbori hyblyg a gwneir yr holl silwair yn fyrnau mawr. Caiff yr heffrod eu gaeafu allan ar borfa wedi’i hoedi, arferiad sydd wedi’i ddilyn am yr wyth gaeaf diwethaf, ac ni fu rhaid ail-hadu’r mannau hynny yn ystod y cyfnod hwnnw.

Roedd perfformiad y fuches laeth, a oedd yn cael 2.2kg o ddwysfwyd 15% yn y parlwr a glaswellt 15kg Deunydd Sych, yn ystod y cyfnod beirniadu yn 23 litr/fuwch, 4.09 braster llaeth, 3.54 protein = 1.75 soledau llaeth y dydd.

Roedd beirniaid eleni, yr arbenigwr technegol, Dr Heather McCalman, Rheolwr Amaethyddiaeth Rhanbarthol yr HSBC yng Nghymru, Euryn Jones ac enillydd y llynedd, Gethin Brown yn cytuno bod cystadleuaeth eleni yn gystadleuaeth a ymladdwyd yn glòs iawn a bod safon pawb yn y rownd derfynol yn arbennig. Fodd bynnag barnwyd mai Eurig Jenkins oedd hufen y cnwd.

“Yn allweddol i lwyddiant y fenter laeth mae defnyddio glaswellt pori yn effeithlon gyda rheolaeth ragorol ar gostau, mewnbynnau wedi’u targedu’n dda - i gyd wedi’u seilio ar wybodaeth gadarn.” meddai Dr Heather McCalman. Gwnaed argraff fawr ar y beirniaid gan lefel y monitro a’r defnydd o dechnoleg ym mhob rhan o’r busnes, sy’n arwain at enillion ymylol sy’n gwella arbedion effeithlonrwydd a manteision amgylcheddol.

Bydd Eurig yn rhoi cyflwyniad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol hanner canmlwyddiant FWGS ar 1 Medi 2016 ble bydd manylion y system yn cael eu rhannu.