Gwelliannau i Faes y Sioe

23 Mehefin 2016

Mae cadw maes y sioe mewn cyflwr penigamp yn cadw ein Tîm Ystâd gweithgar yn brysur ar hyd y flwyddyn.

Nid yn unig y mae rhestr y cynnal, paentio, rhoi wyneb newydd, torri glaswellt a’r gwaith cynnal a chadw cyffredinol arall yn ddiderfyn, ond mae’r prosiectau newydd a’r gwelliannau i’r cyfleusterau yma yn Llanelwedd yn sicrhau bod maes y sioe yn addas i’r pwrpas bob amser ac yn gwella’n barhaus.

Mae Neuadd Henllan, sydd newydd ei hadnewyddu, ar agor i westeion ar hyd y flwyddyn.
Mae’r balconi gwylio newydd yn Neuadd Arddangos 1 yn cynnig golygfa arbennig dros gylch y defaid.
Mast parhaol EE yn cael ei osod ar faes y sioe ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd mae gwaith ar fynd ers tro ar Brosiect Ceffylau Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn gwella’r cyfleusterau ceffylau ar faes y sioe. Mae cam cyntaf y prosiect, sef terasu’r lle parcio (y tu ôl i Ysgol Llanelwedd) i roi lle mwy defnyddiadwy, wedi’i gwblhau bellach. Bydd hyn yn rhyddhau mwy o le ar fryn y ceffylau, ble mae stablau huriedig o ansawdd gwell a stablau newydd yn yr arfaeth.

Mae cam nesaf y cynllun, sydd hefyd wedi’i gwblhau, wedi cynyddu maint yr ardal arddangos gyferbyn â Hafod a Hendre, a fydd yn awr yn gallu cynnwys cyfleusterau ceffylau mwy yn y dyfodol. Bydd hyn o fantais arbennig i’r Ffair Aeaf a bydd yn cynnwys 150 o stablau yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

Bydd prosiect y ceffylau’n ymestyn dros nifer o flynyddoedd a bydd yn golygu cryn dipyn o fuddsoddiad. Mae’r gymdeithas wedi clustnodi £300K i ddatblygu’r cynseiliau ac rydym wrth ein bodd fod Gwent, Sir Nawdd 2015 wedi codi arian i gefnogi adeiladu’r stablau newydd, a fydd yn cael hwb hefyd gan y cymorth sydd wedi’i addo gan Sir Nawdd 2017, Sir Gaerfyrddin.
Mewn man arall ar faes y sioe, yn dilyn gwaith caled ac ymdrechion codi arian Sir Nawdd 2014, Maesyfed, mae bwrdd cyfarwyddwyr y gymdeithas wedi cytuno i fuddsoddi ymhellach yn Neuadd Henllan i sicrhau bod yr ystafelloedd gwely’n cyd-fynd yn addas â’r bwyty a’r bar destlus newydd yn y gyrchfan ragorol yma yng nghanol maes y sioe.

Mae gwesteion yn awr yn gallu mwynhau dewis o ystafelloedd en-suite, i gyd wedi’u gorffen i safon uchel, gan gwblhau’n berffaith weddill y gwesty, sydd ar agor i’r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn ac sy’n manteisio ar olygfeydd arbennig yn edrych dros faes y sioe a digonedd o leoedd parcio am ddim. Gyda bar â thrwydded lawn a bwydlen atyniadol o fwyd cartref sydd wedi’i gyrchu’n lleol, y gwesty yw’r lle perffaith i aros os ydych yn mynychu digwyddiad ar faes y sioe neu ddim ond ag angen canolfan i grwydro ardal hardd canolbarth Cymru.

Prosiect mawr arall sydd wedi’i gwblhau yw ychwanegu balconi gwylio at Neuadd Arddangos 1, sy’n awr yn cynnig golygfa arbennig dros gylch y defaid. Mae’r cyfleuster hwn wedi’i wneud yn bosibl gyda’r arian a oedd yn weddill gan Sir Nawdd Brycheiniog 2012 a chymorth gan nifer o noddwyr y gymdeithas.

Wrth edrych tuag at y dyfodol, mae’r paratoadau at y prosiect dŵr, sy’n cael ei gefnogi gan Sir Nawdd Meirionnydd 2016, wedi dechrau’n barod. Bydd y prosiect hwn yn creu system ddŵr breifat, yn cynnwys twll turio, storfa a dyfrhau, i leihau cost defnydd dŵr o’r prif gyflenwad.

Trwy osod Cyflymu Cymru yn 2014, uwchraddiad ffeibr sy'n galluogi cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn, cafwyd gwell cyflymder band eang nid yn unig ar gyfer maes y sioe, ond ar gyfer yr ardal leol oddi amgylch Llanelwedd a Llanfair-ym-Muallt hefyd. I sicrhau ymhellach fod maes y sioe yn dod yn un o'r safleoedd digwyddiadau gwledig â'r cysylltiadau gorau yng Nghymru, mae'r gymdeithas wedi sicrhau bod mast ffôn EE parhaol yn cael ei osod ynghanol maes y sioe a fydd yn darparu signal ffôn 4G ar gyfer y safle a'r ardal leol trwy gydol y flwyddyn.

Eglurodd y Prif Weithredwr, Steve Hughson, “Maes y sioe yw ein hased materol unigol mwyaf ac mae’n bwysig ei fod yn cael ei gynnal a’i wella i gadw’n wastad â’n dyhead i ddenu busnes newydd, cynyddu effeithlonrwydd a gwella ein digwyddiadau. Yn ogystal â’r prosiectau mawr, mae gennym gynlluniau parhaus i wella draeniad, i roi trydan dan ddaear ac i wneud gwelliannau cyffredinol i’n seilwaith a’n cyfathrebu, yn cynnwys teleffoni symudol a WiFi.”

“Wrth gwrs, ni fyddai llawer iawn o’r gwaith hwn yn bosibl heb gefnogaeth ddiwyro ac ymdrechion codi arian anhygoel ein siroedd nawdd. Ni fyddai llwyddiant ein digwyddiadau a’r cyfleusterau rhagorol yma ar faes y sioe yn bosibl heb eu hymroddiad parhaol, ac mae’r gymdeithas yn dra diolchgar am yr ymroddiad hwnnw.”

I gael mwy o fanylion ewch i www.cafc.cymru