Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn annog aelodau i gofleidio newid

21 Mehefin 2016

“Fel sefydliad a arweinir gan ei aelodau, mae’r gymdeithas bob amser yn gosod barn yr aelodau ar frig yr agenda.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 17eg Mehefin.

Yn cael ei gynnal eleni gan Sir Nawdd Meirionnydd ar ystâd hanesyddol y Rhiwlas, trwy ganiatâd caredig y Teulu Price, roedd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016 yn edrych yn ôl ar flwyddyn lwyddiannus arall, yn llawn newid, ac yn edrych ymlaen at Sioe Frenhinol Cymru eleni, ymhen dim ond pedair wythnos.

Fel un o gefnogwyr pybyr mwyaf ymroddedig y gymdeithas, un o ddymuniadau olaf y diweddar Robin Price oedd bod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i’w ddal i’w gynnal ar ystâd ysblennydd a chlodfawr y Rhiwlas ym mherfeddion Meirionnydd ac mae’r gymdeithas yn wir ddiolchgar i Diana, Richard a gweddill y teulu Price am ganiatáu inni wneud hynny.

Roedd yr aelodau’n dawelach eu meddwl o glywed fod y gymdeithas, er gwaethaf y sefyllfa fasnachu anodd yn ein diwydiant ar hyn o bryd a’r ffaith y bydd ailgastiad mewn amaethyddiaeth yn y dyfodol agos, yn cofleidio’r newidiadau ac yn parhau i wneud gwelliannau.

“Mae yna archwaeth enfawr i wneud mwy trwy’n siwrnai o newid” meddai Mr Davies, “Nid yw hi bob amser yn hawdd derbyn newid, ond rydym yn symud ymlaen yn gyflym a diolchaf i’r rheini sydd wedi arwain y broses”.

Roedd datganiad ariannol blynyddol y gymdeithas a gyflwynwyd i’r aelodau yn cadarnhau ymrwymiad sylweddol y gymdeithas i fuddsoddi yn seilwaith y safle ac i barhau â chynlluniau effeithlonrwydd sydd eisoes yn llwyddiannus. Mae hyn yn gweld dros £600,000 yn cael ei neilltuo i welliannau cyfalaf, gan sicrhau bod Maes Sioe Frenhinol Cymru’n dod yn un o’r safleoedd digwyddiadau gwledig â’r cysylltiadau gorau yng Nghymru.
Unwaith eto cydnabuwyd cefnogaeth ddiysgog ac ymdrechion codi arian anhygoel ein siroedd nawdd a rhoddwyd canmoliaeth i ymdrechion anhygoel Gwent, sir nawdd 2015, y bydd eu £215,000 yn cael ei ddefnyddio i wneud gwelliannau i’r cyfleusterau stablu ar faes y sioe ar ôl cwblhau gwaith paratoi’r tir wedi’i ariannu gan y gymdeithas.

Diolchodd Mr Richard Jones, Llywydd 2016, i dîm Meirionnydd am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u cefnogaeth ardderchog, yn arbennig yn ystod y Digwyddiad Tir Glas a gynhaliwyd, a oedd yn llwyddiant ysgubol.  “Rwyf yn ymfalchïo fod Meirionnydd, dros y blynyddoedd, wedi gadael ei hôl ar faes y sioe a bydd arian eleni’n mynd tuag at y prosiect dŵr, y mae mawr angen amdano” ychwanegodd Mr Jones. Bydd y prosiect dŵr yn creu system ddŵr breifat ar gyfer maes y sioe, yn cynnwys twll turio, storfa a dyfrhad, i leihau cost defnydd dŵr o’r prif gyflenwad.

Mr Richard Jones, Llywydd 2016, yn cyflwyno siec am £50,000 i Mr David Lewis, Cadeirydd y Cyngor, yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yr wythnos ddiwethaf.

Wrth i swyddogion edrych yn ôl ar ddigwyddiadau 2015, diolchodd Mr Davies yn arbennig i ‘Dîm y Gymdeithas’ ac NFU Mutual am y camau a gymerasant a’u cefnogaeth yn ystod y Ffair Aeaf: “Roedd i’r 26ain Ffair Aeaf lawer o uchafbwyntiau ond ni allwn ddianc sialensiau’r nos Lun. Rhaid imi dalu teyrnged i’r tîm – o staff yr ystâd, y gweithwyr swyddogol i swyddogion y gymdeithas.

“Fe wnaeth eu hymateb proffesiynol sicrhau fod enw da’r gymdeithas wedi’i gynnal. Rhaid imi dalu teyrnged hefyd i NFU Mutual. Pe na bai’r Mutual wedi bod yn gefn inni, byddai fy stori heddiw wedi bod yn wahanol iawn.”

Tynnodd Mr Harry Fetherstonhaugh, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe, y cyfarfod i’w derfyn trwy roi amlinelliad o’r hyn sydd i edrych ymlaen ato yn Sioe Frenhinol Cymru eleni. Yn cael ei hagor gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC a gyda’r cynigion da byw, y nawdd a niferoedd y stondinau masnach yn gryf, mae 2016 yn argoeli i fod yn sioe wych arall.

“Mae’n hathroniaeth yn rhoi Amaethyddiaeth wrth galon y Sioe” meddai Mr Fetherstonhaugh, “ac amlygodd yr arolwg a gynhaliwyd y llynedd mai da byw yw’r prif atyniad i ymwelwyr o hyd. Hyn, wedi’i gyfuno â’n huchelgais i sicrhau bod ein prif gylch yn diddanu pobl o 8 y bore tan 8 yr hwyr, yw conglfaen ein llwyddiant.”

Yr atyniadau mawr yn y prif gylch eleni fydd y Cosaciaid rhyfeddol o’r Wcrain, Big Pete a’r Grim Reaper Monster Trucks gyda’u sŵn a’u cyffro, Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du yn ei ysblander, Tros-ehediad bythol boblogaidd Awyrennau Hurricane a Spitfire Ehediad Coffa Brwydr Prydain yr RAF a llawer, llawer mwy.

Bydd Sioe Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd ar 18 - 21 Gorffennaf. I gael mwy o wybodaeth am y gymdeithas neu’r sioe ewch i www.cafc.cymru