Pen-blwydd Hapus i’n noddwr, Ei Mawrhydi’r Frenhines

20 Ebrill 2016

Hoffai Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i’w Mawrhydi’r Frenhines yn 90 oed.

Mae cysylltiadau brenhinol y gymdeithas yn mynd yn ôl i 1907, tair blynedd ar ôl sefydlu’r gymdeithas, pan ddaeth y Brenin Siôr V yn noddwr, yn cael ei ddilyn gan y Brenin Siôr VI yn 1936. Cymerodd y Frenhines y rôl drosodd yn 1952 a hi ydyw ein noddwr hyd heddiw.

Mewn darn a gymerwyd o flwyddlyfr y gymdeithas yn 1952, ysgrifennodd cadeirydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Syr Bryner Jones, am benderfyniad y Frenhines i ddod yn noddwr inni:

“… rhaid mai fy nyletswydd gyntaf yw mynegi ein hymdeimlad llwyr o ddiolchgarwch fod Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II wedi hysbysu’n raslon ei bwriad i barhau’r nawdd yr oedd ei diweddar dad y Brenin Siôr VI a’i thaid, y Brenin Siôr V, wedi’i estyn i’r gymdeithas. Trwy’i phenderfyniad graslon i ganiatáu i’w henw gael ei gysylltu â’n cymdeithas, mae hi wedi rhoi prawf digonol o’i chonsýrn dros ffyniant amaethyddiaeth Cymru yn y dyfodol. Ein gobaith taer yw y gall Ei Mawrhydi gael ei harbed i fwynhau teyrnasiad hir, hapus a heddychlon.”

Ond yn 1947 y cafodd y Dywysoges Elizabeth, fel yr oedd hi bryd hynny, ei rhan swyddogol gyntaf yn y gymdeithas fel ein Llywydd Anrhydeddus am y flwyddyn honno. Yn ystod ei hamser fel llywydd, bu i’r Dywysoges ymweld â Sioe Frenhinol Cymru, a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin y flwyddyn honno, ac fe wnaeth hi ‘daith fuddugoliaethus o gwmpas maes y sioe’. Roedd darn o adroddiad sioe 1947 yn disgrifio’r ymweliad:

”Ymwelodd y Dywysoges Elizabeth â’r sioe ar y diwrnod agoriadol a rhoddwyd cymeradwyaeth iddi ar ei hynt yn ôl a blaen i iard y sioe, a aeth, ar adegau, bron yn chwithig yn ei thanbeidrwydd. Yna rhoddodd Ei Huchelder Brenhinol anerchiad, yn ystod pa un y bu iddi ysgogi brwdfrydedd mawr trwy’i chyfeiriad at ‘y wlad hyfryd yma Cymru’”.

   
 Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Elizabeth, Llywydd Anrhydeddus Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1947
 Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Elizabeth yn cyflwyno Cwpan Her Edward Tywysog Cymru am y grŵp gorau o Wartheg Duon Cymreig i Mr J M Jenkins yn Sioe Frenhinol Cymru 1947

Ers hynny mae Ei Mawrhydi’r Frenhines wedi ymweld â Sioe Frenhinol Cymru ar nifer o achlysuron eraill, yn fwyaf diweddar yn 2004 ym mlwyddyn ganmlwyddiant y gymdeithas. Yn ystod ei hymweliad fe agorodd y Frenhines y Fynedfa A newydd a’r Pafiliwn Cneifio yn swyddogol cyn galw heibio i olygfeydd y sioe a chyflwyno gwobrau swyddogol y gymdeithas a gwobrwyon Meirch y Merlod Cymreig a’r Cobiau Cymreig yn y prif gylch.

Ei Mawrhydi’r Frenhines yn cyflwyno gwobr Is-Lywyddiaeth Oes i Dilwyn Thomas yn Sioe Frenhinol Cymru 2004

“Mae’n anrhydedd fawr inni gael nawdd ein Brenhines a chefnogaeth y Teulu Brenhinol dros flynyddoedd lawer” medd Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Steve Hughson

“Mae hi bob amser yn bleser croesawu aelod o’r Teulu Brenhinol, yn arbennig ein Noddwr, i’n digwyddiadau clodfawr ac mae’u poblogrwydd ymhlith swyddogion y gymdeithas, aelodau a mynychwyr y sioe bob amser yn ysgubol.

“Byddai’r gymdeithas yn hoffi estyn eu dymuniadau gorau oll i’w Mawrhydi ar y pen-blwydd arbennig hwn ac estyn gwahoddiad agored i ymweld â maes y sioe eto yn y dyfodol.”