Y glaw heb atal pethau yn y Ffair Aeaf

3 Rhagfyr 2015

Roedd y tywydd yn ofnadwy a chafodd y meysydd parcio eu handwyo, ond fe wnaeth ysbryd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddal i ddisgleirio wrth i filoedd o ymwelwyr pybyr a ffyddlon herio’r gwynt a’r glaw a phrofi i bawb y fath ddigwyddiad gwych, na ddylai neb ei golli, y mae’r Ffair Aeaf flynyddol wedi dod dros y 26 mlynedd ddiwethaf.

Gyda chyfle i ennill cyfran o’r cyfanswm o £25,000+ o arian gwobrwyo a theitl chwenychedig enillydd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, roedd safon yr arddangosion yn eithriadol o uchel unwaith eto. Fe wnaeth arddangoswyr o bob rhan o’r DU, yn cynnwys o mor bell â Gogledd Iwerddon a’r Alban, gydgyfarfod yn Lanelwedd i gystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau, gan gynnig dros 1,700 o wartheg, defaid, moch a cheffylau, a 161 o garcasau yn y dosbarthiadau sy’n rhedeg ar draws y ddau ddiwrnod.

Yn un o’r teitlau uchaf ei bri, fe ellir dadlau, sydd i’w hennill yn y Ffair, dyfarnwyd prif bencampwriaeth y gwartheg, i Miss Wales, heffer Limousin x Limousin x Glas Prydeinig yn pwyso 602kg, yn cael ei harddangos gan Mr D Thomas o Lanbed. Barnwyd mai Miss Wales oedd yr anifail gorau gan y beirniaid Mr Glyn Davies, a oedd hefyd yn beirniadu dosbarthiadau’r bustych, a Mr Denley Jenkins beirniad yr heffrod.

Cafodd yr heffer ei gwerthu’n ddiweddarach gan McCartneys, yr arwerthwyr swyddogol, am £5,400 i Mr Denley Jenkins, y beirniad o Gastellnewydd Emlyn, a oedd yn gynharach wedi derbyn datganiad o ‘Penblwydd Hapus’ gan y tyrfaoedd oedd yn gwylio wrth iddo ddathlu’i benblwydd yn 65 oed tra oedd yn cyflawni’i ddyletswyddau beirniadu yn y Ffair Aeaf.

Denley Jenkins, beirniad dosbarthiadau’r heffrod a phrynwr y Prif Bencampwr yn derbyn potel o siampên gan Hannah Barry, Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru Gwent 2015

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau ac arddangosfeydd fe wnaeth y goleuadau, y coed, y carolau a’r dathliadau Nadoligaidd erall sicrhau bod y ffair ddeuddydd wedi dechrau tymor y Nadolig yn berffaith. Bu’r noson siopa gyda’r hwyr yn dyst eto i filoedd o ymwelwyr yn chwilota ac yn mynd ati i wneud rhywfaint o siopa Nadolig ac yn mwynhau’r awyrgylch llawen a’r arddangosfa tân gwyllt drawiadol, er gwaethaf y glaw.

Roedd y neuadd fwyd a’r farchnad ffermwyr bythol-boblogaidd yn caniatáu i oreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru arddangos eu cynhyrchion a thyrrodd y tyrfaoedd i ddarganfod y danteithion coginiol oedd ar gael, i wylio arddangosiadau coginio byw ac i wneud y gorau’r o’r samplau blasu dengar oedd ar gynnig, gyda’r stondinwyr yn dweud bod lefel y gwerthiannau’n dda.

“Mae hi bob amser yn anrhydedd bod â rhan yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, ac mae’n destun balchder mawr imi bod tîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, er gwaethaf y tywydd garw a’r problemau dilynol, wedi gallu tynnu at ei gilydd a chyflwyno ffair lwyddiannus arall, a fwynhawyd gan filoedd o ymwelwyr ac arddangoswyr.” meddai Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, Will Hanks.

Crynodeb o’r canlyniadau:

Prif Bencampwriaeth y Gwartheg
Miss Wales, heffer Limousin x, yn cael ei harddangos gan Mr D Thomas o Lanbed

Prif Bencampwriaeth y Bîff Ifanc
Jeanie, heffer Limousin x brîd cyfandirol, wedi’i magu a’i harddangos gan Mr J Hollingsworth o’r Wyddgrug, Sir Ddinbych

Prif Bencampwriaeth y Defaid
Pâr o ŵyn Texel, wedi’u magu a’u harddangos gan Steve a Sara Gibbons o Aberhonddu, Powys

Prif Bencampwriaeth Pâr y Moch
Pâr o foch Landrace x Welsh, wedi’u magu a’u harddangos gan y Mri G L & J E Owens a’r Mab

Prif Bencampwriaeth Unigol y Moch 
Hesbinwch Gymreig, wedi’i magu a’i harddangos gan Mr H D & Mrs E M Roberts o Bwllheli, Gwynedd

Prif Bencampwriaeth Pâr y Carcasau
Pâr o ŵyn Dutch Texel, wedi’u magu a’u harddangos gan Mr R Slade o Henffordd

Prif Bencampwriaeth Sengl y Carcasau
Oen Beltex x Beltex x Texel, a arddangoswyd gan Mr R Coney o Arberth, Sir Benfro

Bydd rhestr lawn o’r canlyniadau a’r enillwyr ar gael ar y wefan yn fuan.