Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol

6 Tachwedd 2015

Mae aros yn berthnasol a pharhau i arloesi yn her allweddol wrth i’r trefnwyr geisio diogelu Ffair Aeaf Frenhinol Cymru at y dyfodol, er ei llwyddiant rhyngwladol. Mae’r achlysur a ddechreuodd yn gymharol fach yn 1990 yn cael ei glodfori gan lawer bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop, ond gyda’r diwydiant da byw mewn argyfwng ’does neb yn hunanfodlon.

Mae Prif Weithredwr Cynorthwyol CAFC, Aled Jones, yn pwysleisio pwysigrwydd datblygu er mwyn cwrdd â heriau oes sy’n newid. Mae’r Gymdeithas yn ymdrechu yn wyneb y ‘y storm berffaith’ i adrodd stori amaethyddiaeth Cymru wrth y cyhoedd ac wrth y defnyddiwr.

Meddai: “Un o’r pethau yr ydym yn ei wneud eleni yw canolbwyntio ar y gadwyn fwyd a’r elfen addysgol. Rydym yn ceisio denu mwy o ymweliadau ysgolion.

“Mae gyda ni bopeth yn yr un man, o’r arddangosion byw i’r arddangosion carcas i’r dofednod wedi’u trin a choginio’r cynhyrchion cig, i’r neuadd fwyd ble mae’r bwyd ar ddangos ac ar werth.”

David Morgan, Llywydd CAFC 2015, yn ymuno â Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf ac Emyr Lewis, Cadeirydd Pwyllgor y Ffair Aeaf yng nghawell un o’r balwnau gwynt poeth sydd i fod yn rhan o’r arddangosfa Tywyniad Nos, y mae disgwyl eiddgar amdani, ac a fydd yn rhan o’r adloniant ar nos Lun y ffair.

Mae Prif Weithredwr CAFC, Steve Hughson, yn awyddus i gysylltu â’r gymuned wledig ar lefel leol, lefel Gymreig a lefel y Deyrnas Unedig.  Roedd mwyniant plant ysgolion cynradd lleol a wahoddwyd i ragolwg o’r balwnau gwynt poeth sy’n ymddangos yn Ffair Aeaf eleni yn amlwg yn agwedd lwyddiannus ar yr ymgyrch honno.

Meddai: “I ni fel busnes mawr wedi’i leoli yng Nghanolbarth Cymru, mae e’ ynglŷn â chefnogi’r gymuned leol. Mae llawer mwy i’r Gymdeithas yma na’r sioeau ac mae gyda ni gyfrifoldeb enfawr i ddiwydiannau lleol ac i ddatblygu dealltwriaeth plant.

“Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyfrannu £50 miliwn at gyllid Cymru bob blwyddyn.  Mae gyda ni gyfrifoldeb i gefnogi diwydiannau lleol ac i ddefnyddio’n cyfleusterau er lles pawb, gan gefnogi mentrau gwledig, Cymru, ac addysg.”          

Agwedd allweddol ar y Ffair Aeaf, a ddenodd 33,000 o ymwelwyr i’w chwarter canmlwyddiant y llynedd, yw ei henw da fel lle i wneud busnes ac i ddiweddaru mewn awyrgylch siriol. Mae’r cynnyrch o safon fyd-eang yn denu arddangoswyr, prynwyr, ac ymwelwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Ansawdd yw’r nod amgen mewn dyddiau anodd, yn ôl y cigydd o Gaerliwelydd, Jimmy Mulholland, sy’n canmol ‘un o’r sioeau gorau yn y DU’ am ansawdd y stoc, am angerdd y ffermwr Cymreig, a’i rôl fel ffenestr siop wych i ffermio’r DU. Roedd yn feirniad Prif Bencampwr y Gwartheg yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru y llynedd, ac ategodd ei farn ei hun trwy brynu’r heffer Limousin bedigri 622kg, am £5,100.

Mae Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, Will Hanks, mor ymwybodol â neb o’r anawsterau enbyd iawn sy’n wynebu ffermio. Mae’n rhedeg busnes dosbarthu llaeth ym Mro Morgannwg a, gyda phrisiau llaeth isel yn peri her, mae’n dweud mai ‘pen i lawr a dal i fynd’ yw hi i aros mewn busnes.

Yr un modd, mae a wnelo Llywydd CAFC, David Morgan yn drwm â ffermio a busnesau amrywiol. Mae e’n hyderus y bydd y diwydiant yn gwella eto, serch ar ôl tymor anodd arall, a bod y Ffair Aeaf yn ffynnu ar y cariad cenedlaethol oesol sydd at ddawn arddangos a stoc ardderchog Cymru.