Tymor llwyddiannus arall i Dîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru

19 Awst 2015

Mae poblogrwydd y cystadlaethau cneifio yn Sioe Frenhinol Cymru yn amlwg i bawb ei weld gyda thyrfaoedd o filoedd yn tyrru i Ganolfan Gneifio Meirion i helpu i annog y cystadleuwyr yn eu blaen yn ystod y pedwar diwrnod o gystadlaethau.

Yn canlyn ymlaen o lwyddiant cystadlaethau a gornestau prawf blaenorol, ni wnaeth Tîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru siomi eu tyrfaoedd cartref.

 

Cipiodd Richard Jones o Gorwen deitl Pencampwr Cneifio Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru

Yn ystod y sioe, cipiodd Richard Jones o Gorwen deitl Pencampwr Cneifio Cymru tra bu i Gareth Daniel o Fachynlleth ennill cystadleuaeth Cylchdaith Agored Cymru ac wrth wneud hynny fe wnaethant sicrhau eu lle yn Nhîm Cneifio Cymru ar gyfer 2015/16.

Heddiw, roedd y ddau’n feistr corn ar dîm Seland Newydd yn yr ornest brawf a gynhaliwyd ar ddydd Mercher (22 Gorffennaf) y sioe. Fe wnaeth rheolwr newydd y tîm, Martyn David, gymryd yr awenau gan Bill Jones yn gynharach y diwrnod hwnnw ac roedd yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio gyda’r tîm yn y flwyddyn i ddod: “Fe wnaethant wthio Seland Newydd yr holl ffordd a daeth safon â’r bechgyn i’r brig yn y prawf yn erbyn David Fagan a Dion King.

“Rwyf yn wir edrych ymlaen at fynd â’r tîm hwn allan i Seland Newydd ym mis Chwefror a rhaid imi sôn am Bill Jones am yr holl waith y mae wedi’i wneud dros y deuddeng mis diwethaf.”

Ar yr un diwrnod, fe wnaeth bachgen lleol, Ian Jones o Lanfair-ym-Muallt ac Aaron Hughes o Gaernarfon drechu tîm Ffrainc mewn gornest brawf arall.

Yn ennill ei deitl agored cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru oedd bachgen o Seland Newydd, Jack Fagan, mab yr enwog David Fagan a oedd yn cystadlu am y tro olaf yn Sioe Frenhinol Cymru, ac yntau wedi ennill dros 600 o deitlau yn ystod ei yrfa. Cyflwynwyd blanced wlân Gymreig i David ar ran y pwyllgor cneifio mewn cydnabyddiaeth o’i lwyddiannau a’i gefnogaeth i’r sioe.

Yn Sioe Frenhinol Cymru eleni hefyd cynhaliwyd y pencampwriaethau timau trin gwlân gwadd cyntaf erioed i chwe gwlad. Fe wnaeth Bronwen Tango o Frynbuga a Gwenan Paewai o Ddyfnaint waith ardderchog, gan gipio’r ail safle i Gymru, fymryn bach y tu ôl i’r Alban, a aeth â’r teitl.

Ar ddydd Llun y sioe fe wnaeth aelodau tîm Cymru, Elfed Jackson o Fethesda a Gareth Owen o Feddgelert, ennill gornest brawf dairochrog cneifio â gwellau masnachol yn erbyn Yr Alban a Lloegr.

Ymhlith yr holl gystadlaethau derbyniwr cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen oedd Edward Davies o Lanwddyn, Powys a chyflwynwyd Aelodaeth Oes Er Anrhydedd Cyngor Byd y Gwelleifiau Aur i Bryan Williams o Ruthun. Derbyniodd Tom Evans, sydd wedi bod yn sylwebu ar y cneifio yn y sioe am dros 30 mlynedd, y wobr ‘Pwyntiau Goleuni’, sy’n cydnabod gwirfoddolwyr unigol nodedig - pobl sy’n gwneud newid yn eu cymuned, gan y Prif Weinidog David Cameron wrth iddo ymweld â Chanolfan Gneifio Meirion yn ystod ei ymweliad â’r sioe ar ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Ymunodd Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Aled Jones â’r tyrfaoedd i annog tîm Cymru yn eu blaen yn ystod y sioe: “Unwaith eto, roedd Canolfan Gneifio Meirion yn ferw o brysurdeb ac mae’n dal i fod yn atyniad mawr i ymwelwyr yn y Sioe.

“Roedd yr awyrgylch yn drydanol yn ystod y prif rowndiau terfynol ac fe wnaeth canu’r anthemau cenedlaethol cyn y gornestau prawf godi’r to! Fe wnaeth holl aelodau tîm Cymru yn ardderchog i’w gwlad wrth i broffil cneifio Cymru barhau i dyfu.”

Gan barhau â’r thema fuddugoliaethus, symudodd tîm Cymru, Richard Jones a Gareth Daniel, ymlaen i Corwen Shears 2015 ble, ar ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf, y gwnaethant ennill yr ornest brawf olaf yn y gyfres yn erbyn Seland Newydd, gan ddod â’r daith swyddogol yn gyfartal 2-2.

Gareth Daniel gipiodd y wobr gyntaf hefyd ym Mhencampwriaeth Cymru a’r rownd derfynol Agored gydag Elfed Jackson yn ennill y gystadleuaeth Gwellau Agored. Fe wnaeth Elfed, ynghyd â’i gyd-aelod yn y tîm, Gareth Owen ennill y Prawf Gwellau hefyd.

Yna teithiodd y tîm i Saissac yn Ffrainc ble bu i Ian Jones a Rhydian Evans o Dalybont, Ceredigion, a oedd yn cystadlu yn ei ornest brawf gyntaf un dros Gymru, drechu tîm cryf iawn o Ffrainc i ennill y gyfres yn braf 4-0. Aeth Ian Jones yn ei flaen wedyn i ennill teitl Pencampwriaeth Agored Ffrainc.

Mae Tîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru yn cael ei noddi gan Mid Wales Egg Packing, cwmni cynhyrchu wyau maes llawn addewid sy’n cyflenwi bwydydd, cywennod a chymorth.