Y Llywydd yn derbyn MBE yn ystod penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

16 Mehefin 2015

“Wrth ddathlu llwyddiant, rhaid inni ddal i gynllunio at y dyfodol” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 100 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 12fed Mehefin.

Yn cael ei groesawu gan Lywydd eleni Mr David Morgan a’i wraig Nancy, ar fferm hardd Trostrey Court ger Brynbuga, fe edrychodd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015 yn ôl ar flwyddyn lwyddiannus arall ac ymlaen at Sioe Frenhinol Cymru eleni, sydd ddim ond pum wythnos i ffwrdd.

Roedd yr aelodau’n falch o glywed sut y mae’r gymdeithas yn dal i fod â rhan arwyddocaol wrth lunio a dylanwadu ar ddyfodol amaethyddiaeth a sut y bydd gwaith y Grŵp Strategol sydd newydd ei ffurfio yn creu cynllun a gweledigaeth 10 mlynedd clir a fydd yn sicrhau bod Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mewn lle da i ymateb i heriau a chyfleoedd y dyfodol.

O ganlyniad i fwy o incwm o’n digwyddiadau a rheolaeth ariannol effeithiol rhoddodd y gymdeithas wybod y bu cynnydd yn yr arian dros ben trwy 2014. Atgoffodd Cadeirydd y Bwrdd yr aelodau fod hyn yn dod ar adeg pan fo’r gymdeithas wedi ymrwymo i’w buddsoddiad mwyaf erioed o £300,000 yn y cyfleusterau ceffylau newydd a rhybuddiodd rhag hunanfoddhad. I ddyfynnu ymadrodd sy’n cael llawer o ddefnydd, “Yr adeg i gyweirio’r to yw pan fo’r haul yn tywynnu”.

Cyfarfu’r Bwrdd Cyfarwyddwyr, sydd newydd ei benodi, ac a fydd yn gwasanaethu’n awr am dymor o bedair blynedd, ynghyd â’r holl bwyllgorau eraill yn dilyn newidiadau i gyfansoddiad y gymdeithas, yn syth ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i gadarnhau y bydd Mr John T Davies a Mr Harry Fetherstonhaugh yn aros fel Cadeirydd ac Is-Gadeirydd.

Unwaith eto cydnabuwyd mai’r strwythur siroedd nawdd a phwyllgorau ymgynghorol sirol sy’n ffurfio asgwrn cefn llwyddiant y gymdeithas a’r ‘llwch aur’ sy’n ein gosod ar wahân i lawer o gymdeithasau eraill. Rhoddwyd canmoliaeth i ymdrechion codi arian anhygoel Sir Faesyfed, sir nawdd 2014, y mae’u £279,000 wedi’i ddefnyddio i ymestyn ac adnewyddu Neuadd Henllan, llety’r stocmyn.

Mr David Morgan, Llywydd CAFC 2105, yn cyflwyno siec i Mr John T Davies, fel rhan o’r arian a godwyd gan sir nawdd Gwent tuag at wella’r cyfleusterau  ceffylau ar faes y sioe yn Llanelwedd. Llun wedi’i dynnu gan Dr D Glyn Jones BSc, PhD, ARAgS.

Diolchodd Mr David Morgan, Llywydd 2015, i dîm Gwent am eu hymroddiad a’u gwaith caled wrth godi arian ar gyfer y prosiect ceffylau y mae mawr ddisgwyl amdano ar faes y sioe. “Nos Wener yw noson y Sioe Fawr, ac mae’r tîm cyfan wedi gweithio’n ddiflino i drefnu digwyddiadau, gwerthu tocynnau raffl a chodi arian yn gyffredinol, diolchi ichi i gyd.”

Roedd penwythnos y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn ddathliad dwbl i Mr Morgan, a dderbyniodd MBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2015 am ei wasanaeth i amaethyddiaeth ac am wasanaeth gwirfoddol i’r gymuned amaethyddol yn Sir Fynwy.

Rhoddodd Mr Harry Fetherstonhaugh, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe amlinelliad o’r hyn sydd i edrych ymlaen ato yn y sioe sy’n dod. Yn cael ei hagor gan Mr Phil Hogan, y Comisiynydd Ewropeaidd dros Amaethyddiaeth ac Owain Williams, Cadeirydd CFfI Brynbuga, a gyda’r niferoedd yn gryf o ran y da byw sy’n cystadlu, y nawdd a’r stondinau masnach, mae argoelion y bydd 2015 yn sioe lwyddiannus arall.

Yr atyniadau mawr yn y prif gylch eleni fydd Reid Gweithgaredd Cangen Farchogol Heddlu Llundain, Tîm Motocrós Dull Rhydd Bolddog Lings, Arddangosfa Hebogyddiaeth Ye Olde Redtail ac arddangosfa drawiadol yn yr awyr gan yr Hawker Hurricane gwefreiddiol a’r Spitfire uchel ei pherfformiad o Ehediad Coffa Brwydr Prydain.

Cynhelir Sioe Frenhinol Cymru ar faes y sioe yn Llanelwedd ar 20-23 Gorffennaf. I gael mwy o wybodaeth am y gymdeithas neu’r sioe ewch i www.rwas.co.uk