Rhoi tyddynwyr wrth galon yr Ŵyl Wanwyn

12 Mawrth 2015

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, sy’n cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd ar 16 ac 17 Mai, wedi cyflym ddod yn un o’r digwyddiadau penwythnos o hyd mwyaf poblogaidd yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Yn ddathliad o fywyd gwledig, mae’r ŵyl ddeuddydd, gyda’i rhaglen lawn mynd o adloniant a gweithgareddau addysgol, gweithdai am ddim, arddangosfeydd a pherfformiadau prif gylch yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Yn bendant iawn cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy fu gwreiddiau’r ŵyl bob amser a thros y blynyddoedd mae hi wedi datblygu ac wedi cwmpasu amrywiaeth eang o weithgareddau ac atyniadau gyda rhywbeth i ddiddori pawb.

Yn datblygu ac yn ehangu’n barhaus, bydd i’r Ŵyl Wanwyn ‘ar ei newydd wedd’ ar gyfer 2015 fwy o bwyslais ar gadw tyddyn. Mae’r Ganolfan Tyddynwyr un pwrpas newydd, a leolir yn Neuadd Arddangos De Morgannwg, wedi’i chynllunio’n benodol i ddarparu ar gyfer y rheini sy’n cadw tyddyn yn barod a’r rheini a hoffai wneud hynny.

Pa un a ydych yn chwilio am ychydig o gyngor, am beiriant neu rywfaint o wybodaeth am brynu eiddo neu iâr newydd, y Ganolfan Tyddynwyr yw’r lle ar eich cyfer. 

Mae’r Ganolfan Tyddynwyr yn rhoi tyddynwyr yn ôl wrth galon Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

Yn llawn dop o stondinau masnach, stoc, cwmnïau bwyd anifeiliaid, cyrff cynghori, manion bethau ffermio, peiriannau, cylchgronau a chyhoeddiadau tyddynwyr, sioe deithiol eiddo, arddangosfa anifeiliaid anwes, sgyrsiau, arddangosiadau, clinigau cyngor a’n stondin ‘dechrau arni’, fe ddewch chi o hyd i bopeth ar gyfer y tyddynnwr mewn un lle.

Yn stondinwr masnach rheolaidd, mae Chris Butcher o Oxdale Products Ltd, yn edrych ymlaen at ŵyl eleni. “Roedd Gŵyl Wanwyn y llynedd yn sioe wych inni. Dyna’n pumed tro yn yr ŵyl, roedd yr haul yn tywynnu a dyma’r flwyddyn orau hyd yn hyn o ran busnes a’r diddordeb a ddangoswyd gan yr ymwelwyr lawer.”

Bu’r gefnogaeth i’r ŵyl gan y gymuned amaethyddol yn rhagorol. Gyda nifer bythol gynyddol o dda byw’n cystadlu, dros 1,300 y llynedd, mae amrywiaeth yr anifeiliaid fferm, y mae llawer ohonynt yn fridiau traddodiadol neu’n fridiau prin, sy’n cael eu harddangos dros y penwythnos yn arbennig.

Mae trydydd cylch beirniadu defaid wedi’i gyflwyno eleni i gynnwys y nifer cynyddol o ddosbarthiadau. Rydym wedi cyflwyno dosbarth ‘Rhoi Cynnig Arni’ newydd yn adran y defaid hefyd ble gall ymwelwyr ddod heibio ar y diwrnod, cael rhywfaint o gyngor gan stocmon profiadol a chymryd eu tro i ddangos dafad – fe allech ennill rhoséd hyd yn oed.

Mae dosbarthiadau newydd hefyd yn adrannau’r moch a’r geifr, ac mae arddangosfa o eifr Bagot ar stondin Coleg Cambria’n gwneud yr ŵyl yn un o’r unig leoedd yn y Deyrnas Unedig ble gellwch chi weld teulu cyfan y geifr gyda’i gilydd.

“Rydym yn rhoi’r pwyslais yn ôl o ddifrif ar gadw tyddyn yng Ngŵyl Wanwyn eleni.” eglura Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl Wanwyn. “Rydym yn deall pwysigrwydd ymwelwyr ac arddangoswyr craidd yr ŵyl ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr ŵyl yn cyfiawnhau’i henw fel y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.”

Bydd Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 16 ac 17 Mai. Mae tocynnau a chopïau o atodlen cystadlaethau’r da byw ar gael ar-lein: www.rwas.co.uk