Beth sy’n newydd yn yr Ŵyl Wanwyn eleni?

18 Chwefror 2015

Y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy, bydd Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal eleni ar 16 ac 17 Mai ac mae eisoes yn ddigwyddiad penwythnos o hyd poblogaidd iawn yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Yn ddathliad o fywyd gwledig, mae’r ŵyl ddeuddydd, gyda’i rhaglen llawn mynd o adloniant a gweithgareddau addysgol, gweithdai am ddim, arddangosfeydd a pherfformiadau’r prif gylch yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Gyda thros 1,300 o dda byw, da pluog a cheffylau, cannoedd o stondinau masnach, yr unig Brif Sioe Gŵn Agored i’w chynnal yng Nghymru, gweithgareddau plant, ardal fwyd a diod, hen beiriannau, arwerthiant, hamdden cefn gwlad a llawer mwy, mae gan yr ŵyl rywbeth ar gyfer pawb beth bynnag fo’ch diddordeb neu’ch hoffter.

Yn datblygu ac yn ehangu’n barhaus, bydd gan yr Ŵyl Wanwyn ‘ar ei newydd wedd’ ar gyfer 2015:

 • Ganolfan Tyddynwyr benodedig newydd, a leolir yn Neuadd Arddangos De Morgannwg, sydd wedi’i chynllunio’n benodol i ddarparu ar gyfer y rheini sy’n cadw tyddyn yn barod a’r rheini a hoffai wneud hynny gyda stondinau masnach, stoc, porthiant, cyrff cynghori, manion bethau ffermio, peiriannau, cylchgronau a chyhoeddiadau tyddynwyr, sioe deithiol eiddo, sgyrsiau, arddangosiadau, clinigau cyngor a’n stondin ‘dechrau arni’.

 • Ardal Fwyd a Diod newydd, a leolir wrth galon yr ŵyl yn y neuadd fwyd bwrpasol. Yn llawn dop o gynnyrch artisan a wnaed ac a gafwyd yng Nghymru a siroedd y gororau, yn cynnwys ardal ‘bwyd stryd’ – y lle perffaith i droi i mewn ac i’ch tretio’ch hun i damaid i’w fwyta.

 • Lleoliad newydd ar gyfer yr adran Byw’n Gynaliadwy, yn Neuadd Clwyd Morgannwg, a fydd yn awr yn cynnwys llecyn awyr agored ychwanegol i arddangos y cwmnïau, y syniadau, y gweithdai a’r arddangosiadau gorau un i’r rheini sy’n dymuno dilyn ffordd gynaliadwy o fyw.

 • Bydd ardal Bywyd Gwledig newydd, yn yr Ardal Goedwigaeth, gydag arddangosiadau, gweithgareddau rhyngweithiol a stondinau masnach yn cael ei chreu ar gyfer y rheini sy’n ceisio treulio’r amser gyda diddordebau megis saethu, dysgu cŵn, gweithgareddau coetir, a llawer mwy…

 • Am y tro cyntaf bydd yr adran geffylau fwyfwy poblogaidd yn cael ei hestyn i gynnwys cystadlaethau yn y prif gylch a chylch y ceffylau gyda dosbarthiadau ceffylau hela’n gweithio a neidio ceffylau ac am y tro cyntaf, Sioe Ranbarthol Canolbarth Cymru â chyswllt â CHAPS (Cymdeithas y Ceffylau a’r Merlod Lliw).

 • Dewch â’r plant i gyfarfod â Ted y Tractor ar ei ymweliad cyntaf un â Chymru a mwynhau’r ardaloedd ystyriol o blant sy’n caniatáu’r rhyddid i’n hymwelwyr iau ddysgu a chwilota mewn amgylchedd diogel tra bo’u rhieni’n cymryd seibiant oddi wrth gerdded o amgylch yr ŵyl.

 • Bydd pafiliwn crefftau a siopa penodedig newydd yn cael ei agor ym Mhafiliwn Trefaldwyn - y lle delfrydol i bori drwy’r amrywiaeth eang o nwyddau lleol ac o waith llaw sydd ar gynnig ar gyfer yr anrheg berffaith honno neu fel trît i chi’ch hun.

 • Bydd Hanner Marathon Gwanwyn Brenhinol Cymru, ras wlad 10k a rhedfa deuluol, pob un ohonynt yn newydd, ynghyd ag ardal gweithgaredd athletaidd i blant yn cael eu cynnal ar y cyd ag Athletau Cymru ar ddydd Sul yr ŵyl.

 • Mae trydydd cylch beirniadu defaid wedi’i gyflwyno i gynnwys y nifer cynyddol o ddosbarthiadau a chynigion ac adran annibynnol newydd ar gyfer Defaid Herdwick ac adran Ddefaid i Newydd-ddyfodiaid - ‘Rhoi Cynnig Arni’.

 • Mae dosbarthiadau newydd ar gyfer Moch Large White a rhyngfridiau wedi’u creu yn adran y moch.

 • Yn newydd ar gyfer eleni hefyd bydd dosbarthiadau Geifr Boeraidd yn adran y geifr ac arddangosfa o eifr Bagot ar stondin Coleg Cambria – gan wneud yr ŵyl yn un o’r unig leoedd yn y Deyrnas Unedig ble gellwch weld holl deulu’r geifr gyda’i gilydd.

 • Mae’r Sioe Geifr Godro ‘Gefngefn’ llwyddiannus yn parhau eto eleni gyda gwobr newydd yn cael ei rhoi i’r cynnyrch cyfunol dros y ddau ddiwrnod.

Heb anghofio’r bythol-boblogaidd…

 • Neuadd Flodau, yn llawn dop o stondinau masnach a chystadlaethau, gerddi arddangos ac arddangoswyr o bob rhan o Brydain.

 • 1,000+ o gŵn yn cystadlu am gyfle i gymhwyso ar gyfer Crufts yn yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru.

 • Rhaglen ddeuddydd lawn dop o atyniadau prif gylch, yn cynnwys tîm arddangos cŵn ac arddangosfa hebogyddiaeth.

 • Ardal arddangos pedoli brysur.

 • Y cystadlaethau Sgrialu-yrru cyflym a chyffrous.

 • Hen dractorau, injans sefydlog, ceir, lorïau, beiciau modur a beiciau clasurol, hen offer garddio, celfi a charafanau clasurol.

 • Cystadleuaeth ailadeiladu Daffodil sy’n dangos pa mor ‘hawdd’ yw rhoi tractor cyfan at ei gilydd yn yr amser cyflymaf erioed!

 • Arddangosfa anifeiliaid anwes sy’n darparu help a chyngor ar bob agwedd ar dda byw bychain, yn cynnwys bridio, dangos a gofal cyffredinol.

 • Hawl i holi garddwyr gyda phanel o arbenigwyr yn ateb cwestiynau am faterion garddio; o lysiau i blanhigion tŷ, basgedi crog i randiroedd a llwyni i erddi bwthyn.

 • Cyfres o sgyrsiau, darlithoedd, arddangosiadau a gweithdai am ddim a gynhelir gydol y penwythnos ble gall ymwelwyr â’r ŵyl stopio a gwrando neu fynd a dod fel y dymunant.

 • Sioe Wanwyn Dofednod ac Adar Dŵr Ffederasiwn Cymru (Sadwrn) ac arwerthiant dofednod (Sul)

 • Mae 300+ o stondinau masnach ledled y safle’n rhoi digon o gyfleoedd i fwynhau sbri siopa tra byddwch yn ymweld â’r ŵyl. O ddillad i beiriannau, offer da byw i welis, cytiau ieir i lyfrau, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i bopeth ar gyfer y tyddynnwr a’r garddwr mewn un lle.

Bydd Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 16 ac 17 Mai. Gellir prynu tocynnau ymlaen llaw ar-lein: www.rwas.co.uk