Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n addunedu i fynd i’r afael â heriau a defnyddio cyfleoedd

17 Rhagfyr 2014

“Wrth inni edrych yn ôl a myfyrio ar flwyddyn lwyddiannus arall rhaid inni edrych ymlaen hefyd” meddai John Davies, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Yn ei anerchiad yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas eglurodd Mr Davies sut y mae’r gymdeithas wedi creu grŵp strategol newydd i helpu i glustnodi heriau a chyfleoedd a chynorthwyo wrth lunio a dylanwadu ar ddyfodol y gymdeithas a’r diwydiant amaethyddol er mwyn cael y gorau i’n haelodau a’r gymuned amaethyddol ehangach.

“Gallwn fod yn hyderus y bydd unrhyw heriau yn y dyfodol yn cael eu deall a’u taclo’n benben ac y byddwn yn gwneud y gorau o bob cyfle.” addawodd Mr Davies.

Ers cyfarfod y llynedd bu’r gymdeithas yn gweithio’n galed i gyflawni’r weledigaeth i adeiladu ar werthoedd traddodiadol tra’i bod yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ddod yn fwy effeithlon, i leihau costau, i ddileu gwastraff ac i gynyddu incwm, ac mae llwyddiant hynny’n dangos yn glir ar fantolen y gymdeithas.

Mae cynlluniau lleihau costau a rheolaeth effeithlon ar gontractau wedi gweld prosiectau i fuddsoddi ym maes y sioe yn cael eu cyflawni’n brydlon ac am lai na’r gyllideb ddisgwyliedig. Mae dros £90,000 wedi’i arbed ar brosiectau cyfalaf a phrosiectau’r sir nawdd yn unig.

Mae’r system PV solar 150kw newydd ar do’r neuadd fwyd yn dwyn ffrwyth o tua £25,000 y flwyddyn yn barod – y cam cyntaf yn ein hymgyrch i leihau’n biliau ynni.

Byddwn yn mynd ymlaen ac yn parhau i fuddsoddi mewn prosiectau eraill i wella’r cyfleusterau yma yn Llanelwedd ymhellach. Mae gwaith ar wella llety’r stocmyn yn Neuadd Henllan fel rhan o brosiect Maesyfed 2014 wedi dechrau’n barod ac rydym eisoes yn gweithio’n galed ar gynlluniau ar gyfer y Prosiect Ceffylau a fydd yn dechrau yn ystod blwyddyn nawdd 2015 Gwent.

“Er nad ffigurau yw’r ffordd orau o fesur llwyddiant bob amser, mae hi’n bwysig cydnabod bod gan y gymdeithas fwy o aelodau nag erioed o’r blaen, sy’n fesur o deyrngarwch a  pharch pobl ac yn dangos eu hymroddiad a’u hyder yn nyfodol y gymdeithas.” ychwanegodd Mr Davies.