25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn llwyddiant ysgubol!

3 Rhagfyr 2014

Fe wnaeth dathliadau’r jiwbilî arian, y stoc wobrwyol, yr oriau agor estynedig, y dyrfa fwyaf erioed o dros 33,000, ac ymweliad Brenhinol i gyd gyfrannu at lwyddiant nodedig 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 ac yn wreiddiol dim ond yn achlysur undydd cymharol fach, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain.

Bu stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau gan gynnig dros 1,340 o wartheg, defaid, moch a cheffylau, a 175 carcas yn y dosbarthiadau a oedd yn rhedeg ar draws y ddau ddiwrnod.

Gellir dadlau mai un o’r teitlau mwyaf clodfawr i’w hennill yn y Ffair flynyddol yw prif bencampwr y gwartheg, ac fe’i dyfarnwyd i Sarkley Ilomena, heffer Limousin bedigri yn pwyso 622kg, wedi’i magu ac yn cael ei harddangos gan E. H. Pennie a’i Fab o Landysul, Trefaldwyn. Am yr ail flwyddyn yn olynol, gwnaed y penderfyniad gan ddau feirniad, Mr D Plested, a feirniadodd y bustych a Mr J Mulholland, beirniad dosbarthiadau’r heffrod. Fe’i gwerthwyd yn ddiweddarach am £5,100 i Mr Mulholland, y beirniad o Gaerliwelydd.

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau ac arddangosfeydd fe wnaeth y Ffair ddeuddydd gynnal llawer o ddathliadau ag iddynt thema jiwbilî arian, yn cynnwys gwasanaeth carolau dathliadol ar y nos Sul, a fwynhawyd gan lawer ac a baratôdd y llwyfan ar gyfer dau ddiwrnod gwirioneddol hwyliog. Gwelodd y noson siopa gyda’r hwyr ysgubol o lwyddiannus filoedd o ymwelwyr yn chwilota ac yn ymbleseru mewn rhywfaint o siopa Nadolig ac yn mwynhau’r awyrgylch siriol tan 7pm. Roedd arddangosfa tân gwyllt trawiadol wedyn - diweddglo ardderchog i ddiwrnod cyntaf rhagorol.

Ar y dydd Mawrth, cafodd y gymdeithas yr anrhydedd o groesawu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i faes y sioe am y pumed tro, er mai dyma’r tro cyntaf y bu hi yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

“Roedd yn bleser croesawu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i’r Ffair Aeaf. Hedfanodd y ddwyawr a hanner yn fuan wrth inni ymweld â’r gorau un sydd gan yr achlysur gwych hwn i’w gynnig.” meddai Mr Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf.

“Dangosodd y Dywysoges Frenhinol ddiddordeb gwirioneddol yn llawer o’r arddangosion a’r adrannau yn y Ffair gan holi’r cynhyrchwyr a gwneud argraff dda arnom i gyd gyda’i gwybodaeth fanwl am y diwydiannau amaethyddol a gwledig”

“Rydym yn gobeithio’n fawr iawn ei bod wedi mwynhau ei hymweliad â maes y sioe gymaint ag y gwnaethom ni.”

   

Unwaith eto, fe wnaeth y neuadd fwyd a marchnad y ffermwyr bythol-boblogaidd ganiatáu i oreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru arddangos eu cynhyrchion a heidiodd y tyrfaoedd i ddarganfod y danteithion coginiol oedd ar gael, i wylio arddangosiadau coginio byw ac i wneud y gorau o’r pethau dengar oedd ar gynnig i’w blasu.

Nid ffermwyr a stocmyn yn unig y mae’r Ffair yn eu denu; mae wedi dod yn hoff le hefyd i’r siopwr Nadolig o chwaeth. Gyda thros 400 o stondinau masnach i ddewis ohonynt roedd yr amrywiaeth o anrhegion ar gynnig yn ddigon i gadw pawb yn hapus ar ddydd Nadolig.

   

“Mae llwyddiant 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru heb ei debyg o’r blaen” meddai Aled Jones, y Prif Weithredwr Cynorthwyol. “Dymuniad dyrnaid bychan o wŷr blaengar, yn ôl yn 1989, sydd wedi gwneud y Ffair Aeaf yn bosibl. Heb eu rhagweledigaeth, eu penderfyniad a’u gwaith caled ni fyddem ble’r ydym heddiw; un o’r sioeau stoc ddethol gorau yn Ewrop.”

“Gyda llawer o falchder y mae Pwyllgor presennol y Ffair Aeaf yn ymgymryd â’r her o barhau i gynnal a thyfu’r Ffair i’r dyfodol.”

Crynodeb o’r canlyniadau:

Prif Bencampwr y Gwartheg
Sarkley Ilomena, heffer Limousin bedigri, wedi’i magu a’i harddangos gan E. H. Pennie a’i Fab o Landysul, Trefaldwyn. Fe’i gwerthwyd am £5,100 i Mr J Mulholland o Gaerliwelydd.

Prif Bencampwr y Bîff Ifanc
Sky Walker, bustach cyfandirol, wedi’i fagu a’i arddangos gan Bowen & Bowen o’r Trallwng, Powys. Fe’i gwerthwyd am £6,000 i R A Elias o Wynedd.

Prif Bencampwyr y Pâr o Ddefaid
Pâr o ŵyn Beltex, wedi’u magu a’u harddangos gan Mr M Owens o Landysul, Ceredigion. Fe’u gwerthwyd am £2,000 y pen i Chas Webb a’i Feibion o Northwich, Sir Gaer.

Prif Bencampwr Sengl y Moch
Wedi’i fagu a’i arddangos gan Mr H D a Mrs E M Roberts o Bwllheli, Gwynedd. Fe’i gwerthwyd fel un o Brif Bencampwyr y Parau.

Prif Bencampwyr y Pâr o Foch
Wedi’u magu a’u harddangos gan Mr H D a Mrs E M Roberts o Bwllheli, Gwynedd. Fe’u gwerthwyd am £400 y pen i T Hughes o Lanfairpwll

Prif Bencampwr Sengl y Carcasau
Oen Beltex x, wedi’i fagu a’i arddangos gan Mr Robert Lewis o Raeadr Gwy, Powys. Fe’i gwerthwyd am £1,000 i Fwytai La Marina & El Puerto, Caerdydd.

Prif Bencampwyr y Pâr Carcasau
Pâr o ŵyn Beltex x Texel, wedi’u harddangos gan B Blandford a’i Feibion o Ledbury, Sir Henffordd. Fe’u gwerthwyd am £310 yr un i Fwytai La Marina & El Puerto, Caerdydd.

Prif Bencampwr y Ceffylau
Caereini Bang-a-Boomerang, ceffyl chwaraeon wedi’i fagu a’i arddangos gan Mr Huw D Gruffydd o’r Bala, Gwynedd.

Bydd rhestr lawn o’r canlyniadau a’r enillwyr ar gael ar y wefan yn fuan.