Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C

21 Mai 2014

Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw prif ddigwyddiad Cymru ar gyfer y rhai sy'n cadw tyddyn, yn hoffi garddio neu sydd â diddordeb mewn byw'n gynaliadwy. Ond peidiwch â phoeni os na lwyddoch chi i ymweld â'r Ŵyl eleni oherwydd bydd uchafbwyntiau'r deuddydd i'w gweld ar S4C.

Ymunwch â Brychan Llŷr, Russell Jones ac Eirlys Rhiannon wrth iddynt grwydro o adran y moch at yr hen beiriannau, i weld yr ieir a'r cŵn, i gael syniadau ar sut i fyw bywyd cynaliadwy yn arddangosfa Gorwelion Gwyrdd ac i edmygu amrywiaeth y Neuadd Flodau. Dewch gyda nhw i'r ŵyl -  Gŵyl y Gwanwyn 2014, Nos Sadwrn 24 Mai ar S4C.

Bob blwyddyn mae miloedd yn heidio i'r Ŵyl a gynhelir ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, ond un sy'n mentro trwy giatiau'r Ŵyl am y tro cyntaf eleni yw'r arddwraig broffesiynol a'r gyflwynwraig newydd, Eirlys Rhiannon.
 
"Dyma fy nhro cyntaf i yn y sioe ac mae'n mynd i fod yn wych!" meddai Eirlys, sy'n dod yn wreiddiol o Gaerdydd ond sydd wedi byw yn Llundain, ym Mryste ac yn Vancouver ers blynyddoedd cyn dychwelyd i Gymru ddeg mis yn ôl. Ers iddi ddarllen llyfr oedd yn dangos bod modd tyfu broccoli yn yr ardd pan oedd hi'n 23 oed mae Eirlys wedi cymryd diddordeb mewn blodau, llysiau a phlanhigion o bob math ac yn angerddol am dyfu bwyd a byw yn gynaliadwy. Mae hi bellach yn rhedeg cwmni garddio yng Nghaerdydd o'r enw Bwyta Ein Gerddi.

"Rydw i methu aros i weld yr holl arddangosfeydd blodau a pha fath o lysiau fydd yno'r adeg yma o'r flwyddyn. Bydda i'n ysu i siarad â'r garddwyr er mwyn clywed eu straeon nhw; beth yw eu perthynas nhw gyda'u planhigion? Beth sydd wedi eu hysbrydoli nhw i fynd ati i dyfu pethau?

"Dyma adeg berffaith o'r flwyddyn i gael ychydig o ysbrydoliaeth ar gyfer yr ardd," meddai Eirlys. "Felly cofiwch wylio i gael syniadau a chyngor ac yna gallwch chi fynd allan ac edrych ar eich gerddi drwy lygaid newydd. Ac os nad ydych chi wedi bod yn yr Ŵyl yma o'r blaen, gallwch, fel fi, gael y pleser o fwynhau'r cyfan am y tro cyntaf!"

A thra bod Eirlys yn yr adran garddwriaeth yn mwynhau uchafbwyntiau’r neuadd flodau ac yn cynnig cyngor am sut i gael y gorau o'ch gardd er mwyn byw yn hunangynhaliol, Brychan Llŷr fydd yn bwrw golwg ar y prif gystadlaethau a'r uchafbwyntiau.  Russell Jones fydd yn cadw llygad ar y cystadlu yn adran y dofednod ac yn dangos sut mae ailgylchu wedi dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn byw o ddydd i ddydd.

Ar ben hynny bydd dawnsio gwerin, cylch arddangos cŵn, cystadlu da byw, ceffylau, hen grefftau a llawer, llawer mwy. 

Gŵyl y Gwanwyn 2014
Nos Sadwrn 24 Mai 8.00pm, S4C
Gwefan: s4c.co.uk Ar alw: s4c.co.uk/clic
Cynhyrchiad Boom Pictures Cymru ar gyfer S4C