Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen

19 Mai 2014

Fel yr addawyd, ymunodd yr heulwen â’r miloedd o ymwelwyr a ddaeth i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt y penwythnos yma, gan ei wneud yn achlysur llwyddiannus a phleserus.

Gwnaeth y tyrfaoedd yn fawr o’r tywydd ardderchog gan fwynhau’r rhaglen gynhyrfus o gystadlaethau, adloniant teuluol, arddangosfeydd ac atyniadau wrth grwydro o gwmpas y maes hardd yng nghanol canolbarth Cymru.

Ymhlith pethau eraill, gwelodd mynychwyr yr ŵyl y nifer uchaf erioed o gynigion da byw,  1,360, mewn dros 340 o ddosbarthiadau, yn cynnwys 150 yn fwy o eifr yn cystadlu na’r llynedd. Roedd y sioeau geifr godro cefngefn newydd a gynhaliwyd ddydd Sadwrn a dydd Sul yn llwyddiannus iawn. Roedd yr amrywiaeth fawr o dda byw yn rhoi cyfle i’r ymwelwyr ddod yn agos iawn at a chael gwybod mwy am y llu o fridiau traddodiadol, prin a brodorol a oedd ar ddangos yn yr ŵyl.

Roedd cynnydd enfawr hefyd yn nifer y ceffylau’n cystadlu yn y dosbarthiadau ceffylau hela sy’n gweithio a dosbarthiadau Clwb Neidio Ceffylau Prydain eleni, gan arwain at ddosbarthiadau di-dor yn y prif gylch urddasol gydol y penwythnos.

Unwaith eto bu’r atyniadau’n hynod o boblogaidd gydag ymwelwyr yn tyrru i weld yr arddangosfeydd gan y Kangaroo Kids mentrus, Tîm Arddangos Cŵn medrus y BASC, a’r rasys Sgrialu-Yrru cyflym.

Bu’r stondinwyr yn masnachu’n brysur gan werthu pob math o bethau, o blanhigion i redfeydd ieir, llyfrau i esgidiau cerdded a chelfi gardd i beiriannau. Fe wnaeth marchnad y ffermwyr yn eithriadol o dda hefyd gyda’r cwsmeriaid yn mwynhau’r hufen iâ artisan a phethau da hynod flasus eraill ar gyfer cael picnics byrfyfyr yn yr haul.

Yn ogystal, fe wnaeth y nifer fawr o sgyrsiau, gweithdai, arddangosiadau, hawl i holi a darlithoedd am ddim hefyd ddenu llawer o gyfranogwyr eiddgar a oedd yn awyddus i gael gwybod mwy am bynciau megis ynni adnewyddadwy, gadw geifr pigmi, tyfu llysiau, cadw gwenyn, ŵyna, defnyddio carcas mochyn, cadw ieir mewn tref a llawer mwy.

Roedd Kay Spencer, Cyfarwyddwr yr Ŵyl Wanwyn, wrth ei bodd gyda sut aeth pethau. “Mae’n gryn gamp trefnu a chynnal y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy, ac rydym wrth ein bodd fod yr ŵyl wedi denu mwy na 22,000 o ymwelwyr ar y penwythnos bendigedig yma o wanwyn.

“Trwy gydol y penwythnos manteisiodd dros 6,000 o gerbydau ar y parcio am ddim yn yr ŵyl hefyd, ac wrth gwrs bydd hynny’n parhau yn yr holl is-feysydd ‘parcio a chludo’ yn sioe’r haf ym mis Gorffennaf.

“Bob blwyddyn rydym wedi gweithio’n galed i wneud i’r Ŵyl Wanwyn apelio at amrywiaeth fawr o bobl boed hwy’n dyddynwyr, egin arddwyr, selogion cefn gwlad neu’n breswylwyr trefi… mae rhywbeth yma i bawb ei fwynhau.” meddai Mrs Spencer wedyn.

Mae llwyddiant yr ŵyl yn argoeli’n dda ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru, sydd i’w chynnal ar 21 - 24 Gorffennaf, dim ond naw wythnos i ffwrdd.

Rhestrir prif ganlyniadau’r penwythnos isod, bydd rhestr lawn o ganlyniadau’r cystadlaethau ar gael ar y wefan yn fuan: www.rwas.co.uk

Y prif ganlyniadau o’r penwythnos:

Gwartheg

Bridiau Traddodiadol, Prin a Brodorol
Pencampwr – Mrs Sally Lloyd (Du Cymreig) gyda Llainshed Betty 6th
Is-Bencampwr – Geoffrey Spawton (Ucheldir) gyda Callum of Goldenberry

Henffordd Traddodiadol
Pencampwr – Mrs C F Redmayne gyda Boresisle Mentor
Is-Bencampwr – F W Cook a’i Fab gydag Albany Lorenzo

Prif Bencampwr – Mrs Sally Lloyd (Du Cymreig) gyda Llainshed Betty 6th
Is-Brif Bencampwr - Mrs C F Redmayne (Henffordd) gyda Boresisle Mentor

Cystadleuaeth Stondinau’r Cymdeithasau Bridiau Gwartheg
Enillydd – Gwartheg White Park – Ymddiriedolaeth Genedlaethol Parc Dinefwr, Llandeilo
Is-Enillydd – Bridwyr Henffordd Powys

Geifr Angora

Prif Bencampwr – Teulu Rogers
Is-Bencampwr – D & V Lockton

Cystadleuaeth cnu Angora

Pencampwr – D & V Lockton
Is-Bencampwr – Teulu Rogers

Geifr Pigmi   
         
Adran Bridiau
Pencampwr  – Robert a Wendy Kinsey gyda Ryefield Francine 
Is-Bencampwr - Mr a Mrs Richard ac R Morris gyda Mountcross Honeyice

Adran Anifeiliaid Anwes
Pencampwr – Miss Lorraine Hunt gyda Blendylake Lysander
Is-Bencampwr – Teulu Elkington gydag Elkstar Chris

Defaid
Prif Bencampwr – J & P Owens (Bryniau Ceri)
Is-Bencampwr – Mri Wakeham-Dawson a Harmer (Southdown)

Prif Bencampwr Grŵp o Dri – Elfyn a Sharon Morgans (Llanwenog)
Is-Brif Bencampwr Grŵp o Dri – Mr Eirian Jones (Torwen)

Gwobr Stondin Fasnach Bridiau Defaid Orau
Enillydd – Cymdeithas y Defaid Mynydd Torddu a Torwen Cymreig
Is-Enillydd – Cymdeithas Bridwyr Defaid Dorset Down

Adran geifr godro (sioeau cefngefn)
 
Pencampwr Diwrnod Un – Mr Nick Parr gyda Theban Camellia
Is-Bencampwr Diwrnod Un – Mr Chris Nye gyda Mineshop Moraea
Pencampwr Gwryw Diwrnod Un – Miss P J Dunford a Miss A Freeman gyda Duffran Oneandonly

Pencampwr Diwrnod Dau – Mr Nick Parr gyda Theban Camellia 
Is-Bencampwr Diwrnod Dau – Mr Nick Parr gyda Teilos Arian

Adran y moch

Prif Bencampwr –  Mrs Sharron Nicholas gyda Fairybank Melody 2
Is-Bencampwr – Mri Barnfield a Sprigg gyda Kilcot Mermaid