Sioe Frenhinol Cymru yn penodi Prif Weithredwr Cynorthwyol

15 Gorffennaf 2013


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi penodi Aled Jones, 27 oed, o Landeilo, Sir Gâr yn Brif Weithredwr Cynorthwyol y sefydliad.  Bydd yn ymuno â staff y gymdeithas ym mis Medi, gan weithio ochr yn ochr â Steve Hughson, a gymerodd yr awenau fel Prif Weithredwr newydd Sioe Frenhinol Cymru ym mis Mai.

Yn syrfëwr siartredig a phrisiwr amaethyddol, ymunodd Aled â chwmni Rees Richards a’i Bartneriaid, Syrfewyr Siartredig a Gwerthwyr Tir o Sir Gaerfyrddin, fel gwerthwr tir cynorthwyol yn 2007 a daeth yn bartner yn y cwmni fis Ionawr eleni.

Yn llywodraethwr oes CAFC ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Sir Gâr y gymdeithas, mae’n gadeirydd Fforwm Aelodau Ifanc CAFC, sydd newydd ei lansio, ac yn rhinwedd y swydd hon fe’i cyfetholwyd i fwrdd cyfarwyddwyr y gymdeithas.

Dywedodd cadeirydd y bwrdd, John T Davies, fod penodiad Aled yn dod â sgiliau a phrofiad sydd eu mawr angen i’r gymdeithas.  “Fel syrfëwr siartredig bydd ei wybodaeth a’i dreiddgarwch busnes cymwysedig yn ychwanegu gwerth at brif ford newydd y gymdeithas ac, fel cynorthwy-ydd i’r prif weithredwr sydd newydd ei benodi, gyfeiriad dynamig pellach i’r sefydliad bythol gynyddol hwn,” meddai.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Steve Hughson: “Mae Aled wedi dangos potensial mawr fel cadeirydd y Fforwm Aelodau Ifanc ac, ynghyd â’i broffil sgiliau eithriadol a’i briodoleddau personol, bydd yn gymorth mawr i mi ac yn gaffaeliad i’r gymdeithas wych yma.  Yn y byr amser yr wyf wedi adnabod Aled rydym wedi dechrau perthynas weithio a chyfeillgarwch rhagorol.  Mae gennym ddiddordebau tebyg a gwn y bydd hyn yn gryfder gwirioneddol wrth inni weithio gyda’n gilydd.”

Cafodd Aled, sy’n medru Cymraeg, ei eni a’i fagu ar fferm 700 erw’r teulu yng Nghwrtycadno, Gogledd Sir Gaerfyrddin.  Mae’n gyn-gadeirydd y CFfI lleol a’r llynedd roedd yn Aelod Hŷn y Flwyddyn yng Nghymru a Lloegr.  Mae’n gadeirydd Pwyllgor Trefnu Rali Ewropeaidd 2014 ac mae ar y gweithgor i ddarparu’r weledigaeth ar gyfer amaethyddiaeth Cymru yn 2050 a chynorthwyodd i sefydlu Grŵp Busnes CFfI Cymru.

Mae’n aelod o gangen De Cymru a Sir Fynwy Cymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol ac yn gyn-gadeirydd y Priswyr Ifanc, yn aelod proffesiynol o’r NFU, a chafodd ei ddewis yn ddiweddar i fynd ar Banel Syrfewyr Gwledig yr undeb.

Yn ei oriau hamdden mae’n mwynhau cerdded mynyddoedd, seiclo ffyrdd a gweithgareddau awyr agored eraill.  Yn 2011 arweiniodd Her 3 Chopa Cymru gyda chyd-aelodau o Gymdeithas Ganolog Priswyr Amaethyddol De Cymru i godi arian at y Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol a’r llynedd aeth gyda chadeirydd CFfI Cymru ar reid 568 milltir ar gefn beic i gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.

Wrth sôn am ei benodiad dywedodd Aled, un o 17 o ymgeiswyr am y swydd: “Rwyf wrth fy modd yn lân ac rwyf yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â’r uwch dîm rheoli newydd.  Rwyf wedi mwynhau fy amser gyda Rees Richards yn fawr iawn ac rwyf yn gadael gyda chryn dristwch, ond mae’r cyfle y mae’r swydd hon yn ei gynnig yn anhygoel o gyffrous ac rwyf yn gobeithio y bydd fy sgiliau a’m profiad o fudd i’r gymdeithas.”