Myfyriwr yn ennill gwobr £3000 Sioe Frenhinol Cymru

4 Gorffennaf 2013

Mae ysgoloriaeth o £3000 gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i annog myfyrwyr i ddatblygu eu potensial trwy gyrhaeddiad academaidd fel eu bod yn gallu gwneud cyfraniad mwy effeithiol at y diwydiant amaethyddol wedi’i chyflwyno i William Henry Sawday o Hill Farm, Llanigon, Y Gelli Gandryll.

Mae cronfa’r ysgoloriaeth yn cael ei noddi’n flynyddol gan Waitrose a’i bwriad yw helpu myfyrwyr o Gymru sydd wedi cymhwyso trwy Ddiploma Cenedlaethol Uwch neu Radd Sylfaen i symud ymlaen i gwrs gradd yn astudiaethau’r tir mewn unrhyw goleg prifysgol yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.  I fod yn gymwys rhaid i deulu’r ymgeisydd fod wedi bod yn byw yng Nghymru am o leiaf bum mlynedd.

Roedd William, sy’n dod o fferm ddefaid ger Y Gelli a ffermir gan ei fam, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Aberllynfi, Aberhonddu, cyn dilyn cwrs Diploma Cenedlaethol mewn coedwigaeth a choedyddiaeth yng Ngholeg Technoleg Henffordd, ble enillodd wobr y myfyriwr gorau yn ogystal ag ennill y radd uchaf ar y cwrs.

Aeth yn ei flaen i Goleg Amaethyddol Yr Alban yng Nghaeredin i ddilyn cwrs Diploma Cenedlaethol Uwch mewn amaethyddiaeth a bellach mae’n astudio ar gyfer blwyddyn olaf gradd BSc (Anrh.).  Mae’i brosiect ymchwil anrhydedd yn debygol o astudio technegau newydd o ddethol o ran ymwrthedd i lyngyr mewn mamogiaid.

Mae William yn chwaraewr rygbi brwd a derbyniodd wobr Chwaraewr y Flwyddyn yn ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol.  Mae’n mwynhau rafftio dŵr gwyn hefyd ac yn rhwyfo i Glwb Canŵio’r Brifysgol, gweithgaredd sydd wedi mynd ag ef i Ucheldiroedd yr Alban a chyn belled â Norwy.  Mae’n gricedwr a chafodd ei ethol yn gapten Tîm Criced Cymdeithas Amaethyddiaeth y brifysgol y tymor hwn.

Gartref mae’r fferm yn cynnal diadell o 300 o ddefaid Romney Seland Newydd pedigri.  Caiff y ddiadell ei chofnodi’n llawn a gwerthir yr hyrddod gorau yn breifat gyda data cofnodedig llawn.  Ymwelodd William â Seland Newydd y llynedd i weithio ar fferm ddefaid.

Dywedodd CAFC ei bod yn falch fod Waitrose yn parhau i noddi’r wobr, a oedd yn caniatáu i fyfyrwyr wella eu cymwysterau ac roedd cryn botensial hefyd i ymgeiswyr amrywiaethu eu cyfleoedd trwy’r gefnogaeth ychwanegol a gynigir gan y noddwr.  Yn ogystal â’r wobr ariannol roedd Waitrose yn cynnig y cyfle i ddatblygu cyswllt a phrofiad gwaith pellach trwy’i rwydwaith cadwyn gyflenwi.

Yn eu hadroddiad dywedodd y beirniaid eu bod wedi’u taro gan y safon uchel a osodwyd gan yr holl ymgeiswyr, a oedd i gyd yn wynebu dyfodol disglair yn y diwydiant.  Roeddynt yn dangos potensial uchel a hyder, meddai’r beirniaid, ac roeddynt yn sicr y byddai drysau eraill yn agor iddynt yn fuan.