Blwyddyn lwyddiannus arall i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

11 Mehefin 2013

Er gwaethaf y digalondid a achoswyd gan y sôn am ddirwasgiad dwbl fe wnaeth bob un o’r tri digwyddiad a gynhaliwyd gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru - yr Ŵyl Wanwyn, sioe’r haf a’r Ffair Aeaf - ddarparu canlyniadau clodwiw eto yn ystod blwyddyn lwyddiannus arall yn ariannol a ddiweddodd gyda gwarged cyffredinol o £89,578.

Datgelwyd y ffigurau gan gadeirydd newydd bwrdd y cyfarwyddwyr, John T Davies, yng nghyfarfod blynyddol y gymdeithas yng Ngwalchmai, Sir Fôn.

Yn ei ddatganiad blynyddol cyntaf fel cadeirydd dywedodd Mr Davies fod y canlyniadau’n gyflawniadau y gallai’r gymdeithas yn haeddiannol ymfalchïo ynddynt, yn arbennig o ystyried breuder yr economi genedlaethol nad oedd y Gymdeithas, fel sefydliadau eraill, yn ddiogel rhagddo.

Wrth lwc, ar ôl wythnosau o law llifeiriol, torheulodd y sioe ym mis Gorffennaf mewn pedwar diwrnod o dywydd perffaith a llifodd ymwelwyr trwy’r giatiau yn Llanelwedd mewn niferoedd nas gwelwyd eu tebyg o’r blaen i greu’r nifer mynychwyr uchaf erioed o 241,099, gan roi hwb i’r derbyniadau wrth y giât i £887,321 gyda’r canlyniad bod gwarged o incwm dros wariant o £209,247 i’r sioe.

Cychwynnodd y flwyddyn yn ardderchog pan ddenodd yr Ŵyl Wanwyn bron 25,000 o bobl a gwneud gwarged o £20,919.  Mae’r Ŵyl wedi taro tant gyda’r cyhoedd ac roedd hi bellach wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau penwythnos mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Fe wnaeth yr olaf o ddigwyddiadau’r flwyddyn, y Ffair Aeaf, groesawu 26,835 o ymwelwyr, y trydydd uchaf ers ei sefydlu yn 1990, ac roedd y gwarged o £108,795 yn  berfformiad trawiadol iawn, meddai Mr Davies.

Roedd newidiadau ar frig y gymdeithas yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys ei benodiad ei hun yn gadeirydd y bwrdd a phenodiad y prif weithredwr newydd, Steve Hughson, yn golygu bod y gymdeithas yn cychwyn cyfnod o newid.

“Rydym yn dechrau cyfnod newydd a chyffrous yn natblygiad parhaus CAFC,” meddai Mr Davies.  “Mae’n siŵr y bydd heriau enfawr o’n blaen ond rwyf yn hyderus y bydd y tîm newydd yn eu hwynebu gyda brwdfrydedd ac egni a phenderfyniad i sicrhau y bydd y gymdeithas, gyda help ein haelodau a lefel y gefnogaeth gyhoeddus a fwynhawyd gan y sefydliad Cymreig gwych hwn dros flynyddoedd lawer, yn parhau i ffynnu a llwyddo.”