Wyth Cymrawd newydd y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yng Nghymru

28 Mai 2013

Mae dau frawd sy’n ffermio o Sir Benfro, a enillodd yr anrhydedd unigryw o gael eu gwneud yn Aelodau Cyswllt y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn 2008, wedi dod yn Gymrodyr yn awr.  Mae Michael a Rowland George o Gas-blaidd, Hwlffordd, wedi derbyn Cymrodoriaeth am eu gwaith parhaus fel ffermwyr llaeth yn gwella ac yn mwyhau potensial y fuwch laeth ddu a gwyn, yn arbennig eu buches Brynhyfryd o wartheg Holstein pedigri, a glodforir fel un o’r gorau ym Mhrydain.

Maent ymhlith wyth o Aelodau Cyswllt y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol o Gymru sydd wedi symud ymlaen i Gymrodoriaeth am eu cyfraniad parhaus at y diwydiant amaethyddol.

Y chwe Chymrawd arall yw: Lionel Organ o Landysul, Sir Gaerfyrddin, bridiwr llwyddiannus a beirniad da byw pedigri.  Yn wreiddiol o Swydd Gaerloyw, ble y sefydlodd genfaint fyd-enwog Southam o foch pedigri, mae e’ ers hynny wedi canolbwyntio ei sgiliau ar fagu defaid, yn cynnwys y rheini o ddiadelloedd Charollais a Llŷn.

Daeth Rita Jones o Gynwyl Elfed, Sir Gaerfyrddin, yn Aelod Cyswllt yn 2008 am ei gwaith gyda’r diwydiant ffermio ac yn sefydlu gwasanaeth cysylltwyr fferm y mae hi’n parhau i’w reoli yng Nghymru i Lywodraeth Cymru.  Sefydlwyd y gwasanaeth i gyflenwi ffermwyr â chyngor a chyfarwyddyd ar gymhlethdodau newidiadau deddfwriaethol a rheolau newydd sy’n effeithio ar amaethyddiaeth.  Derbyniodd hi’r MBE yn 2006 am ei chyfraniad arbennig at y diwydiant.

Mae Brian Jones o Gastell Howell, Pensarn, Caerfyrddin, yn rheolwr-gyfarwyddwr Bwydydd Castell Howell.  Dechreuodd y busnes pan, fel ffermwr llaeth ar raddfa fechan, y cafodd ei daro gan gyflwyniad cwotâu llaeth a phenderfynodd arallgyfeirio.  Heddiw ei fusnes yw’r cyfanwerthwr bwyd annibynnol mwyaf sy’n eiddo i deulu yng Nghymru gyda throsiant o bron £80m.

Gwnaed Jimmy Wilson o Bendre, Ceredigion, yn Aelod Cyswllt yn 2007 am ei gyflwyniad ar hirhoedledd y fuwch laeth a’i lwyddiant yn y cylch arddangos.  Mae’i fuches Tregibby o wartheg Holstein wedi hawlio rhes o wobrau ac yn 2011 enillodd y Gystadleuaeth Fuches Genedlaethol sy’n cael ei rhedeg gan Holstein UK, sefydliad y’i dewiswyd yn ddarpar-Lywydd iddo yn ddiweddar.  Pan fydd yn cychwyn ar y swydd ym mis Medi bydd ardal De Cymru yn croesawu Confensiwn Holstein yr hyn sy’n sefydliad magu gwartheg annibynnol mwyaf Ewrop am y tro cyntaf mewn dros 30 mlynedd.

Mae Jonathan Davies o Landeilo, Sir Gaerfyrddin, yn adnabyddus ymhlith cynhyrchwyr llaeth yng Nghymru trwy’i waith mewn swyddi allweddol yn y diwydiant llaeth, yn cynnwys rheolwr marchnata Cofnodion Llaeth Cenedlaethol ccc gyda chyfrifoldeb am 600 o gofnodwyr llaeth ar draws y DU ac Iwerddon ac fel ymgynghorydd i Genus Animal Health.  Mae’n aelod o Gymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol ac roedd yn Llywydd cangen De Cymru a Sir Fynwy am 2010-2011.

Gwnaed Iwan Parry, milfeddyg o Ddolgellau, yn Aelod Cyswllt yn 2004.  Ef yw unig bennaeth practis 13 person prysur ac mae’n arbenigo mewn ffrwythlondeb buchod.  Roedd yn un o arloeswyr y weithdrefn hon mewn buchesi sugno bîff.  Roedd yn un o’r milfeddygon cyntaf yng Nghymru i fynd ati i brofi ffrwythlondeb teirw ac mae o ddiddordeb ei fod wedi profi ffrwythlondeb y tarw Du Cymreig, Dolcorsllwyn Fabio ychydig cyn iddo gael ei werthu y llynedd am record byd o bris, 120,000 gini.  Y tu allan i’w alwedigaeth fel milfeddyg, mae’n ganwr talentog, a enillodd y Rhuban Glas tra chwenychedig yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1991.