Rhaglen digwyddiadau’r Ŵyl Wanwyn

9 Mai 2013

Mae rhaglen 20 awr o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ymestyn dros benwythnos Mai 18 ac 19 wedi’i chynllunio ar gyfer ymwelwyr â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Dyma fydd un o’r Gwyliau mwyaf uchelgeisiol i’w chynnal gan y gymdeithas ers iddi ddechrau rhedeg y digwyddiad 13 mlynedd yn ôl fel atyniad i dyddynwyr a charedigion cefn gwlad, garddwyr ac amgylcheddwyr gan mwyaf.  Yn awr, mae’r Ŵyl yn cynnwys y rhain a llawer o ddiddordebau eraill, gan ddenu tua 25,000 o ymwelwyr i fwynhau’r hyn sydd i bob diben yn doreth o adloniant sy’n dechrau am 9.00 y bore ac yn para tan ar ôl 4.00 y pnawn ar y ddau ddiwrnod.

Mae 340 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig, y nifer uchaf erioed, wedi’u trefnu i dda byw ar gyfer yr Ŵyl ac mae’r cynigion a dderbyniwyd yn cynnwys 602 ar gyfer defaid, 149 ar gyfer moch, 107 o eifr Godro, 46 o wartheg a 231 yn adran y ceffylau wedi’u cyflwyno eleni.  Mae 38 o eifr Angora yn cystadlu gyda 27 ar gyfer cystadleuaeth Cnu Angora a 76 ar gyfer geifr Pigmi.

Bydd yr Ŵyl eleni’n cynnwys 223 o stondinau masnach, 53 stondin mewn arddangosfa Gorwelion Gwyrdd a Byw’n Gynaliadwy, a bydd 63 Marchnad Ffermwyr yng Nghymru yn cymryd rhan ac yn cynnig cynhyrchion bwyd a diod o ansawdd uchel o Gymru.

Mae sioe gŵn agored, sioe ddofednod, cystadleuaeth pedoli, cystadleuaeth sgrialu-yrru ac arddangosfeydd gosod blodau ac atyniadau arbennig i arddwyr wedi’u cynnwys yn y rhaglen.

Bydd amrywiol sgyrsiau, darlithoedd ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal gydol yr Ŵyl, yn cynnwys Hawl i Holi Garddwyr, Gwenyn a Chadw Gwenyn, Holi’r Milfeddygon, a llawer o bynciau eraill o ddiddordeb, yn arbennig i’r rheini sy’n darganfod pleserau tyfu eu cynnyrch eu hunain.

Mae’r adloniant yn yr Ŵyl yn cynnwys arddangosfeydd dawnsio, Tîm Arddangos Styntiau Motocrós Dull Rhydd Bolddog Lings, Arddangosfa Llechgwn Ridgeside a pharêd hen beiriannau.  Bydd Panic Circus, cwmni syrcas o Ganolbarth Cymru sy’n darparu rhaglenni plant, ac sy’n syrcas addysgu flaenllaw, yn cynnal sioeau pypedau, sesiynau adrodd storïau a gemau i blant.

Meddai Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl: “Rwyf wrth fy modd gyda’r rhaglen sydd ar gynnig i’n hymwelwyr a gyda’r gefnogaeth gan ein harddangoswyr.”

Mae mynediad i’r ŵyl yn costio £11.00 i oedolion, ac ar gael o’r swyddfeydd tocynnau ar-lein (0844 5445 0517) sydd ar agor tan Fai 13, neu £13.00 wrth y giât.  Mae tocynnau un diwrnod i blant (5-16 oed) yn £5.  Plant dan 5 – am ddim.

Mae manylion llawn costau mynediad, safleoedd carafanio a gwersylla a phrisiau tocynnau gostyngedig i aelodau CAFC ar gael ar-lein ar www.rwas.co.uk.