Anrhydeddau i ffermwyr o Gymru

27 Mawrth 2013

Mae gwraig ffermwr o Gymoedd y Rhondda yn Ne Cymru wedi’i gwneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei gwaith arloesol mewn hyfforddiant busnes a rheoli i’r rheini sydd a wnelo â ffermio a diwydiannau cysylltiedig.

Mae Mrs Julie Thomas o Caerlan Farm, Tonypandy, cyn-ddarlithydd yng Ngholeg Amaethyddol Brynbuga, sy’n rhedeg fferm fynydd 300 erw gyda’i gŵr, wedi datblygu cyfleusterau hyfforddi ar y fferm ar gyfer cyrsiau dyfarnu i Lantra, y Cyngor Sector Sgiliau ar gyfer diwydiannau’r amgylchedd a’r tir. Ei chwmni - Simply the Best Training - yw’r unig ddarparwr Lantra yng Nghymru i fod wedi ennill statws Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae Mrs Thomas yn un o’r pedwar newydd yng Nghymru i dderbyn gwobr Aelodaeth Gyswllt y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol mewn cydnabyddiaeth o’u hamrywiol gyfraniadau nodedig at y diwydiant amaeth.

Y lleill yw:

Robert Rattray o New Cross, Aberystwyth, sy’n gweithredu busnes cigyddiaeth llwyddiannus yn y dref yn cael ei gefnogi gan fenter ffermio masnachol a phedigri.

Yn enillydd gwobrau lawer yn y diwydiant cig mae wedi derbyn graddiad pum seren yng Nghynllun Ardystio Hylendid Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae wedi arddangos a beirniadu defaid a gwartheg mewn sioeau ar draws y wlad, yn cynnwys beirniadu’r prif bencampwriaethau gwartheg yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Dylan Tudur Jones o Edern, Pwllheli, Gwynedd, sydd wedi’i wneud yn Aelod Cyswllt am ei waith mewn rheoli tir glas. Gwneir y defnydd mwyaf posib o’r tir glas ar ei fferm 123 hectar sy’n cynnal 150 o fuchod Holstein Friesian, 150 o wartheg ifainc a diadell o ddefaid. Caiff y tir glas ei ailhadu’n rheolaidd i sicrhau nad oes dim o’r glaswellt a gynhyrchir dros chwe blwydd oed.

Mae Mr Jones yn enillydd tlws Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru a chystadleuaeth genedlaethol y Deyrnas Unedig a gynhelir gan Gymdeithas Tir Glas Prydain. Mae hefyd yn gyn-enillydd cystadleuaeth De Caernarfon a Gogledd Cymru ar gyfer ansawdd silwair a gynhelir gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru ac mae wedi cyrraedd rowndiau terfynol Cymru Gyfan sawl gwaith.

Wyn Owen o’r Trallwng, Powys, sy’n adnabyddus ledled Cymru fel un o brif esbonyddion a thraddodwyr trosglwyddiad gwybodaeth yn y diwydiant ffermio. Yn Ysgolor Nuffield fe’i penodwyd yn 2009 i reoli Agriscôp, rhaglen rheoli a datblygu ar gyfer teuluoedd a gweithwyr amaethyddol a lansiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2003. Mae’r Dysgu Gweithredol a’r technegau hyfforddi yn galluogi busnesau ffermio i ddatblygu syniadau i helpu i ddatrys problemau a nodi cynlluniau gweithredu i wneud busnesau’n fwy hyfyw a chynaliadwy.

Ar hyn o bryd mae Mr Owen yn rheoli tîm o 22 arweinydd Agriscôp sy’n hwyluso dros 50 grŵp gwahanol o ffermwyr yng Nghymru ble, hyd yma, y mae dros 2000 o unigolion wedi elwa ar y rhaglen.